Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu từ trở của hệ hợp chất La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 trong vùng từ trường thấp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2471 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Luận văn thạc sĩ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nghiên cứu từ trở của hệ hợp chất
La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 trong vùng
từ trường thấp
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Vật Lý nhiệt; Mã số: 60 44 09
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Huy Sinh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái niệm từ trở, một số hiệu ứng từ trở và những mô hình giải
thích cơ chế các hiệu ứng từ trở: vài nét về quá trình phát triển của việc
nghiên cứu từ trở, điện trở và từ điện trở trong kim loại, một số loại hiệu ứng
từ trở, một số mô hình giải thích cơ chế hiệu ứng từ trở, đặc trưng cơ bản của
GMR. Tiến hành thực nghiệm: chế tạo mẫu, đo điện trở phụ thuộc nhiệt độ,
đo từ trở. Tìm hiểu kết quả: kết quả đo nhiễu xạ tia X (XPD), từ độ phụ
thuộc nhiệt độ của hệ mẫu La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3, ...
Keywords. Vật lý nhiệt; Từ trở; Hệ hợp chất

Content.
Những năm gần đây, việc nghiên cứu từ trở đã trở thành đề tài nóng bỏng đối
với các nhà vật lý và vật liệu học. Với những phát minh về các vật liệu có từ trở
khổng lồ (Giant magnetoresistance, GMR) và từ trở lớn (Colossal magnetoresistance, CMR) đang hứa hẹn những ứng dụng vô cùng to lớn trong các lĩnh vực điện
tử học, tự động hóa, công nghệ thông tin và cả trong lĩnh vực công nghệ nanô.
Sự khám phá ra hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR) vào năm 1988 của các
vật liệu từ có cấu trúc không liên tục (như các màng mỏng đa lớp) đã góp phần làm
cho nghành điện tử học có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là trong lĩnh vực công
nghệ lưu trữ thông tin, đo lường từ và điều khiển bằng từ trường.
Nếu trước đây, spin của electron không đuợc giới vật lý lưu ý trong các
nghiên cứu về hiện tượng chuyển tải dòng điện, thì ngày nay sự quan tâm tới spin

1

Luận văn thạc sĩ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

đã mở ra một lĩnh vực mới cho vật lý học hiện đại, đó là „„Điện tử spin‟‟ (spintronics). Phát hiện đầu tiên của spintronics là hiệu ứng từ trở khổng lồ trong những
màng mỏng từ đa lớp.
Từ những năm 1970, người ta đã nhận thấy rằng có thể lợi dụng thuộc tính
có spin của điện tử để điều khiển lại các hành vi của chúng. Do các điện tử có spin
xác định (spin ↑ hoặc spin ↓) có xác suất tán xạ khác nhau đối với phương xác định
của các mômen từ định xứ, nên có thể dùng từ trường ngoài để định hướng lại các
mômen từ, trên cơ sở đó điều khiển spin của điện tử, từ đó dẫn đến sự thay đổi điện
trở của vật liệu. Điều này tương tự như việc dùng điện trường để điều khiển điện tử
hay lỗ trống trong các vật liệu bán dẫn. Sự khác nhau cơ bản là ở chỗ, cơ chế điều
khiển ...
Luận văn thạc sĩ Nguyn Th Bích Ngọc
1
Nghiên cứu t tr ca h hp cht
La
2/3
Pb
1/3
Mn
1-x
Co
x
O
3
trong vùng
t trưng thp
Nguyn Th Bích Ngọc
Trường Đại hc Khoa hc t nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Vật Lý nhiệt; số: 60 44 09
Người hướng dn: GS.TS. Nguyn Huy Sinh
Năm bảo v: 2011
Abstract. Khái niệm t tr, mt s hiu ng t tr những hình giải
thích chế các hiệu ng t trở: vài nét v quá trình phát triển ca vic
nghiên cu t trở, điện tr từ điện tr trong kim loi, mt s loi hiu ng
t tr, mt s mô hình giải thích cơ chế hiu ng t trở, đặc trưng cơ bản ca
GMR. Tiến hành thực nghim: chế to mẫu, đo điện tr ph thuc nhiệt đ,
đo từ trở. Tìm hiểu kết qu: kết qu đo nhiễu x tia X (XPD), t độ ph
thuc nhiệt độ ca h mu La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3, ...
Keywords. Vật lý nhiệt; T tr; H hp cht
Content.
Những năm gần đây, việc nghiên cứu từ trở đã trở thành đề tài nóng bỏng đối
với các nhà vật lý và vật liệu học. Với những phát minh về các vật liệu có từ trở
khổng lồ (Giant magnetoresistance, GMR) và từ trở lớn (Colossal magnetoresis-
tance, CMR) đang hứa hẹn những ứng dụng vô cùng to lớn trong các lĩnh vực điện
tử học, tự động hóa, công nghệ thông tin và cả trong lĩnh vực công nghệ nanô.
S khám phá ra hiệu ng t điện tr khng l (GMR) vào năm 1988 của các
vt liu t cấu trúc không liên tục (như các màng mỏng đa lớp) đã góp phần làm
cho nghành đin t hc những tiến b t bc, đặc biệt trong lĩnh vực công
ngh lưu trữ thông tin, đo lường t và điều khin bng t trường.
Nếu trước đây, spin của electron không đuợc giới vật lưu ý trong các
nghiên cứu về hiện tượng chuyển tải dòng điện, thì ngày nay sự quan m tới spin
Nghiên cứu từ trở của hệ hợp chất La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 trong vùng từ trường thấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu từ trở của hệ hợp chất La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 trong vùng từ trường thấp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nghiên cứu từ trở của hệ hợp chất La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 trong vùng từ trường thấp 9 10 618