Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu từ trường bề mặt của vật liệu từ cứng cấu trúc micro-nano

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2139 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu từ trường bề mặt của vật liệu từ
cứng cấu trúc micro-nano
Nguyễn Thị Kiều Linh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Vật liệu và linh kiện nano
(Chuyên ngành đào tạo thì điểm)
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Đức Thắng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trính bày tổng quan từ trường và các đại lượng đặc trưng cho từ trường;
hiện tượng từ trễ; dị hướng từ; cấu trúc từ; vật liệu cứng; các đặc trưng của vật liệu
từ cứng. Tím hiểu các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu từ trường bề mặt của
vật liệu từ cứng cấu trúc micro-nano. Kết quả: ảnh hưởng của số lượng nam châm
lên sự phân bố của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng của kìch thước nam châm
lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng của chiều dày nam châm
lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; khảo sát ảnh hưởng khoảng cách các nam châm
lên sự phân bổ của từ trường bề mặt; quan sát hính ảnh tế bào hồng cầu bị bắt giữ.
Keywords. Vật liệu nano; Vật liệu từ cứng; Linh kiện nano; Cấu trúc micro nano

Content
MỞ ĐẦU
Từ tình là một thuộc tình của vật liệu. Nhín chung các chất, ở mọi trạng thái, dù ìt hay
nhiều đều biểu hiện tình chất từ. Vật liệu có thể có tình chất sắt từ mạnh như các nam châm
từ cứng đất hiếm - kim loại chuyển tiếp, cũng có thể có tình nghịch từ yếu như các phân tử
sinh học. Việc nghiên cứu tình chất từ của vật liệu bằng phương pháp mô phỏng đang thu hút
sự quan tâm của các nhà nghiên cứu ví phương pháp này rất đơn giản, cho kết quả nhanh và
chình xác, qua đó có thể cho phép tiết kiệm về mặt thời gian thao tác cũng như chi phì thực
hiện quá trính nghiên cứu.
Các vật liệu từ có nhiề u ứng dụng quan trọng trong khoa học kỹ thuật và cuộc sống.
Một trong các hiệu ứng được quan tâm nghiên cứu đó là khả năng giữ các phần tử kìch thước
nhỏ và có tình nghịch từ nhờ sự phân bố của từ trường không đồng nhất trên bề mặt của các
cấu trúc sắt từ. Bằng việc sử dụng các cấu trúc từ có kìch thước phù hợp, chúng ta có thể lưu

giữ được các phần tử sinh học mà không cần sử dụng đến quá trính chức năng hóa bề mặt vật
liệu dùng để bắt giữ các phần tử sinh học.
Luận văn này được thực hiện với mục đìch khảo sát sự phân bố của từ trường trên bề
mặt của các nam châm từ cứng NdFeB có cấu trúc micro-nano sử dụng phần mềm mô phỏng.
Ảnh hưởng của các thông số như số lượng nam châm, kìch thước nam châm, chiều dày nam
châm và khoảng cách giữa các nam châm sẽ được nghiên cứu một cách hệ thống. Bên cạnh
đó luận văn cũng đã thử nghiệm việc bắt giữ phần tử sinh học bằng cách sử dụng các vi nam
châm NdFeB....
Nghiên cứu t trưng b mt ca vt liu t
cng cấu trúc micro-nano
Nguyn Th Kiu Linh
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Vt liệu và linh kiện nano
(Chuyên ngành đào tạo thì điểm)
Người hướng dn: PGS.TS. Phạm Đức Thng
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trính y tổng quan t trường các đại lượng đặc trưng cho từ trường;
hiện tượng t tr; d hướng t; cấu trúc từ; vt liu cứng; các đặc trưng của vt liu
t cứng. Tím hiểu các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu t trường b mt ca
vt liu t cng cấu trúc micro-nano. Kết qu: ảnh hưởng ca s ợng nam châm
lên sự phân b ca t trường b mt; khảo sát ảnh hưởng của kìch thước nam châm
lên sự phân bổ ca t trường b mt; khảo sát ảnh hưởng ca chiều y nam châm
lên sự phân bổ ca t trường b mt; khảo sát ảnh hưởng khoảng cách các nam châm
lên sự phân bổ ca t trường b mặt; quan sát hính ảnh tế bào hồng cu b bt gi.
Keywords. Vt liu nano; Vt liu t cng; Linh kin nano; Cấu trúc micro nano
Content
MỞ ĐẦU
T tình là một thuộc tình của vt liu. Nhín chung các cht, mi trạng thái, dù ìt hay
nhiều đều biu hiện tình chất t. Vt liệu thể tình chất st t mạnh như các nam châm
t cứng đất hiếm - kim loi chuyn tiếp, cũng thể tình nghịch t yếu như các phân t
sinh hc. Việc nghiên cứu tình chất t ca vt liu bằng phương pháp mô phỏng đang thu hút
s quan tâm của các nhà nghiên cứu phương pháp này rất đơn giản, cho kết qu nhanh và
chình xác, qua đó th cho phép tiết kim v mt thời gian thao tác cũng như chi phì thc
hin quá trính nghiên cứu.
Các vật liu t có nhiều ng dng quan trng trong khoa hc k thuật cuộc sng.
Một trong các hiệu ng đưc quan tâm nghiên cứu đó là kh năng giữ các phn t ch thước
nh nh nghch t nh s phân b ca t trường không đng nhất trên bề mt của các
cấu trúc st t. Bng vic s dụng các cấu trúc từ kìch thước phù hợp, chúng ta có thể lưu
Nghiên cứu từ trường bề mặt của vật liệu từ cứng cấu trúc micro-nano - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu từ trường bề mặt của vật liệu từ cứng cấu trúc micro-nano - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên cứu từ trường bề mặt của vật liệu từ cứng cấu trúc micro-nano 9 10 499