Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tỷ số suất lượng đồng phân của phản ứng hạt nhân 116Cd(γ,n)115m,gCd sau vùng năng lượng cộng hưởng khổng lồ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tỷ số suất lượng đồng phân của
phản ứng hạt nhân 116Cd(γ,n)115m,gCd sau vùng
năng lượng cộng hưởng khổng lồ
Lại Văn Thắng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao;
Mã số: 60 44 05
Người hướng dẫn: TS. Phạm Đức Khuê
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày mô ̣t số đ ặc trưng của phản ứng quang hạt nhân, hiện tươ ̣ng
đồng phân hạt nhân và tỷ số đồng phân. Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của máy
gia tốc electron tuyế n tính , cơ chế tạo bức xa ̣ hãm t ừ máy gia tốc và giới thiệu về
máy gia tốc Linac 100 MeV tại Pohang, Hàn Quốc. Phân tích nguyên lý c ủa phương
pháp kích hoạt phóng xa ̣ và ghi nhâ ̣n ph ổ gamma, thiế t lâ ̣p mố i liên hê ̣ giữa số đế m
diê ̣n tich đinh phổ gamma và các t ham số thực nghiê ̣m. Một số biện pháp hiệu chỉnh
̉
́
nhằm nâng cao độ chính xác của phép đo. Trình bày thí nghiệm và phân tích số liê ̣u
xác định tỷ số suất lượng đồng phân c
ủa phản ứng quang hạt nhân
116
115m,g
Cd(γ,n)
Cd, nghiên cứu sự phu ̣ thuô ̣c của tỷ số đồng phân vào năng lượng của
bức xa ̣ ham.
̃
Keywords. Vật lý nguyên tử; Vật lý; Hạt nhân; Phản ứng hạt nhân
Content
CHƢƠNG I: PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN VÀ HẠT NHÂN ĐỒNG PHÂN
1.1 . Mô ̣t số đă ̣c trƣng của phản ƣng quang ha ̣t nhân
́
1.1.1. Phân loa ̣i phản ưng quang hạt nhân
́
Định nghĩa về phản ứng quang hạt nhân, tóm tắt lý thuyết về phản ứng quang hạt
nhân và phân loại phản ứng quang hạt nhân theo năng lượng của photon kích thích
1.1.2. Hiê ̣n tượng cộng hưởng khổ ng lồ
Nêu định nghĩa hiện tượng cộng hưởng khổng lồ, đưa công thức ứng với vùng năng
lượng cộng hưởng khổng lồ
1.1.3. Cơ chế giả đơtron
Nêu các đặc trưng của cơ chế giả đơtron, nêu điều kiện xay ra cơ chế giả đơtron.
1.2. Hạt nhân đồng phân
Định ngĩa về hạt đồng phân trong vật lý
Nêu các lý thuyết về hiện tượng hạt đồng phân.
Đưa sơ đồ về quá trình tạo hạt đồng phân.

1.3. Tỷ số đồng phân
Nêu các lý thuyết tính toán về tỷ số đồng phân đối với các mô hình thống kê khác
nhau.
Tỷ số tiết diện đồng phân là tỷ số tiết diện tạo thành trạng thái đồng phân
(σm) và
trạng thái cơ bản không bền (σg):

IR 

m
g

Trạng thái đồng phân và trạng thái cơ bản khác nhau về spin hạt nhân , nên tỷ số đồ ng
phân thường đươ ̣c biể u diễn như là tỷ số tiế t diê ̣n ta ̣o thành tra ̣ng th ái có spin cao và trạ ng
thái có spin thấp :

IR 

high
low

Chương 2: Phương pháp thực nghiệm.
2.1. Nguồn photon hãm từ máy gia tốc Linac
2.1.1. Ng...
u t s sua
phn ng h
116

115m,g
Cd 
ng cng khng l
Lng
i hc Khoa hc T 
Khoa V
Lu V, hng cao;
: 60 44 05
ng dn: TS. Ph
o v: 2012
Abstract. 
   a phn ng quang h  

 s ng c
gia t
  to 

  i thiu v
c Linac 100 MeV tc. 
 




 gamma, 









 

. Mt s biu chnh
nh 




 a phn ng quang h 
116

115m,g
Cd, 







.
Keywords. V; V; H; Phn ng h
Content
CHƢƠNG I: PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN V HẠT NHÂN ĐNG PHÂN
1.1 .
̣
t sô
́
đă
̣
c trƣng cu
̉
a pha
̉
n ƣ
́
ng quang ha
̣
t nhân
1.1.1. Phân loa
̣
i pha
̉
n ư
́
ng quang ha
̣
t nhân
 phn ng quang ht v phn ng quang ht
i phn ng quang hng c
1.1.2. Hiê
̣
n tươ
̣
ng cô
̣
ng hươ
̉
ng khô
̉
ng lô
̀
ng cng khng lc ng v
ng cng khng l
1.1.3. Cơ chế giả đơtron
 gi u ki gi 
1.2. Ht nhân đng phân
 h
t v hing h
 v o hng ph
Nghiên cứu tỷ số suất lượng đồng phân của phản ứng hạt nhân 116Cd(γ,n)115m,gCd sau vùng năng lượng cộng hưởng khổng lồ - Trang 2
Nghiên cứu tỷ số suất lượng đồng phân của phản ứng hạt nhân 116Cd(γ,n)115m,gCd sau vùng năng lượng cộng hưởng khổng lồ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu tỷ số suất lượng đồng phân của phản ứng hạt nhân 116Cd(γ,n)115m,gCd sau vùng năng lượng cộng hưởng khổng lồ 9 10 16