Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2218 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than
hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất
dược phẩm
Đoàn Thị Dung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Duy Cam
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về công nghệ sản xuất dược phẩm tại Việt Nam, các phương
pháp chủ yếu xử lý nước thải dược phẩm cũng như ứng dụng của vật liệu
aluminosilicat – zeolit, và than hoạt tính biến tính trong xử lý nước thải. Nghiên cứu
ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược
phẩm. Đưa ra kết quả và thảo luận: khảo sát khả năng hấp phụ rivanol trong dung dịch
nước bằng vật liệu aluminosilicat; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp
phụ norfloxacin trong dung dịch nước bằng vật liệu zeolit; Khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng hấp phụ amoxicillin trong dung dịch nước bằng vật liệu zeolit;
Khảo sát khả năng hấp phụ của than hoạt tính; Khảo sát khả năng hấp phụ rivanol
trong dung dịch nước bằng than hoạt tính biến tính; Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng
đến khả năng hấp phụ norfloxacin trong dung dịch nước bằng than hoạt tính biến tính;
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ norfloxacin trong dung dịch
nước bằng than hoạt tính biến tính.
Keywords: Xử lý nước thải; Dược phẩm; Hóa học; Hóa môi trường
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với quá trình phát triển kinh tế và sự gia tăng dân số, việc bảo vệ sức khỏe của
con người ngày càng quan trọng hơn. Quá trình sản xuất và sử dụng dược phẩm trở nên phổ
biến để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Từ nhu cầu đó mà ngành dược phẩm trên thế
giới cũng như ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc làm đa dạng và phong phú hơn
các loại dược phẩm.
Trong quá trình sản xuất và sử dụng dược phẩm, phần còn dư của nguyên liệu sản xuất
và lượng sản phẩm hết hạn sử dụng có thể đi vào môi trường gây nên sự ô nhiễm nghiêm
trọng. Trong môi trường, các chất thải dược phẩm gây nguy hại trực tiếp đến đời sống sinh
vật thủy sản, động vật, tiêu diệt vi sinh có ích trong quá trình xử lý nước thải, dẫn tới ảnh
hưởng đến con người. Đồng thời sự có mặt của chất thải kháng sinh trong môi trường ức chế

quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Do vậy cần loại bỏ trước khi đi vào môi
trường.
Để xử lý nước thải có nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp sinh học,
phương pháp cơ học, phương pháp hóa học...Trong đó phương pháp có hiệu quả là phương
pháp hấp phụ trên các vật liệu than hoạt tính, vật liệu có nguồn gốc al...
Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than
hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất
dược phẩm
Đoàn Thị Dung
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa môi trường; Mã số: 60 44 41
Người ng dẫn: PGS.TS. Bùi Duy Cam
m bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về công nghệ sản xuất dược phẩm tại Việt Nam, các phương
pháp chủ yếu xử nước thải dược phẩm cũng như ứng dụng của vật liệu
aluminosilicat zeolit, và than hoạt nh biến tính trong x nước thải. Nghiên cứu
ứng dụng aluminosilicat và than hoạt nh biến tính để xlý nước thải sản xuất dược
phẩm. Đưa ra kết quả và thảo luận: khảo sát khả năng hấp phụ rivanol trong dung dịch
nước bằng vật liệu aluminosilicat; khảo sát các yếu tố nh hưởng đến khả năng hấp
phụ norfloxacin trong dung dịch nước bằng vt liệu zeolit; Khảo sát các yếu t nh
hưởng đến khnăng hấp phụ amoxicillin trong dung dịch nước bằng vt liệu zeolit;
Khảo sát khả năng hấp ph của than hoạt nh; Khảo sát khnăng hấp phụ rivanol
trong dung dịch nước bằng than hoạt tính biến tính; Kho sát các yếu tố nh hưởng
đến khả năng hấp phụ norfloxacin trong dung dch nước bằng than hoạt tính biến tính;
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp ph norfloxacin trong dung dịch
nước bằng than hoạt tính biến tính.
Keywords: Xử lý nước thải; Dược phẩm; Hóa học; Hóa môi trường
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với quá trình pt triển kinh tế và sự gia tăng n số, vic bảo v sức khỏe của
con người ngày càng quan trọng hơn. Quá trình sản xuất sử dụng dược phẩm trở nên phổ
biến để phục vụ nhu cầu chăm c sức khỏe. Từ nhu cầu đó mà ngành dược phẩm trên thế
giới cũng như ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc làm đa dạng phong phú hơn
các loại dược phẩm.
Trong quá trình sản xuất và sử dụng dược phẩm, phần còn dư của nguyên liệu sản xuất
lượng sản phẩm hết hạn sử dụng có thể đi o môi trường gây nên s ô nhiễm nghiêm
trọng. Trong môi trường, các chất thải dược phẩm gây nguy hại trực tiếp đến đời sống sinh
vật thủy sản, động vật, tiêu diệt vi sinh có ích trong quá trình xnước thải, dẫn tới ảnh
hưởng đến con người. Đồng thời sự mặt của chất thải kháng sinh trong môi trường ức chế
Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm 9 10 913