Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NG SDH vào mạng viễn thông Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và khả
năng ứng dụng trong mạng thế hệ mới (NGN)
của VNPT
Lê Trung Lợi
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS ngành: Kỹ thuật vô tuyến ĐT & TT liên lạc; Mã số: 2 07 00
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vương Đạo Vy
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Giới thiệu những khái niệm, kiến trúc, thành phần, nguyên tắc hoạt động và
các giao thức trong mạng MPLS, mô tả, phân tích, đánh giá các cơ chế đảm bảo chất
lượng dịch vụ và những đặc điểm nổi bật, những kỹ thuật cơ bản của công nghệ MPLS,
đồng thời đánh giá so sánh những ưu điểm công nghệ MPLS so với TCP/IP, nghiên cứu
chất lượng dịch vụ chỉ rõ công nghệ MPLS hỗ trợ các ISP đảm bảo chất lượng dịch vụ
thông qua phân loại lưu lượng, hàng đợi, làm rớt gói tin, kỹ thuật điều khiển lưu lượng
cho phép các luồng lưu lượng chia sẻ tài nguyên mạng, tránh tắc nghẽn mạng bảo vệ lưu
lượng khi xảy ra lỗi, giảm thiểu những mất mát về thông tin, tiến hành xem xét nghiên
cứu, cài đặt một số thông số cho mạng NGN của VNPT từ đó chỉ ra và đánh gía khả năng
ứng dụng trong mạng NTN của VNPT
Keywords: Chuyển mạch; Kỹ thuật truyền thông; Mạng thế hệ mới

Content
Do sự tăng trưởng bùng nổ của Internet trong thời gian gần đây, thị trường IP đã tăng lên đáng
kể và hầu hết các nhà điều hành viễn thông đều đã và đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng IP của họ để
thoả mãn nhu cầu dịch vụ đang tăng nhanh của người sử dụng dữ liệu.
Ngày nay, mảng thị trường thoại vẫn đang có lợi, vẫn chiếm phần lớn tổng doanh thu của các
nhà khai thác trên thế giới. Thách thức lớn nhất của các nhà khai thác là giữ vững lợi nhuận từ
các dịch vụ thoại cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng hội tụ và hợp nhất cho thoại và dữ
liệu để đáp ứng được nhu cầu cao của các dịch vụ IP ngày nay.
Cơ sở hạ tầng là tích hợp những đặc điểm có lợi của PSTN/ISDN và IN (Intelligent Network)
vào trong một mạng dựa trên cơ sở IP, không ảnh hưởng đến các dịch vụ đang tồn tại của người
sử dụng, cùng lúc đạt được những dịch vụ gia tăng trên nền tảng IP. Vận hành cơ sở hạ tầng này

có thể tối ưu chi phí hoạt động và chi phí mạng, đồng thời đáp ứng tốt chất lượng dịch vụ cho
khách hàng. Với Việt nam, VNPT đã xây dựng mạng thế hệ sau NGN (Next Generation
Network) dựa trên giải pháp Surpass của Siemens với mạng lõi áp dụng công nghệ chuyển mạch
nhãn đa giao thức (MPLS – MultiProtocol label Switching).
Luận văn này nghiên cứu về công nghệ MPLS và ứng dụng của MPLS trong mạng NGN của
VNPT, nội dung chia làm 3 chương:
Chương 1. Giới thiệu về những khái niệm, kiến trúc, th...
Chuyn mạch nhãn đa giao thức (MPLS) và kh
năng ng dng trong mng thế h mi (NGN)
ca VNPT
Trung Li
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS ngành: K thut vô tuyến ĐT & TT liên lạc; Mã s: 2 07 00
Người hướng dn: PGS.TS. Vương Đạo Vy
m bảo v: 2008
Abstract: Gii thiu nhng khái nim, kiến trúc, thành phn, nguyên tc hoạt động và
các giao thc trong mng MPLS, tả, phân ch, đánh giá các chế đảm bo cht
ng dch v những đặc đim ni bt, nhng k thut cơ bản ca công ngh MPLS,
đồng thời đánh giá so nh những ưu điểm công ngh MPLS so vi TCP/IP, nghiên cu
chất ng dch v ch công ngh MPLS h tr các ISP đảm bo cht lượng dch v
thông qua phân loại u lượng, ng đi, làm rt gói tin, k thuật điều khiển lưu ng
cho phép các luồng u ng chia si nguyên mng, tránh tc nghn mng bo v u
ng khi xy ra li, gim thiu nhng mt mát v thông tin, tiến hành xem xét nghiên
cu, cài đặt mt s thông s cho mng NGN ca VNPT t đó chỉ ra và đánh gía khả năng
ng dng trong mng NTN ca VNPT
Keywords: Chuyn mch; K thut truyn thông; Mng thế h mi
Content
Do s tăng trưởng bùng n ca Internet trong thi gian gần đây, thị trường IP đã tăng lên đáng
k hu hết các nhà điu hành viễn thông đều đã và đang đầu tư vào cơ s h tng IP ca h đ
thon nhu cu dch v đang tăng nhanh của người s dng d liu.
Ngày nay, mng th trưng thoi vẫn đang li, vn chiếm phn ln tng doanh thu ca các
nhà khai thác trên thế gii. Tch thc ln nht ca các nhà khai thác gi vng li nhun t
các dch v thoi cùng vi vic xây dựng cơ s h tng mng hi t hp nht cho thoi d
liu đ đáp ứng được nhu cu cao ca các dch v IP ngày nay.
s h tng ch hp nhng đc đim li ca PSTN/ISDN và IN (Intelligent Network)
vào trong mt mng dựa trên cơ s IP, không nh ởng đến các dch v đang tồn ti của ngưi
s dụng, cùng lúc đạt được nhng dch v gia tăng trên nền tng IP. Vn hành cơ sở h tng này
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NG SDH vào mạng viễn thông Việt Nam - Trang 2
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NG SDH vào mạng viễn thông Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NG SDH vào mạng viễn thông Việt Nam 9 10 879