Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và Khảo sát thị trường - Triển vọng nghề nghiệp mới

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu và Khảo sát thị trường - Triển vọng nghề nghiệp mới
Tuy còn chưa thực sự phổ biến nhưng nghiên cứu và khảo sát thị trường đang ngày
càng thể hiện vai trò quan trọng của nó đối với việc đưa ra các quyết định mang
tính chiến lược cho công ty; đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những
người tham gia.
Theo quy luật 80/20 (quy luật thiểu số quan trọng và phân bố nhân tố) của Pareto thì 80% lợi
nhuận của công ty được mang lại bởi 20% sản phẩm mà công ty sản xuất. Vì vậy để tối đa hóa
80% lợi nhuận của mình trong thời buổi kinh tế đầy biến động hiện nay, rất nhiều công ty đã và
đang tiến hành các cuộc khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường nhằm tìm ra được “khẩu
vị” của khách hàng tạo tiền đề cho việc lên ý tưởng và phát triển các sản phẩm nằm trong con số
20% kia.
Nắm bắt được nhu cầu của các công ty, nghề nghiên cứu và khảo sát thị trường đã ra đời và phát
triển ngày càng mạnh mẽ. Cùng chúng tôi trả lời ba câu hỏi dưới đây để cùng tìm hiểu về công
việc mới mẻ và thú vị này.
1. Nghề nghiên cứu và khảo sát thị trường là gì?
Để có một cái nhìn toàn diện hơn về nghề nghiệp này, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu thế nào
là nghiên cứu và khảo sát thị trường? Nghiên cứu thị trường là việc tìm hiểu thị trường, xu hướng
tiêu dùng và môi trường kinh doanh thông qua 4 bước cơ bản bao gồm: thu thập thông tin; xử lý
số liệu; phân tích và viết báo cáo có sử dụng các công cụ nghiên cứu khoa học. Thông qua việc
khảo sát và nghiên cứu thị trường, các công ty có thể nắm bắt được nhu cầu cũng như mong đợi
của người tiêu dùng để tạo ra các sản phẩm thích hợp nhất và đưa ra các quyết định đúng đắn
trong kinh doanh.
Chính vì tầm quan trọng này mà hiện nay công việc khảo sát và nghiên cứu thị trường rất được
đề cao tại tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, đối tượng tham
gia chính vào khâu nghiên cứu và khảo sát thị trường là nhân viên marketing, nhân viên thuộc
phòng nghiên cứu thị trường của các tập đoàn lớn,… thêm vào đó là một lượng đông đảo các bạn
sinh viên tham gia vào công việc này nhằm tìm kiếm các cơ hội việc làm và trau dồi bản lĩnh
nghề nghiệp trong tương lai.

2. Làm thế nào để trở thành chuyên viên nghiên cứu, khảo sát thị trường?
Tuy còn chưa thực sự phổ biến nhưng nghiên cứu và khảo sát thị trường đang ngày càng thể hiện
vai trò quan trọng của nó đối với việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược cho công ty;
đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cũng như cơ hội trải nghiệm cuộc sống cho những
người t...
Nghiên cu và Kho sát th trường - Trin vng ngh nghip mi
Tuy còn chưa thc s ph biến nhưng nghiên cu kho sát th trường đang ngày
càng th hin vai trò quan trng ca đối vi vic đưa ra các quyết định mang
tính chiến lược cho công ty; đồng thi m ra nhiu cơ hi ngh nghip cho nhng
người tham gia.
Theo quy lut 80/20 (quy lut thiu s quan trng và phân b nhân t) ca Pareto thì 80% li
nhun ca công ty được mang li bi 20% sn phm mà công ty sn xut. vy để ti đa hóa
80% li nhun ca mình trong thi bui kinh tế đầy biến động hin nay, rt nhiu công ty đã
đang tiến hành các cuc kho sát, nghiên cu phát trin th trường nhm m ra được “khu
v” ca khách hàng to tin đề cho vic lên ý tưởng và phát trin các sn phm nm trong con s
20% kia.
Nm bt được nhu cu ca các công ty, ngh nghiên cu kho sát th trường đã ra đời phát
trin ngày càng mnh m. Cùng chúng tôi tr li ba câu hi dưới đây đ cùng tìm hiu v công
vic mi m và thú vy.
1. Ngh nghiên cu và kho sát th trường là gì?
Để mt cái nhìn toàn din hơn v ngh nghip này, trước hết chúng ta cùng m hiu thế nào
là nghiên cu và kho sát th trường? Nghiên cu th trường là vic tìm hiu th trường, xu hướng
tiêu dùng môi trường kinh doanh thông qua 4 bước cơ bn bao gm: thu thp thông tin; x
s liu; phân tích viết báo cáo s dng các công c nghiên cu khoa hc. Thông qua vic
kho sát nghiên cu th trường, các công ty th nm bt được nhu cu cũng như mong đợi
ca người tiêu dùng đ to ra các sn phm thích hp nht đưa ra các quyết định đúng đắn
trong kinh doanh.
Chính tm quan trng y hin nay công vic kho sát và nghiên cu th trường rt được
đề cao ti tt c các quc gia trên thế gii, trong đó Vit Nam. Ti Vit Nam, đối tượng tham
gia chính vào khâu nghiên cu và kho sát th trường nhân viên marketing, nhân viên thuc
phòng nghiên cu th trường ca các tp đoàn ln,… thêm vào đó là mt lượng đông đảo các bn
sinh viên tham gia vào công vic này nhm tìm kiếm c cơ hi vic làm trau di bn lĩnh
ngh nghip trong tương lai.
Nghiên cứu và Khảo sát thị trường - Triển vọng nghề nghiệp mới - Trang 2
Nghiên cứu và Khảo sát thị trường - Triển vọng nghề nghiệp mới - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu và Khảo sát thị trường - Triển vọng nghề nghiệp mới 9 10 535