Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công
khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác
thực các giao dịch điện tử
Trần Đăng Hiên
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Ất
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Giới thiệu chung và cơ sở toán học của lý thuyết mật mã: trình bày các vấn
đề chung nhất của mật mã, đưa ra các khái niệm cơ bản; trình bày các kiến thức toán
học làm nền cho các nội dung chính trong luận văn như số học các số nguyên, thuật
toán Euclid, thuật toán Euclid mở rộng, lý thuyết đồng dư, thặng dư thu gọn, phần tử
nguyên thủy, phương trình đồng dư tuyến tình và đồng dư bậc hai; trình bày về độ
phức tạp thuật toán, hàm một phía và cửa sập một phía. Phương pháp kiểm tra và sinh
số nguyên tố: trình bày các định nghĩa, định lý về số nguyên tố; giới thiệu một số
phương pháp với các thuật toán kiểm tra và sinh số nguyên tố nói chung và số nguyên
tố lớn nói riêng, đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp số nguyên tố lớn giúp
thực thi, ứng dụng các hệ mã hóa khóa công khai; các phương pháp được trình bày
trong luận văn là phương pháp cổ điển, phương pháp xác suất và phương pháp xác
định; trình bày một phương pháp phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Đề xuất cấu
trúc dữ liệu và thuật toán xử lý số nguyên lớn: trình bày cụ thể cấu trúc dữ liệu và đề
xuất các thuật toán để có thể xây dựng hoàn chỉnh thư viện xử lý số nguyên lớn. Một
số hệ mã hóa khóa công khai và cải tiến hệ mã hóa Rabin: trình bày lịch sử ra đời, một
số bài toán nền tảng xây dựng hệ mã hóa khóa công khai. Trong chương này cũng
trình bày một số hệ mã hóa khóa công khai RSA, ElGamal, Rabin. Hơn nữa chương
này đưa ra hướng cải tiến nhằm nâng cao độ an toàn của hệ mã hóa khóa công khai
Rabin và hướng khắc phục một số nhược điểm trong quá trình giải mã. Đưa ra một số
công thức tính nghịch đảo để quy trình giải mã của hệ mã hóa Rabin và Rabin cải tiến
được dễ dàng.
Keywords: Mật mã; An toàn dữ liệu; Giao dịch điện tử; Công nghệ thông tin
Content
MỞ ĐẦU
Hiện nay, ở tất cả các nước phát triển cũng như đang phát triển, mạng máy tính đang
ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của toàn xã hội, và một khi nó
trở thành phương tiện điều hành các hệ thống thì nhu cầu bảo mật an toàn thông tin được đặt
lên hàng đầu. Nhu cầu này không chỉ có ở các bộ máy an ninh, quốc phòng, quản lý nhà
nước, mà đã trở thành bức thiết trong nhiều hoạt động kinh tế xã hội: tài chính, ngân hàng,

thương mại, ... và t...
Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công
khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác
thực các giao dịch điện tử
Trần Đăng Hiên
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người ng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Ất
m bảo vệ: 2010
Abstract: Giới thiệu chung và cơ sở toán học của lý thuyết mật mã: trình bày các vn
đề chung nhất của mật mã, đưa ra các khái niệm bản; trình bày các kiến thức toán
học làm nền cho các nội dung chính trong luận văn như số học các số nguyên, thuật
toán Euclid, thuật toán Euclid mở rộng, thuyết đồng dư, thặng thu gọn, phần t
nguyên thủy, phương trình đồng tuyến tình đồng bậc hai; trình bày vđộ
phức tạp thuật toán, hàm một phía và cửa sập một phía. Phương pháp kiểm tra và sinh
số nguyên tố: trình bày các định nghĩa, định về số nguyên tố; giới thiệu một số
phương pháp với các thuật toán kiểm tra sinh số nguyên tố nói chung số nguyên
tố lớn i riêng, đóng vai trất quan trọng trong việc cung cấp số nguyên tố lớn giúp
thực thi, ứng dụng các hệ hóa khóa công khai; các phương pháp được trình y
trong luận văn là phương pháp cổ điển, phương pháp xác suất và phương pháp xác
định; trình bày một phương pháp phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Đề xuất cấu
trúc dữ liệu thuật toán xsố nguyên lớn: trình bày cụ thể cấu trúc dữ liệu và đề
xuất các thuật toán để thể xây dựng hoàn chỉnh tviện x số nguyên lớn. Một
số hệ mã hóa khóa công khai cải tiến hệ mã hóa Rabin: trình bày lịch sử ra đời, một
số bài toán nền tảng xây dựng hệ mã hóa khóa công khai. Trong chương này cũng
tnh bày một số hệ mã hóa khóa ng khai RSA, ElGamal, Rabin. Hơn nữa chương
này đưa ra hướng cải tiến nhằm nâng cao độ an toàn của hệ hóa khóa công khai
Rabin hướng khắc phc một số nhược điểm trong quá trình giải mã. Đưa ra một số
công thức tính nghịch đảo để quy trình giải của hệ hóa Rabin và Rabin cải tiến
được dễ dàng.
Keywords: Mật mã; An toàn dữ liệu; Giao dịch điện t; Công nghệ thông tin
Content
MỞ ĐẦU
Hiện nay, tất cả các nước phát triển ng như đang phát triển, mạng máy tính đang
ngày ng đóng vai trò thiết yếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của toàn hội, một khi nó
trở thành phương tiện điều hành c hệ thống t nhu cầu bảo mật an toàn thông tin được đặt
lên hàng đầu. Nhu cầu này không chỉ các bộ máy an ninh, quốc phòng, quản n
nước, mà đã trở thành bức thiết trong nhiều hoạt động kinh tế hội: tài chính, ngân hàng,
Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử 9 10 783