Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu văn bản gia phả Chúa Trịnh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu văn bản gia phả Chúa Trịnh
Phạm Đình Hải
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hán nôm; Mã số: 60 22 40
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về hoàn cảnh lịch sử thời kỳ nhà chúa Trịnh và gia phả chúa
Trịnh. Nghiên cứu văn bản gia phả chúa Trịnh để xác định văn bản và phả hệ gốc
dòng phả chúa Trịnh, dòng phả chi phối các phả hệ tộc họ Trịnh khác, đồng thời
chỉnh lý một số sự kiện, tiểu sử nhân vật chúa Trịnh cụ thể, góp phần nghiên cứu
lịch sử chúa Trịnh. Làm rõ các giá trị sử lieuj gia phả của chú Trịnh.
Keywords. Hán nôm; Gia phả; Tiếng Việt; Chúa Trịnh
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII tồn tại song song hai bộ máy chính quyền: vua
Lê, chúa Trịnh. Trong đó vƣơng triều Lê chỉ tồn tại trên danh nghĩa, còn thực quyền thuộc về
chúa Trịnh. Hiện tƣợng đó đã dẫn tới việc nhận định, đánh giá các nhân vật cùng sự kiện lịch
sử đƣơng thời trong một chừng mực nào đó còn có những điểm thiếu khách quan và khoa học.
Trong khi việc nghiên cứu và đánh giá về chúa Trịnh, cũng nhƣ một số sự kiện lịch sử nổi
bật ở giai đoạn này nhƣ vừa nêu trên còn hạn chế, thì nguồn sử liệu về những vấn đề này cũng lại
hết sức khó khăn. Gia phả chúa Trịnh còn lại khá nhiều, song có không ít truyền bản, nên thiếu sự
nhất quán trong một số nhân vật, cũng nhƣ sự kiện lịch sử cụ thể.
Vì thế, chúng tôi sƣu tập các gia phả về chúa Trịnh, tiến hành khảo sát văn bản nhằm học
hỏi, vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu văn bản học Hán Nôm và kiến thức Hán Nôm đƣợc học tập
trong chƣơng trình Cao học Hán Nôm trong xử lý văn bản các gia phả chúa Trịnh tìm đƣợc; đồng
thời góp phần nghiên cứu phả hệ chúa Trịnh, cũng nhƣ tiểu sử nhân vật chúa Trịnh trong lịch sử.
2. Lịch sử vấn đề
Việc nghiên cứu và đánh giá lại lịch sử giai đoạn Lê - Trịnh đã đƣợc đề xƣớng tại một số
hội thảo khoa học, nhƣ “Chúa Trịnh - vị trí và vai trò lịch sử”, cùng một số hội thảo khoa học
khác về Chúa Trịnh Cƣơng, Trịnh Sâm...
Một số tài liệu lịch sử, văn học về thời kỳ này cũng đã đƣợc nghiên cứu xuất bản, nhƣ
Tứ bình thực lục thời chúa Trịnh, Tổng tập thơ Nôm, trong đó có khá nhiều tác phẩm thơ
Nôm của chúa Trịnh.

Về gia phả, có tập sách Trịnh gia chính phả của con cháu tộc họ Trịnh là Trịnh Nhƣ
Tấu biên soạn, xuất bản năm 1933, chủ yếu viết lại tiểu sử các đời chúa.
Văn bản gia phả chúa Trịnh có nhiều, song việc nghiên cứu hệ thống văn bản này thì
hầu nhƣ chƣa đƣợc tiến hành cụ thể. Từ góc độ của chuyên ngành Ngữ văn ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu văn bản gia phả Chúa Trịnh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu văn bản gia phả Chúa Trịnh 9 10 733