Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem Proving) trong CafeOBJ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem
Proving) trong CafeOBJ
Tạ Thị Thu Hiền
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hùng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Tổng quan về ngôn ngữ CafeOBJ, kỹ
thuật đặc tả và kiểm chứng phần mềm bằng phương pháp hình thức được sử dụng
trong CafeOBJ. Chương 3: Đặc tả hệ thống đa tác tử và các thuộc tính. Chương 4: Mổ
tả về phương pháp kiểm chứng hệ thống đa tác tử bằng ngôn ngữ CafeOBJ, với tư
tưởng quy nạp, có thể kiểm chứng với không gian trạng thái là vô tận. Chương 5: Tóm
tắt kết quả đạt được, kết luận, những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong
tương lai
Keywords: Ngôn ngữ lập trình; Phần mềm; Hệ thống đa tác tử
Content
GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề
Đặc tả và kiểm chứng hình thức là một pha quan trọng nhằm nâng cao độ tin cậy và chất
lượng của phần mềm. Có thể chia đặc tả phần mềm ra làm hai loại: đặc tả phi hình thức là đặc
tả dựa trên ngôn ngữ tự nhiên và đặc tả hình thức là đặc tả dựa trên kiến trúc toán học. Đặc tả
phi hình thức không được chặt chẽ bằng đặc tả hình thức nhưng được nhiều người biết và có
thể dùng để trao đổi với nhau để làm chính xác hóa các điểm chưa rõ, chưa thống nhất giữa
các bên phát triển hệ thống. Đặc tả hình thức là đặc tả mà ở đó các từ ngữ, cú pháp, ngữ nghĩa
được định nghĩa hình thức dựa vào toán học. Đặc tả hình thức có thể coi là một phần của hoạt
động đặc tả phần mềm. Trong đặc tả hình thức các đặc tả yêu cầu được phân tích chi tiết, các
mô tả trừu tượng của các chức năng chương trình có thể được tạo ra để làm rõ yêu cầu.
Đặc tả phần mềm hình thức là một đặc tả được trình bày trên một ngôn ngữ bao gồm: từ
vựng, cú pháp và ngữ nghĩa được định nghĩa. Định nghĩa ngữ nghĩa đảm bảo ngôn ngữ đặc tả
không phải là ngôn ngữ tự nhiên mà dựa trên toán học. Các chức năng nhận các đầu vào trả
lại các kết quả. Các chức năng có thể định ra các điều kiện tiền tố và hậu tố. Điều kiện tiền tố
là điều kiện cần thỏa mãn để có dữ liệu vào, điều kiện hậu tố là điều kiện cần thỏa mãn sau
khi có kết quả.

Có hai hướng tiếp cận đặc tả hình thức để phát triển các hệ thống tương đối phức tạp:
-

Tiếp cận đại số, hệ thống được mô tả dưới dạng các toán tử và các quan hệ

-

Tiếp cận mô hình, mô hình hệ thống được cấu trúc sử dụng các thực thể toán học
như là các tập hợp và các thứ tự

Kiểm thử một sản phẩm phần mềm là xây dựng một cách có chủ đích những tập dữ liệu và
dãy thao tác nhằm đánh giá một số hoặc to...
Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem
Proving) trong CafeOBJ
Tạ Thị Thu Hiền
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hùng
m bảo v: 2010
Abstract: Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Tổng quan v ngôn ngữ CafeOBJ, kỹ
thuật đặc t và kiểm chứng phần mềm bằng phương pháp hình thức được s dụng
trong CafeOBJ. Chương 3: Đặc tả hệ thống đa tác tử và các thuộc tính. Chương 4: Mổ
t về phương pháp kiểm chứng h thng đa tác tử bằng ngôn ngữ CafeOBJ, với tư
tưởng quy nạp, có thể kiểm chứng với không gian trạng thái là vô tận. Chương 5: m
tt kết quả đạt được, kết luận, những hạn chế hướng nghiên cứu phát triển trong
tương lai
Keywords: Ngôn ngữ lập tnh; Phần mềm; Hệ thống đa tác tử
Content
GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề
Đặc tvà kiểm chứng hình thức là một pha quan trng nhằm nâng cao độ tin cậy và chất
lượng của phần mềm. thể chia đặc tả phần mềm ra làm hai loại: đặc tả phi hình thức là đặc
t dựa trên ngôn ngữ tnhiên và đặc tả hình thức là đặc tả dựa trên kiến trúc toán học. Đặc t
phi hình thức không được chặt chẽ bằng đặc tnh thức nhưng được nhiều người biết
thdùng để trao đổi với nhau để làm cnh xác hóa các điểm chưa rõ, chưa thống nht giữa
các bên phát triển hệ thống. Đặc tả hình thức là đặc tả mà ở đó các từ ngữ, cú pháp, ngữ nghĩa
được định nghĩa hình thức dựa vào toán học. Đặc tả hình thức có thể coimột phần của hoạt
động đặc tả phần mềm. Trong đặc tả hình thức c đặc tả yêu cầu được phân tích chi tiết, các
mô tả trừu tượng của các chức năng chương trình có thể được tạo ra để làm yêu cầu.
Đặc tphần mềm hình thức một đặc tđược tnh bày trên một ngôn ngữ bao gồm: t
vựng, cú pháp và ngữ nghĩa được đnh nghĩa. Đnh nghĩa ngữ nghĩa đảm bảo ngôn ngữ đặc t
không phải là ngôn ngữ tnhiên dựa trên toán hc. Các chức ng nhận các đầu vào trả
lại các kết quả. Các chức năng có thể định ra các điu kiện tiền tvà hậu tố. Điều kiện tiền tố
điều kiện cần thỏa mãn để có dữ liu o, điều kiện hậu tố là điều kiện cần thỏa mãn sau
khi có kết quả.
Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem Proving) trong CafeOBJ - Trang 2
Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem Proving) trong CafeOBJ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem Proving) trong CafeOBJ 9 10 149