Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan
để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho
sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng
nghề Giao thông Vận tải Trung ương II
Bùi Thị Phương Thảo
Trường Đại học Ngoại ngữ
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy tiếng Anh; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: M.A. Vũ Thị Thu Thủy
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Teaching vocabulary is one of the most important aspects of teaching second
languages in general and of teaching English for Specific Purposes (ESP). However, this
aspect has not been fully given attention to in non-English major colleges in Vietnam.
The teachers of English for Specific Purposes (Ts) are facing many obstacles and trying
to come up with creative solutions to the problems of teaching ESP vocabulary. This
work is concerned with teaching ESP vocabulary by using visual aids for the students of
the Shipbuilding faculty at Central Vocational College of Transport No II. This thesis
attempts to investigate the situation of using visual aids to teach ESP vocabulary at
CVCOT (the purpose, teachers’ and students’ attitude, types of visual aids applied, stages
using visual aids, difficulties aids and benefits). Besides, the author would like to point
out some suggestions to improve the teaching and learning ESP vocabulary through
visual aids.
Keywords: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Phương pháp giảng dạy; Từ vựng; Giáo cụ trực quan

Content
PART 1: INTRODUCTION
1. Rationale of the study
Vocabulary teaching is one of the most important components of any language class. The main
reason is the fact that it is a medium, which carries meaning; learning to understand and express
the meaning is what counts in learning languages. There has been increased focus on teaching
vocabulary recently, “If language structures make up the skeleton of language, then it is
vocabulary that provides the vital organs and the flesh” (Harmer 1993:153). Vocabulary

functions as a cornerstone without which any language could not exist. Speaking would be
meaningless and perhaps impossible having only structure without vocabulary. A good mastery
of vocabulary is essential for learners, especially for those who learn for specific purposes. The
main objective of English for specific purposes has always been the teaching of highly
specialized vocabulary to specialists in various domains.
I myself have experienced 10 years of working as a teacher of English at the Central Vocational
College of Transport No.II where students will be future technicians and ...
Nghiên cu v vic s dng Giáo c trc quan
để dy t vng tiếng Anh chuyên ngành cho
sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đng
ngh Giao thông Vn tải Trung ương II
Bùi Th Phương Thảo
Trường Đại hc Ngoi ng
Lun văn ThS ngành: Lý lun và PP ging dy tiếng Anh; Mã s: 60 14 10
Người hướng dn: M.A. Vũ Th Thu Thy
m bảo v: 2012
Abstract: Teaching vocabulary is one of the most important aspects of teaching second
languages in general and of teaching English for Specific Purposes (ESP). However, this
aspect has not been fully given attention to in non-English major colleges in Vietnam.
The teachers of English for Specific Purposes (Ts) are facing many obstacles and trying
to come up with creative solutions to the problems of teaching ESP vocabulary. This
work is concerned with teaching ESP vocabulary by using visual aids for the students of
the Shipbuilding faculty at Central Vocational College of Transport No II. This thesis
attempts to investigate the situation of using visual aids to teach ESP vocabulary at
CVCOT (the purpose, teachers’ and students’ attitude, types of visual aids applied, stages
using visual aids, difficulties aids and benefits). Besides, the author would like to point
out some suggestions to improve the teaching and learning ESP vocabulary through
visual aids.
Keywords: Ngôn ng; Tiếng Anh; Phương pháp giảng dy; T vng; Giáo c trc quan
Content
PART 1: INTRODUCTION
1. Rationale of the study
Vocabulary teaching is one of the most important components of any language class. The main
reason is the fact that it is a medium, which carries meaning; learning to understand and express
the meaning is what counts in learning languages. There has been increased focus on teaching
vocabulary recently, If language structures make up the skeleton of language, then it is
vocabulary that provides the vital organs and the flesh (Harmer 1993:153). Vocabulary
Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II 9 10 376