Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3176 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn
nuôi dạng rắn
Phạm Bích Hiên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận án Tiến sĩ ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 62 42 40 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Toản, GS.TS. Nguyễn Đình Quyến
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Chương 1. Trình bày tổng quan về chất thải chăn nuôi và biện pháp xử lý;
vi sinh vật tham gia quá trình xử lý chất thải hữu cơ. Chương 2. Vật liệu và phương
pháp: các mẫu thu thập và chủng vi sinh vật, hóa chất; phương pháp: phân loại vi
sinh vật; xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật; xác định hiện trạng chất thải
chăn nuôi; thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của chế phẩm. Chương 3. Kết quả và
thảo luận: thực trạng chất thải tại một số cơ sở chăn nuôi; nghiên cứu vi sinh vật để
xử lý chất thải chăn nuôi; nghiên cứu sản xuất chế phẩn vi sinh vật để xử lý chất thải
chăn nuôi ứng dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý chất thải chăn nuôi hiệu quả sử dụng
phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi đối với cây trồng.
Keywords. Sinh học; Vi sinh vật học; Xử lý chất thải; Phế thải chăn nuôi
Content
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN
Việt Nam là nước nông nghiệp, trong thời kỳ đổi mới ngành chăn nuôi có những bước
phát triển nhanh chóng, mô hình trang trại chăn nuôi tập trung được nhân rộng trong toàn
quốc. Mỗi năm cả nước có khoảng 60 triệu tấn chất thải vật nuôi, trong đó chỉ có khoảng
50% được xử lý, số còn lại được sử dụng trực tiếp bón cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho
cá. Do chỉ tập trung đầu tư để nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi, phần nhiều các
trang trại chưa chú trọng đến công tác kiểm soát, quản lý chất thải nên làm phát sinh dịch
bệnh, tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển bền
vững của ngành chăn nuôi. Tại nhiều địa phương người dân còn coi chất thải chăn nuôi là
phân bón, không quan tâm đến việc xử lý hoặc nếu có cũng chỉ ủ đống để chờ bón cho cây

trồng theo mùa vụ. Đây là một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và lây truyền
các dịch bệnh cho người, vật nuôi và cây trồng. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn”.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
- Tuyển chọn được bộ chủng vi sinh vật (VSV) thuộc nhóm an toàn, sinh trưởng mạnh, cạnh
tranh được với VSV trong chất thải, chuyển hóa nhanh các hợp chất hữu cơ và ức chế hiệu
quả các vi khuẩn (VK) gây bệnh, gây thối, làm giảm ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn
nuôi.
- Tạo được chế phẩm VSV để xử l...
Nghiên cứu vi sinh vật để x lý chất thải chăn
nuôi dạng rn
Phạm Bích Hiên
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận án Tiến sĩ ngành: Vi sinh vt hc; Mã số: 62 42 40 01
Người hướng dn: PGS.TS. Phạm Văn Toản, GS.TS. Nguyễn Đình Quyến
Năm bảo v: 2012
Abstract. Chương 1. Trình bày tổng quan v cht thải chăn nuôi và biện pháp xử lý;
vi sinh vật tham gia quá trình x lý chất thi hữu cơ. Chương 2. Vật liệu phương
pháp: các mẫu thu thập chủng vi sinh vật, hóa chất; phương pháp: phân loại vi
sinh vật; xác định hoạt tính sinh học ca vi sinh vật; xác định hin trng cht thi
chăn nuôi; thử nghiệm đánh giá hiệu qu ca chế phẩm. Chương 3. Kết qu
tho lun: thc trng cht thi ti mt s sở chăn nuôi; nghiên cu vi sinh vật để
x lý chất thải chăn nuôi; nghiên cứu sn xut chế phn vi sinh vật để x lý chất thi
chăn nuôi ng dng chế phm vi sinh vt x lý chất thải chăn nuôi hiệu qu s dng
phân hữu cơ từ cht thải chăn nuôi đối với cây trồng.
Keywords. Sinh hc; Vi sinh vt hc; X lý chất thi; Phế thải chăn nuôi
Content
M ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN
Việt Nam nước nông nghiệp, trong thi k đổi mới ngành chăn nuôi những bước
phát triển nhanh chóng, hình trang trại chăn nuôi tập trung được nhân rộng trong toàn
quc. Mỗi năm cả nước khoảng 60 triu tn cht thi vật nuôi, trong đó ch khoảng
50% được x lý, số còn lại được s dng trc tiếp bón cho cây trồng hoc làm thức ăn cho
cá. Do ch tập trung đầu để nâng cao năng suất chất lượng vật nuôi, phần nhiều các
trang trại chưa chú trọng đến công tác kiểm soát, quản cht thải n làm phát sinh dịch
bệnh, tác động xấu đến sc khe cộng đồng ảnh hưởng trc tiếp đến việc phát triển bn
vng của ngành chăn nuôi. Ti nhiều địa phương người dân còn coi chất thải chăn nuôi
phân bón, không quan tâm đến vic x hoc nếu cũng chỉ đống để ch bón cho cây
Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn 9 10 298