Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU HÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MQAM QUA TUYẾN THÔNG TIN SỢI QUANG CÓ SỬ DỤNG BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA

Được đăng lên bởi tahuuson
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIÊN CỨU VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU HÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP M-QAM QUA TUYẾN
THÔNG TIN SỢI QUANG CÓ SỬ DỤNG
BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA
A STUDY ON PERFORMANCE EVALUATION OF M-QAM VIDEO SIGNALS
OVER OPTIC FIBER COMMUNICATION SYSTEMS WITH EDFA
LÊ TRUNG THÀNH
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc đánh giá chất lượng truyền dẫn tín hiệu hình
được điều chế bằng phương pháp M-QAM qua tuyến thông tin quang có sử dụng khuếch đại
quang sợi EDFA, trên cơ sở xác định tỷ số công suất sóng mang trên tạp âm CNR (Carrier to
Noise Ratio), tỷ lệ lỗi bít- BER ở đầu thu phụ thuộc vào các nguồn tạp âm từ EDFA và các bộ
tách sóng PIN hoặc APD.
ABSTRACT
This paper proposes a method of evaluating the performance of M- QAM modulated video
signals over optic fiber communication systems with EDFA; Carrier to Noise Ratio (CNR), Bit
Error Rate at the receiver is calculated, including the effect of noise sources on the
performance of the system.

1. Giới thiệu
Việc truyền dẫn tín hiệu hình tương tự được điều chế bằng phương pháp điều tần FM
hoặc điều biên AM đã được đưa ra trong một số công trình [6], [7]. Tuy nhiên, để tận dụng
hiệu quả băng tần, ngày nay tín hiệu hình thường được điều chế bằng phương pháp QAM M
mức (M-QAM). Trong các hệ thống thông tin quang, bộ khuếch đại quang sợi EDFA được sử
dụng để khuếch đại trực tiếp tín hiệu quang, mà không phải qua biến đổi quang- điện hay
điện- quang. Tốc tộ và khoảng cách truyền dẫn từ đó cũng được tăng lên. Tuy vậy, ngoài
khuếch đại tín hiệu quang, EDFA còn tạo ra tạp âm phát xạ tự phát được khuếch đại ASE
(Amplified Spontaneous Emission), ảnh hưởng đến tỷ số công suất sóng mang trên tạp âm ở
đầu thu CNR và làm giảm khả năng hoạt động của hệ thống.
Bài báo đưa ra phương pháp xác định chất lượng truyền dẫn tín hiệu hình dựa vào
CNR và tỷ lệ lỗi bit BER (Bit Error Rate) ở đầu thu cho cả hai hệ thống dùng tách sóng PIN
và APD.
2. Mô hình hệ thống
Việc truyền tín hiệu hình qua tuyến thông tin quang có sử dụng EDFA được mô tả bởi
sơ đồ sau:
Hình 1: Sơ đồ hệ thống truyền tín
hiệu M- QAM qua sợi quang.

trong đó, bộ tách sóng dùng phôtôđiốt PIN hoặc APD.

2.1. Hệ thống dùng phôtôđiốt PIN
Công thức tính CNR sau tách sóng quang được xác định [5]:

m 2 (GI s ) 2
,
(1)
2σ 2tot
, Ps tương
trong đó m là chỉ số điều chế quang; I s = ℜPs là dòng phôtô sau tách sóng; ℜ
CNR =

ứng là đáp ứng và công suất quang đến của bộ tách sóng ( ℜ =

ηe η
,
là hiệu suất lượng tử);
hυ

...
NGHIÊN CỨU VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU HÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP M-QAM QUA TUYẾN
THÔNG TIN SỢI QUANG CÓ SỬ DỤNG
BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA
A STUDY ON PERFORMANCE EVALUATION OF M-QAM VIDEO SIGNALS
OVER OPTIC FIBER COMMUNICATION SYSTEMS WITH EDFA
LÊ TRUNG THÀNH
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc đánh giá chất lượng truyền dẫn tín hiệu hình
được điều chế bằng phương pháp M-QAM qua tuyến thông tin quang có sử dụng khuếch đại
quang sợi EDFA, trên cơ sở xác định tỷ số công suất sóng mang trên tạp âm CNR (Carrier to
Noise Ratio), tỷ lệ lỗi bít- BER ở đầu thu phụ thuộc vào các nguồn tạp âm từ EDFA và các bộ
tách sóng PIN hoặc APD.
ABSTRACT
This paper proposes a method of evaluating the performance of M- QAM modulated video
signals over optic fiber communication systems with EDFA; Carrier to Noise Ratio (CNR), Bit
Error Rate at the receiver is calculated, including the effect of noise sources on the
performance of the system.
1. Giới thiệu
Việc truyền dẫn tín hiệu hình tương tự được điều chế bng phương pháp điều tần FM
hoặc điều biên AM đã được đưa ra trong một số công trình [6], [7]. Tuy nhiên, để tận dụng
hiệu quả băng tn, ngày nay tín hiệu hình thường được điều chế bằng phương pháp QAM M
mức (M-QAM). Trong các hệ thống thông tin quang, bộ khuếch đại quang si EDFA được sử
dụng để khuếch đại trực tiếp tín hiệu quang, không phải qua biến đổi quang- điện hay
điện- quang. Tốc tộ khoảng cách truyền dẫn từ đó cũng được tăng lên. Tuy vậy, ngoài
khuếch đại tín hiệu quang, EDFA còn tạo ra tạp âm phát xạ tự phát được khuếch đại ASE
(Amplified Spontaneous Emission), ảnh hưởng đến tỷ số công suất sóng mang trên tạp âm
đầu thu CNR và làm giảm khả năng hoạt động của hệ thống.
Bài o đưa ra phương pháp xác định chất lượng truyền dẫn tín hiệu hình dựa vào
CNR tỷ lệ lỗi bit BER (Bit Error Rate) đu thu cho cả hai hệ thống dùng tách sóng PIN
và APD.
2. Mô hình hệ thống
Việc truyền tín hiệu nh qua tuyến thông tin quang có sử dụng EDFA được mô tả bởi
sơ đồ sau:
trong đó, bộ tách sóng dùng phôtôđiốt PIN hoặc APD.
Hình 1: Sơ đồ hệ thống truyền tín
hiệu M- QAM qua sợi quang.
NGHIÊN CỨU VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU HÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MQAM QUA TUYẾN THÔNG TIN SỢI QUANG CÓ SỬ DỤNG BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU HÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MQAM QUA TUYẾN THÔNG TIN SỢI QUANG CÓ SỬ DỤNG BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA - Người đăng: tahuuson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NGHIÊN CỨU VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU HÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MQAM QUA TUYẾN THÔNG TIN SỢI QUANG CÓ SỬ DỤNG BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI EDFA 9 10 705