Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2414 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu
địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa
hình
Trần Tân Việt
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Bản đồ Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
Mã số: 60 44 76
Người hướng dẫn: TS. Đinh Thị Bảo Hoa
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Thu thập, phân tích các đề án, dự án về địa danh bản đồ đã được
thực hiện trong nước. Nghiên cứu các chuẩn Quốc gia về cơ sở dữ liệu (CSDL)
nền thông tin địa lý - GIS. Đánh giá hiện trạng địa danh bản đồ (dự kiến ở bản
đồ địa hình ở tỷ lệ 1/50.000 hệ VN 2000) ở tỉnh Lai Châu. Xây dựng cấu trúc
CSDL địa danh của bản đồ địa hình ở tỷ lệ 1/50.000 hệ quy chiếu VN. 2000.
Thử nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu địa danh tỉnh Lai Châu trên cơ sở 24 mảnh
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 hệ quy chiếu VN. 2000.
Keywords: Bản đồ; Địa lý; Cơ sở dữ liệu; Địa danh; Bản đồ địa hình
Content
Mục tiêu, phạm vi của đề tài

Địa danh nói chung và địa danh bản đồ nói riêng là một trong những thành phần
quan trọng phản ánh đời sống văn hóa của con người qua các thời kỳ lịch sử, tuy nhiên
địa danh thể hiện trên các loại bản đồ địa hình còn có nhiều điểm chưa thống nhất.
Địa danh bản đồ là một thành phần của ngôn ngữ bản đồ, giúp cho người sử
dụng bản đồ có cái nhìn tổng quát về khu vực cần nghiên cứu, đồng thời cũng là thành
phần cơ sở của nền địa lý để các ngành quy hoạch, giao thông, thủy điện, du lịch, …sử
dụng trong thực tiễn.
Địa danh trên bản đồ, đặc biệt là bản đồ địa hình hiện sử dụng không thống nhất
với địa danh thực tế, ví dụ như địa danh Khuổi Bốc thể hiện trên bản đồ địa hình có
phiên hiệu F48-56-B-a ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn nhưng trên
thực tế địa danh này không tồn tại mà nguyên nhân có thế do trong quá trình thành lập
bản đồ đã có sự nhầm lẫn, mặt khác địa danh giữa các bản đồ địa hình thành lập ở các
thời điểm khác nhau cũng có những khác nhau, ví dụ như địa danh Tục Mục ở xã
Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh thì trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000
lưới chiếu Bonne được ghi là Hà Gian nhưng trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 lưới
chiếu Gauss thì lại ghi là Tục Mục. Chính vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa danh
phục vụ công tác lập bản đồ để sử dụng thống nhất trong cả nước là một yêu cầu cấp
thiết.

1

Hiện nay, thông tin về địa danh hầu như còn phân tán ở các cơ quan khác nhau
như thông tin địa danh quốc tế được lưu trữ ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa danh
biển đảo được lưu trữ ở Bộ Nội vụ, địa danh hành chính được Bộ Nội vụ và Bộ Tài
nguyên và Môi...
1
ng c d liu
a danh phc v p b a

Trt
i hc Khoa hc T 
Lu Vi 
: 60 44 76
ng dn:  Bo Hoa
o v: 2011
Abstract: Thu th   a danh b c
thc hin Quc gia v  d liu (CSDL)
n- n tra danh b (d kin bn
  t l 1/50.000 h VN 2000) tng c
a danh ca b  t l 1/50.000 h quy chiu VN. 2000.
Th nghi d lia danh t 24 mnh
b  l 1/50.000 h quy chiu VN. 2000.
Keywords: B; ;  d liu; a danh; B 
Content
Mục tiêu, phạm vi của đề tài
a danh b t trong nhn
quan trng phi sci k lch s
a danh th hii b ng nht.
a danh b n c bi s
dng b  khu vc cn ngng th
ph ca n n, du l
dng trong thc tin.
c bi n s dng nht
va danh thc t a danh Khui Bc th hi 
u F48-56-B-a n Ch Mi, tnh Bc K
thc t n t p
b  nhm ln, ma danh gi p 
th           a danh Tc Mc 
nh Qu  l 1:100.000
i chi  l i
chic My, vi d lia danh
phc v p b  s dng thng nht trong c u cp
thit.
Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình 9 10 691