Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm mạng thế hệ sau (NGN testlab)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm mạng
thế hệ sau (NGN testlab)
Nguyễn Công Đằng
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Kỹ thuật vô tuyến ĐT & TT liên lạc; Mã số: 2 07 00
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Tuấn
Năm bảo vệ: 2008

Abstract: Tổng quan về các nhu cầu dịch vụ, xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật
cũng như một số thách thức về công nghệ và tính tất yếu của việc chuyển đổi mạng viễn
thông theo mục tiêu mạng thế hệ sau (NGN). Đề cập một số nguyên tắc cơ bản, quan
điểm của một số hãng cung cấp thiết bị, các tổ chức viễn thông cho cấu trúc của mạng thế
hệ sau. Giới thiệu mô hình cấu trúc và chức năng của các lớp, các thiết bị cũng như các
giao diện được đề cấp tới một cách chi tiết. Trên cơ sở đó, đưa ra mô hình mạng thế hệ
sau của VN và tiến trình chuyển đổi của nó. Trình bày sự cần thiết phải có một phòng thử
nghiệm, các yêu cầu chung, các nguyên tắc cơ bản, mô hình cấu trúc...của một phòng thử
nghiệm NGN được đề cập tới. Ngoài các chi tiết về tính năng, chức năng của các lớp
mạng cũng như các thiết bị, các phương thức đấu nối, các bài TEST và kết quả của nó
cũng là nội dung chính của đề tài này
Keywords: Mạng thế hệ sau; Thông tin liên lạc; Viễn thông; Điện tử viễn thông
Content
Më ®Çu
M«i tr-êng c¹nh tranh trong lÜnh vùc viÔn th«ng ngµy cµng trë lªn kh¾c nghiÖt h¬n bao
giê hÕt. ChÊt l-îng dÞch vô ngµy cµng trë thµnh ch×a khãa ®Ó dÉn tíi thµnh c«ng. Bªn c¹nh ®ã
nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô truyÒn th«ng míi tõ phÝa kh¸ch hµng còng ngµy cµng gia t¨ng nhanh
chãng. §Ó ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu ®ã, ®ßi hái ph¶i cã mét sù thay ®æi trong c«ng nghÖ truyÒn
th«ng. Trªn c¬ së ®ã m¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ sau (NGN Next Generation Network) ®· ra ®êi.
M¹ng thÕ hÖ sau (NGN) b¾t ®Çu ®-îc nh¾c ®Õn tõ n¨m 1998, NGN lµ m¹ng truyÒn t¶i
th«ng tin trªn c¬ së chuyÓn m¹ch gãi, cung cÊp ®a dÞch vô, ®a ph-¬ng tiÖn, hç trî ®a giao thøc,

b¨ng th«ng réng ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp c¸c dÞch vô víi møc QoS theo yªu cÇu. M¹ng thÕ hÖ sau
(NGN) ®-îc x©y dùng trªn tiªu chÝ më, c¸c giao thøc chuÈn vµ giao diÖn th©n thiÖn cã thÓ ®¸p
øng ®-îc hÇu hÕt nhu cÇu cña c¸c ®èi t-îng sö dông.
M¹ng thÕ hÖ sau (NGN) lµ b-íc ph¸t triÓn tiÕp theo trong lÜnh vùc truyÒn th«ng truyÒn
thèng ®-îc hç trî bëi ba m¹ng l-íi: m¹ng tho¹i PSTN, m¹ng kh«ng d©y vµ m¹ng sè liÖu
(Internet). M¹ng thÕ hÖ sau (NGN) héi tô c¶ 3 m¹ng trªn vµo mét kÕt cÊu thèng nhÊt ®Ó h×nh
thµnh mét m¹ng chung, th«ng minh, hiÖu qu¶, cho phÐp kÕt nèi toµn cÇu, tÝch hîp nhiÒu c«ng
nghÖ míi, øng dông míi. C«ng nghÖ m¹ng thÕ hÖ ...
Nghiên cu xây dng phòng th nghim mng
thế h sau (NGN testlab)
Nguyn Công Đằng
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: K thut vô tuyến ĐT & TT liên lc; Mã s: 2 07 00
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Cnh Tun
m bảo v: 2008
Abstract: Tng quan v các nhu cu dch vụ, xu hướng phát trin ca khoa hc k thut
cũng như một s thách thc v công ngh và tính tt yếu ca vic chuyển đổi mng vin
thông theo mc tiêu mng thế h sau (NGN). Đ cp mt s nguyên tắc bn, quan
đim ca mt s hãng cung cp thiết b, các t chc vin thông cho cu trúc ca mng thế
h sau. Gii thiu mô hình cu trúc và chức năng của các lp, các thiết b ng như các
giao diện được đề cp ti mt cách chi tiết. Trên sở đó, đưa ra mô hình mng thế h
sau ca VN và tiến trình chuyn đổi ca nó. Trình bày s cn thiết phi mt phòng th
nghim, các yêu cu chung, các nguyên tắc cơ bản, mô hình cu trúc...ca mt phòng th
nghiệm NGN được đ cp ti. Ngoài các chi tiết v tính năng, chức năng của các lp
mạng cũng như c thiết bị, các phương thức đu ni, c bài TEST và kết qu ca nó
cũng là ni dung chính của đề tài này
Keywords: Mng thế h sau; Thông tin liên lc; Vin thông; Đin t vin thông
Content
Më ®Çu
M«i tr-êng c¹nh tranh trong lÜnh vùc viÔn th«ng ngµy cµng trë lªn kh¾c nghiÖt h¬n bao
giê hÕt. ChÊt l-îng dÞch vô ngµy cµng trë thµnh ch×a khãa ®Ó dÉn tíi thµnh c«ng. Bªn c¹nh ®ã
nhu u c¸c dÞch truyÒn th«ng míi phÝa kh¸ch ng còng ngµy cµng gia t¨ng nhanh
chãng. §Ó ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu ®ã, ®ßi hái ph¶i mét thay ®æi trong c«ng nghÖ truyÒn
th«ng. Tn c¬ së ®ã m¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ sau (NGN Next Generation Network) ®· ra ®êi.
M¹ng thÕ sau (NGN) b¾t ®Çu ®-îc nh¾c ®Õn m 1998, NGN m¹ng truyÒn t¶i
th«ng tin trªn chuyÓn m¹ch gãi, cung cÊp ®a dÞch vô, ®a ph-¬ng tiÖn, trî ®a giao thøc,
Nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm mạng thế hệ sau (NGN testlab) - Trang 2
Nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm mạng thế hệ sau (NGN testlab) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm mạng thế hệ sau (NGN testlab) 9 10 29