Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xu hướng phát triển của truyền hình từ góc độ kinh tế học truyền thông

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu xu hướng phát triển của truyền
hình từ góc độ kinh tế học truyền thông
Bùi Chí Trung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành: Báo chí học; Mã số: 62 32 01 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Văn Hường
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hóa các học thuyết về kinh tế học truyền thông đang phổ cập
trên thế giới, phân tích so sánh và đưa ra nhận thức mới trong môi trường truyền
thông Việt Nam. Phân tích, hệ thống hoá lý luận chuyên ngành hẹp về kinh tế học
truyền hình. Phân tích thực trạng, tìm ra những ưu nhược điểm trong hoạt động kinh
tế truyền hình tại Việt Nam trong những năm qua. Khẳng định xu hướng phát triển
chính yếu sẽ tác động mạnh tới sự phát triển của hệ thống truyền hình. Tìm ra những
kinh nghiệm, mô hình và giải pháp phát triển hoạt động kinh tế truyền hình nước ta
hiện nay và trong tương lai. Đóng góp nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu khoa
học mới tại Việt Nam: Kinh tế học truyền thông.
Keywords. Báo chí học; Truyền hình; Kinh tế học truyền thông
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây doanh thu của nhiều đơn vị truyền thông, truyền hình đã đạt
hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Việc tham gia làm kinh tế đã không chỉ còn là hoạt
động phụ trợ mà đã thực sự trở thành một công tác quan trọng, tạo cho cơ quan truyền thông
có vị thế và tính chủ động của một doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản nghiệp báo chí,
phát triển chất lượng sản phẩm nội dung…
Hoạt động kinh tế truyền thông, kinh tế truyền hình mặc dù đã bắt đầu được đề cập ở
nước ta, nhưng để phân tích đánh giá phản biện một cách hệ thống thì chưa có nhiều công
trình đề cập tới. Phần lớn những thông tin, kiến thức về kinh tế truyền thông tại Việt Nam chỉ
được thể hiện qua kết luận của cơ quan quản lý nhà nước đối với những sự kiện, vấn đề mang
tính thực tiễn cấp bách hoặc qua tài liệu của nước ngoài, chưa có những đúc kết học thuật về
vấn đề này.
Bên cạnh rất nhiều kết quả đã đạt được trên nhiều phương diện, sự phát triển của ngành
truyền hình Việt Nam vẫn tồn tại một số bất cập. Đây là những vấn đề lớn cần được nghiên
cứu phân tích để rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự phát triển của truyền hình Việt
Nam trong giai đoạn tới.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Đứng trên quan điểm Mác-xít, nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới khi nghiên
cứu các phương tiện truyền thông đại chúng đã chỉ ra những vấn đề cơ bản, đó là mối quan hệ

kinh tế giữa các phương tiện truyền thông đại chúng với xã hội. Có thể nhận định kinh ...
n ca truyn
  kinh t hc truy

i hc Khoa hi v
Lunc: 62 32 01 01
ng dng
o v: 2012
Abstract. H thc thuyt v kinh t hc truy cp
 gin thc mng truyn
 thp v kinh t hc
truyc trm trong hong kinh
t truyi Vit Nam trong nhnh xu n
u s ng mnh ti s n ca h thng truyng
kinh nghin hong kinh t truyc ta
hin tng cho mu khoa
hc mi ti Vit Nam: Kinh t hc truy
Keywords. c; Truy hc truy
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nha nhi truyt
, th ng. Vi  t
ng ph tr c s tr ng, t
 th  ng ca mt doanh nghip, tu kin sn nghi
n chng sn phm n
Hong kinh t truy truy cp
 n bin m th
 cp ti. Phn ln nhnn thc v kinh t truyi Vit Nam ch
c th hin qua kt lun ci vi nhng s kin, v mang
c tin cu ct hc thut v
v n
nh rt nhiu kt qu n, s n c
truyt Nam vn tn ti mt s bt cng v ln c
c c kinh nghim cho s n ca truyt
n ti.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
-u ni ti gi
cn truy ra nhng v i quan h
Nghiên cứu xu hướng phát triển của truyền hình từ góc độ kinh tế học truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xu hướng phát triển của truyền hình từ góc độ kinh tế học truyền thông - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghiên cứu xu hướng phát triển của truyền hình từ góc độ kinh tế học truyền thông 9 10 258