Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và
di động
Trần Ngọc Tú
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc
Mã số: 2 07 00
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Tuấn
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Tổng quan về mạng thế hệ sau (NGN): nguyên tắc tổ chức, các hướng
phát triển, cấu trúc, mô hình chức năng và cấu trúc vật lý mạng NGN. Giới thiệu
mạng hội tụ giữa mạng cố định và di động, như vấn đề chuẩn hoá mạng hội tụ, mạng
lõi IMS, các thành phần trong cấu trúc mạng, báo hiệu và định tuyến trong mạng hội
tụ FMC. Trình bày các vấn đề đặt ra đối với phương án hội tụ giữa mạng cố định và
mạng di động của VNPT như: vấn đề phân lớp và những thách thức cho các nhà khai
thác khi thực hiện tiến trình hội tụ cố định và di động; nghiên cứu một số mô hình
mạng hội tụ cố định và di động của các hãng Huawei, Alcatel và Siemens; tìm hiểu
hiện trạng mạng viễn thông của VNPT; từ đó đưa ra lộ trình hội tụ giữa mạng cố
định và di động của VNPT.
Keywords. Mạng cố định; Mạng di động; Mạng hội tụ; Viễn thông

Content
Thế giới viễn thông hiện tại phân chia khá rõ rệt thành hai mảng tách biệt: viễn thông
cho thuê bao cố định và cho thuê bao di động. Để cung cấp dịch vụ cho hai nhóm thuê bao
này các nhà cung cấp phải sử dụng các kiến trúc mạng khác nhau, các phần tử mạng khác
nhau cũng như các mô hình kinh doanh và thậm chí cơ cấu tổ chức khác nhau.
Sự phân tách chia tách biệt này có thể chấp nhận được khi cả hai thị trường di động và
cố định đều phát triển mạnh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây dưới áp lực cạnh tranh gia
tăng, doanh thu trung bình trên thuê bao giảm mạnh, các nhà cung cấp dịch vụ đang phải đối
đầu với bài toán cắt giảm chi phí, đồng thời phải nhanh chóng tạo ra nhiều dịch vụ mới, riêng
biệt hấp dẫn cho người dùng. Trong bối cảnh đó, một xu hướng đã hình thành trong cộng
đồng mạng viễn thông, với sự ủng hộ của các nhà cung cấp thiết bị, các nhà cung cấp dịch vụ,
các tổ chức chuẩn hóa, đó là xu hướng hội tụ giữa mạng cố định và mạng di động FMC
(Fixed Mobile Convergence). Phát triển mạng hội tụ cố định và di động FMC là xu thế tất
yếu của viễn thông thế giới.
Viễn cảnh về mạng hội tụ băng rộng đang là mong ước của xã hội thông tin, ở đó sẽ
thoả mãn sự đa dạng về chủng loại dịch vụ, các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, độ tin cậy cao
và giá thành hạ. Để đạt được mục tiêu của mạng hội tụ cố định và di động FMC thì phải tiến
hành một cuộc cải cách lớn có tính “cách mạng” về cấu trúc mạng viễn thông về trang thiết bị
và cả v...
Nghiên cứu xu thế hi t ca mng c định và
di động
Trn Ngọc Tú
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: K thuật vô tuyến điện t và thông tin liên lạc
Mã số: 2 07 00
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyn Cnh Tun
Năm bảo v: 2008
Abstract. Tng quan v mng thế h sau (NGN): nguyên tắc t chức, các hướng
phát triển, cu trúc, hình chức năng cấu trúc vật mạng NGN. Gii thiu
mng hi t gia mng c định và di động, như vấn đề chuẩn hoá mng hi t, mng
lõi IMS, các thành phn trong cấu trúc mạng, báo hiệu và định tuyến trong mng hi
t FMC. Trình bày các vấn đề đặt ra đối với phương án hi t gia mng c định
mạng di động ca VNPT như: vấn đề phân lớp và những thách thức cho các nhà khai
thác khi thực hin tiến trình hội t c định di động; nghiên cứu mt s hình
mng hi t c định di động của các hãng Huawei, Alcatel Siemens; tìm hiểu
hin trng mng vin thông ca VNPT; t đó đưa ra lộ trình hội t gia mng c
định và di động ca VNPT.
Keywords. Mng c định; Mạng di động; Mng hi t; Viễn thông
Content
Thế gii viễn thông hin tại phân chia khá rệt thành hai mảng tách biệt: viễn thông
cho thuê bao cố định cho thuê bao di động. Để cung cp dch v cho hai nhóm thuê bao
này các nhà cung cấp phi s dụng các kiến trúc mạng khác nhau, các phần t mạng khác
nhau cũng như các mô hình kinh doanh và thậm chí cơ cấu t chức khác nhau.
S phân tách chia tách biệt này có thể chp nhận được khi c hai th trường di động và
c định đều phát triển mạnh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây dưới áp lc cnh tranh gia
tăng, doanh thu trung bình trên thuê bao giảm mạnh, các nhà cung cấp dch v đang phải đối
đầu với bài toán cắt giảm chi phí, đồng thi phải nhanh chóng to ra nhiu dch v mới, riêng
bit hp dẫn cho người dùng. Trong bi cnh đó, một xu hướng đã hình thành trong cộng
đồng mng viễn thông, với s ng h của các nhà cung cấp thiết bị, các nhà cung cấp dch v,
các tổ chc chuẩn hóa, đó xu hướng hi t gia mng c định mạng di động FMC
(Fixed Mobile Convergence). Phát trin mng hi t c định di động FMC xu thế tt
yếu ca viễn thông thế gii.
Vin cnh v mng hi t băng rộng đang mong ước của hội thông tin, đó sẽ
tho mãn sự đa dạng v chng loi dch vụ, các yêu cầu v chất lượng dch vụ, độ tin cy cao
giá thành hạ. Để đạt được mục tiêu của mng hi t c định di động FMC thì phải tiến
hành một cuc cải cách lớn có tính “cách mạng” về cấu trúc mạng viễn thông về trang thiết b
và cả v quản lý, kinh doanh, dịch vụ,…
Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động - Trang 2
Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động 9 10 360