Ktl-icon-tai-lieu

NGHIỆP VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi Nữ Trà Hoa
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận: Thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý hành chính nhà nước

NGHIỆP VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – LIÊN
HỆ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI
CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Khái niệm kiểm tra
Theo Từ điển tiếng Việt, kiểm tra là “Tra xét kỹ lưỡng xem có đúng hay
không”.
Thuật ngữ kiểm tra thường được hiểu là hoạt động của chủ thể kiểm tra
nhằm tiến hành xem xét, xác minh, kết luận hoạt động của đối tượng kiểm tra về
tính hợp pháp hay không hợp pháp, hợp lý hay không hợp lý, hiệu quả hay
không hiệu quả. Chủ thể kiểm tra có thể áp dụng hoặc kiến nghị áp dụng biện
pháp chế tài như áp dụng các hình thức kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính
hay buộc phải áp dụng một số biện pháp ngăn chặn hành chính…
2. Nguyên tắc trong hoạt động kiểm tra
Nguyên tắc trong hoạt động kiểm tra là những tư tưởng chủ đạo, những tiêu
chuẩn hành động mà các cơ quan nhà nước, các tổ chức, công dân cũng như đối
tượng chịu kiểm tra phải tuân theo trong quá trình kiểm tra.
2.1. Nguyên tắc chính xác, khách quan
Nguyên tắc chính xác, khách quan đòi hỏi các kết luận, kiến nghị trong
hoạt động kiểm tra phải được minh chứng bằng những chứng cứ khách quan,
trung thực. Mọi kết luận, nhận định phải rõ ràng, có nguyên nhân cụ thể, không
được suy diễn chủ quan, thiếu căn cứ. Tính chính xác, khách quan có mối quan
hệ tác động qua lại lẫn nhau. Có khách quan mới bảo đảm chính xác, có chính
xác mới bảo đảm khách quan.
2.2. Nguyên tắc công khai, minh bạch
Việc công khai bao gồm nhiều vấn đề cụ thể như: công khai quyết định
kiểm tra; tiếp xúc công khai đối tượng; công khai kết luận kiểm tra… Tuỳ từng
đối tượng, nội dung mà có hình thức công khai thích hợp, có thể thực hiện trên
các phương tiện thông tin đại chúng, có thể trong phạm vi địa phương hoặc hẹp
hơn là chỉ trong đơn vị đối tượng…Tuy nhiên, pháp luật cũng qui định có những
thông tin phải giữ bí mật, hay nói cách khác là có những thông tin không thể
công khai rộng rãi, nhất là khi chưa có kết luận chính thức, chẳng hạn, như
những vấn đề liên quan đến bí mật quốc gia, an ninh quốc phòng hoặc cần giữ bí
mật về người tố cáo để bảo vệ họ.
2.3. Nguyên tắc đúng pháp luật
Nguyên tắc đúng pháp luật trong hoạt động kiểm tra được thể hiện trước
hết trong các hoạt động phê duyệt chương trình, kế hoạch, phương thức tiến

Tiểu luận: Thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý hành chính nhà nước

hành cũng như việc đưa ra kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý … đều phải tuân
theo các qui định ph...
Tiểu luận: Thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý hành chính nhà nước
NGHIỆP VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – LIÊN
HỆ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI
CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Khái niệm kiểm tra
Theo Từ điển tiếng Việt, kiểm tra “Tra xét kỹ lưỡng xem đúng hay
không”.
Thuật ngữ kiểm tra thường được hiểu hoạt động của chủ thể kiểm tra
nhằm tiến hành xem xét, xác minh, kết luận hoạt động của đối tượng kiểm tra về
tính hợp pháp hay không hợp pháp, hợp lý hay không hợp lý, hiệu quả hay
không hiệu quả. Ch thể kiểm tra thể áp dụng hoặc kiến nghị áp dụng biện
pháp chế tài như áp dụng các hình thức kỷ luật hoặc x phạt vi phạm hành chính
hay buộc phải áp dụng một số biện pháp ngăn chặn hành chính…
2. Nguyên tắc trong hoạt động kiểm tra
Nguyên tắc trong hoạt động kiểm tra là những tư tưởng chủ đạo, những tiêu
chuẩn hành động mà các cơ quan nhà nước, các tổ chức, công dân cũng như đối
tượng chịu kiểm tra phải tuân theo trong quá trình kiểm tra.
2.1. Nguyên tắc chính xác, khách quan
Nguyên tắc chính c, khách quan đòi hỏi c kết luận, kiến nghị trong
hoạt động kiểm tra phải được minh chứng bằng những chứng cứ khách quan,
trung thực. Mọi kết luận, nhận định phảiràng, nguyên nhân cụ thể, không
được suy diễn chủ quan, thiếu căn cứ. Tính chính xác, khách quan mối quan
hệ tác động qua lại lẫn nhau. Có khách quan mới bảo đảm chínhc, có chính
xác mới bảo đảm khách quan.
2.2. Nguyên tắc công khai, minh bạch
Việc công khai bao gồm nhiều vấn đề cụ thể như: công khai quyết định
kiểm tra; tiếp xúc công khai đối tượng; công khai kết luận kiểm tra… Tuỳ từng
đối tượng, nội dung mà nh thức công khai thích hợp, thể thực hiện trên
các phương tiện thông tin đại chúng, thể trong phạm vi địa phương hoặc hẹp
hơn là chỉ trong đơn vị đối tượng…Tuy nhiên, pháp luật ng qui đnh có những
thông tin phải giữ bí mật, hay i cách khác những thông tin không thể
công khai rộng i, nhất khi chưa kết luận chính thức, chẳng hạn, như
những vấn đề liên quan đến bí mật quốc gia, an ninh quốc phòng hoặc cần giữ bí
mật về người tố cáo để bảo vệ họ.
2.3. Nguyên tắc đúng pháp luật
Nguyên tắc đúng pháp luật trong hoạt động kiểm tra được thể hiện trước
hết trong các hoạt động p duyệt chương trình, kế hoạch, phương thức tiến
NGHIỆP VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIỆP VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Người đăng: Nữ Trà Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
NGHIỆP VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 10 578