Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương I: Những vấn đề chung về công tác văn thư
Chương II: Trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư trong cơ quan
Chương III: Tổ chức quản lý văn bản đi
Chương IV: Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến
Chương V: Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
Chương VI: Quản lý và sử dụng con dấu

Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
I. Khái niệm, nội dung và yêu cầu của công tác văn thư.
1. Khái niệm
Văn thư là từ gốc Hán, dùng để chỉ các loại văn bản, giấy tờ. “Văn” có
nghĩa là văn tự, “thư” có nghĩa là thư tịch. Theo quan niệm của các triều đại
phong kiến trước đây thì làm công tác văn thư tức là làm những công việc có
liên quan đến văn tự, thư tịch.
Ngày nay, khái niệm văn thư không còn xa lạ trong các cơ quan, tổ
chức bởi tất cả các cơ quan đều sử dụng văn bản, giấy tờ làm phương tiện
giao tiếp chính thức với nhau. Làm các công việc như soạn thảo văn bản,
quản lý văn bản tức là làm công tác văn thư. Như vậy có thể định nghĩa
công tác văn thư như sau:
Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản
phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của các
cơ quan Đảng, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức
Chính trị - Xã hội, các đơn vị Vũ trang Nhân dân (dưới đây gọi chung là
các cơ quan, tổ chức).
Từ khái niệm trên ta có thể thấy rằng công tác văn thư có mặt ở hầu hết
các cơ quan, đơn vị. Hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ
quan, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng quản lý của cơ
quan và trong một chừng mực nhất định nó quyết định hiệu quả hoạt động
của bộ máy nhà nước.
2. Nội dung
Công tác văn thư bao gồm những nội dung dưới đây:
2.1. Soạn thảo và ban hành văn bản:
- Thảo văn bản.
- Duyệt văn bản.
- Đánh máy, in ấn, sao chụp văn bản.
- Ký văn bản.
Nghiệp vụ văn thư lưu trữ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Nghiệp vụ văn thư lưu trữ 9 10 639