Ktl-icon-tai-lieu

Ngoại giao kinh tế trong thực tiễn quan hệ quốc tế và Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1874 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ngoại giao kinh tế trong thực tiễn quan hệ
quốc tế và Việt Nam
Nguyễn Thị Huyền Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế học
Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn khoa học: T.S Bùi Thành Nam
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm sáng tỏ nội hàm khái niệm ngoại giao kinh tế (NGKT). Phân tích trọng tâm
của công tác ngoại giao kinh tế tại các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. Tìm
hiểu vai trò của hoạt động NGKT đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và đưa ra một
số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của NGKT phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp CNHHĐH đất nước.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; Kinh tế

Content.
1. Lý do chọn đề tài
Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI cùng với việc chiến tranh lạnh chấm dứt, quan hệ
quốc tế đã chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại, từ đó làm nảy sinh xu hướng đa dạng hoá,
đa phương hoá trong tiến trình hội nhập toàn cầu. Hoà bình, ổn định, hợp tác để phát triển
ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc của các quốc gia. Cùng với đó, quá trình toàn cầu hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển sâu rộng với tốc độ chưa từng có, khoa
học - công nghệ tiến bộ vượt bậc, làm thay đổi sâu sắc kinh tế thế giới nói riêng và đời
sống quốc tế nói chung. Kinh tế được ưu tiên phát triển và trở thành một trong những chủ
đề chính trong quan hệ quốc tế hiện nay.
Trước bối cảnh đó, hầu hết các quốc gia đều sớm điều chỉnh lại chính sách đối ngoại
của nước mình để thích ứng với tình hình mới, trên cơ sở đó thì ngoại giao kinh tế ngày
càng khẳng định vai trò nổi bật của mình. Ngoại giao kinh tế của các nước phát triển ngày
càng mạnh mẽ và rộng rãi, với nhiều nội dung và hình thức mới. Vai trò của nó cũng ngày
càng được xác định rõ ràng hơn, cùng với đó các hoạt động ngoại giao kinh tế cũng được
thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn. Nó không chỉ thể hiện ở chỗ tham gia kiến tạo
chính sách kinh tế đối ngoại, xây dựng và duy trì mối quan hệ quốc tế ổn định, thuận lợi cả
về chính trị, kinh tế, an ninh, mà còn ở chỗ tìm kiếm được nhiều đối tác, tiếp thị và mở
rộng thị trường, đầu tư, thu hút viện trợ nước ngoài và môi giới những hợp đồng kinh tế
lớn…
Ở Việt Nam, NGKT không phải vấn đề mới. Đặc biệt trong các năm gần đây, NGKT
luôn được coi là một bộ phận quan trọng của ngoại giao nói chung và ngoại giao Việt Nam
nói riêng. Ngành ngoại giao đã xem trọng tâm phát triển kinh tế là công tác hàng đầu của
hoạt động đối ngoại.
1

Với tầm quan trọng như vậy, NGKT đã và đang là vấn đề đ...
1
Ngoại giao kinh tế trong thực tiễn quan hệ
quốc tế và Việt Nam
Nguyễn Thị Huyền Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế học
Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn khoa học: T.S Bùi Thành Nam
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Làm sáng tỏ nội hàm khái niệm ngoại giao kinh tế (NGKT). Phân tích trọng tâm
của công tác ngoại giao kinh tế tại các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. Tìm
hiểu vai trò của hoạt động NGKT đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và đưa ra một
số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của NGKT phục vụ tốt hơn cho snghiệp CNH-
HĐH đất nước.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; Kinh tế
Content.
1. Lý do chọn đề tài
Cui thế k XX, đầu thế k XXI cùng vi vic chiến tranh lnh chm dt, quan h
quc tế đã chuyển dn t đối đầu sang đối thoi, t đó làm nảy sinh xu hướng đa dạng hoá,
đa phương hoá trong tiến trình hội nhp toàn cầu. Hoà bình, ổn định, hợp tác để phát trin
ngày càng tr thành đòi hỏi bức xúc của các quốc gia. Cùng với đó, quá trình toàn cầu hóa
hội nhp kinh tế quc tế ngày càng phát triển sâu rộng vi tốc độ chưa từng có, khoa
hc - công nghệ tiến b vượt bậc, làm thay đổi sâu sắc kinh tế thế giới nói riêng đời
sng quc tế nói chung. Kinh tế được ưu tiên phát triển trở thành một trong nhng ch
đề chính trong quan h quc tế hin nay.
Trưc bi cảnh đó, hu hết các quốc gia đu sm điu chnh li chính sách đối ngoi
ca nước mình để thích ng với nh hình mới, trên sở đó thì ngoại giao kinh tế ngày
càng khẳng định vai trò nổi bt của mình. Ngoại giao kinh tế của các ớc phát triển ngày
càng mạnh m và rộng rãi, vi nhiu nội dung và hình thc mới. Vai trò của nó cũng ngày
càng được xác định ràng hơn, cùng với đó các hoạt động ngoi giao kinh tế cũng được
thc hin một cách chuyên nghiệp hơn. không chỉ th hin ch tham gia kiến to
chính sách kinh tế đối ngoại, xây dựng và duy trì mối quan h quc tế ổn định, thun li c
v chính trị, kinh tế, an ninh, còn ch tìm kiếm được nhiều đối tác, tiếp th mở
rng th trường, đầu , thu hút viện tr ớc ngoài môi gii nhng hợp đồng kinh tế
lớn…
Việt Nam, NGKT không phải vấn đề mi. Đặc biệt trong các m gn đây, NGKT
luôn được coi là một b phn quan trng ca ngoại giao nói chung và ngoại giao Vit Nam
nói riêng. Ngành ngoại giao đã xem trọng tâm phát triển kinh tế công tác hàng đầu ca
hoạt động đối ngoi.
Ngoại giao kinh tế trong thực tiễn quan hệ quốc tế và Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngoại giao kinh tế trong thực tiễn quan hệ quốc tế và Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ngoại giao kinh tế trong thực tiễn quan hệ quốc tế và Việt Nam 9 10 682