Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ truyền thông xã hội qua phân tích diễn ngôn các ca từ trong bài hát kháng chiến

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2995 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngôn ngữ truyền thông xã hội qua phân tích
diễn ngôn các ca từ trong bài hát kháng chiến
Lê Thị Phượng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đinh Văn Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khảo cứu cấu trúc, chức năng và các tiểu chức năng của diễn ngôn ca từ
trong bài hát Cách mạng giai đoạn 1945 - 1975. Phân tích, miêu tả các chức năng: tư
tưởng, liên nhân, văn bản của diễn ngôn ca từ trong bài hát Cách mạng giai đoạn
1945 - 1975. Khảo cứu chức năng tác động truyền thông xã hội của diễn ngôn ca từ
trong bài hát Cách mạng giai đoạn 1945 - 1975.
Keywords. Bài hát; Ngôn ngữ học; Diễn ngôn; Ngôn ngữ truyền thông; Ngôn ngữ
xã hội

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu ngôn ngữ truyền thông xã hội
đã thu được nhiều kết quả đáng kể, giúp chúng ta hiểu được sâu hơn bản chất của
ngôn ngữ với tư cách là công cụ tương tác xã hội và liên nhân. Ngôn ngữ truyền
thông xã hội là một hướng nghiên cứu được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trong
Việt ngữ học, việc nghiên cứu này chưa nhiều và chưa sâu. Trước thời điểm hiện tại,
các nhà nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt chủ yếu bàn đến ngôn ngữ truyền thông xã
hội một cách toàn diện, tổng thể. Chính điều này đã thôi thúc chúng tôi đặt vấn đề
nghiên cứu một cách sâu sắc hơn: Ngôn ngữ truyền thông xã hội qua phân tích diễn
ngôn ca từ trong bài hát kháng chiến.Việc nghiên cứu vấn đề này góp phần chỉ ra sự
thể hiện đa dạng, phong phú của ngôn ngữ truyền thông xã hội, đồng thời đáp ứng
nhu cầu và phù hợp với xu thế phát triển của ngành ngôn ngữ học hiện nay. Đây là
một hướng đi mới, có thể phát hiện ra nhiều điều mới mẻ, lí thú, góp phần tìm hiểu
những vấn đề về ngôn ngữ truyền thông xã hội.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích của luận văn là tìm hiểu “ngôn ngữ truyền thông xã hội qua phân
tích diễn ngôn các ca từ trong bài hát kháng chiến”.
Với mục đích như trên, chúng tôi đặt cho mình những nhiệm vụ như sau:
- Khảo cứu cấu trúc, chức năng và các tiểu chức năng của diễn ngôn ca từ trong bài
hát cách mạng giai đoạn 1945 - 1975.
- Phân tích, miêu tả các chức năng: tư tưởng, liên nhân, văn bản của diễn ngôn ca từ
trong bài hát cách mạng giai đoạn 1945 - 1975.

- Khảo cứu chức năng tác động truyền thông xã hội của các diễn ngôn ca từ trong bài
hát cách mạng giai đoạn 1945 - 1975.
3. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn tiến hành nghiên cứu dựa trên quan điểm ngữ pháp chức năng và
ngữ dụng học. Nghiên cứu p...
Ngôn ngữ truyền thông xã hội qua phân tích
diễn ngôn các ca từ trong bài hát kháng chiến
Lê Thị Phượng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đinh Văn Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khảo cứu cấu trúc, chức năng các tiểu chức năng của diễn ngôn ca từ
trong bài hát Cách mạng giai đoạn 1945 - 1975. Phân tích, miêu tả các chức ng: tư
tưởng, liên nhân, văn bản của diễn ngôn ca từ trong bài hát Cách mng giai đoạn
1945 - 1975. Khảo cứu chức ng tác động truyền thông hội của diễn ngôn ca từ
trong bài hát Cách mạng giai đoạn 1945 - 1975.
Keywords. Bài hát; Ngôn ngữ học; Diễn ngôn; Ngôn ngtruyn thông; Ngôn ngữ
xã hội
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong những m gần đây, hướng nghiên cứu ngôn ngữ truyền thông hội
đã thu được nhiều kết quả đáng kể, giúp chúng ta hiểu được sâu hơn bản chất của
ngôn ngữ với cách công cụ tương tác hội liên nhân. Ngôn ngữ truyền
thông hội là một hướng nghiên cứu được nhiều người quan m. Tuy nhiên, trong
Việt ngữ học, việc nghiên cứu này ca nhiều và chưa sâu. Trước thời điểm hiện tại,
các nhà nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt chủ yếu bàn đến ngôn ngữ truyền thông
hội một cách toàn diện, tổng thể. Chính điều y đã thôi thúc chúng tôi đặt vấn đề
nghiên cứu một cách sâu sắc hơn: Ngôn ngữ truyền thông hội qua phân tích diễn
ngôn ca từ trong bài hát kháng chiến.Việc nghiên cứu vấn đề này góp phần chỉ ra sự
thể hiện đa dạng, phong phú của ngôn ngữ truyền thông hội, đồng thời đáp ứng
nhu cầu phù hợp với xu thế phát triển ca ngành ngôn ngữ học hiện nay. Đây
một hướng đi mới, thể phát hiện ra nhiều điều mới mẻ, thú, góp phần m hiểu
những vấn đề về ngôn ngữ truyền thông xã hội.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích của luận văn m hiểu “ngôn ngữ truyn thông hội qua phân
tích diễn ngôn các ca từ trong bài hát kháng chiến”.
Với mục đích như trên, chúng tôi đặt cho mình những nhiệm vụ như sau:
- Khảo cứu cấu trúc, chức năng các tiểu chức năng của diễn ngôn ca từ trong bài
hát cách mạng giai đoạn 1945 - 1975.
- Phân tích, miêu tả các chức năng: ởng, liên nhân, văn bản của diễn ngôn ca từ
trong bài hát cách mạng giai đoạn 1945 - 1975.
Ngôn ngữ truyền thông xã hội qua phân tích diễn ngôn các ca từ trong bài hát kháng chiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ truyền thông xã hội qua phân tích diễn ngôn các ca từ trong bài hát kháng chiến - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ngôn ngữ truyền thông xã hội qua phân tích diễn ngôn các ca từ trong bài hát kháng chiến 9 10 870