Ktl-icon-tai-lieu

Người kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4424 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Người kể chuyện trong truyện ngắn của
Nguyễn Huy Thiệp
Bùi Thị Đức Thiện
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lí luận văn học; Mã số: 60 22 01 20
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lí Hoài Thu
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái lược về người kể chuyện và hành trình truyện ngắn của nhà văn
Nguyễn Huy Thiệp. Nghiên cứu về người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong
truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Phân tích ngôn ngữ và giọng điệu người kể chuyện
trong truyện ngắn của tác giả Nguyễn Huy Thiệp.
Keywords. Lý luận văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn

Mở đầu
1. Lí do chọn đề tài
Nguyễn Huy Thiệp là một trong những nhà văn tiêu biểu cho văn học Việt Nam
những năm sau đổi mới.
Nguyễn Huy Thiệp trải nghiệm ngòi bút của mình ở khá nhiều thể loại song thành
công hơn cả là sáng tác truyện ngắn.
“Nếu kể được xem là “thiên chức” của người viết văn xuôi thì Nguyễn Huy Thiệp
là nhà văn đã hoàn thành “thiên chức” đó trong truyện ngắn một cách xuất sắc”.
Việc ứng dụng nghiên cứu về người kể chuyện theo lí thuyết tự sự học ở Việt Nam
đã thu hút được sự quan tâm của giới nghiên cứu và từng bước khẳng định hiệu quả
của hướng tiếp cận này. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu về người kể
chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp với mong muốn có được cái nhìn cụ
thể về người kể chuyện trong truyện ngắn của ông. Đồng thời góp phần tìm hiểu
phong cách độc đáo cũng như những đóng góp của tài năng Nguyễn Huy Thiệp trong
sáng tác truyện ngắn Việt Nam đương đại.
2. Lịch sử vấn đề
Trước hết chúng tôi nghiên cứu hầu hết các bài viết về Nguyễn Huy Thiệp trong
khoảng mười lăm năm từ khi Nguyễn Huy Thiệp trình làng và được tập hợp trong
tuyển tập có tựa đề Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp của tác giả Phạm Xuân Nguyên sưu tầm
và biên soạn. Chúng tôi nhận thấy rằng, trong phạm vi đề tài của các bài viết được lựa
chọn tuy không nghiên cứu sâu về người kể chuyện nhưng các tác giả cũng đã đề cập
ít nhiều về người kể chuyện trong một số truyện ngắn tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp.
Nhìn chung, những nghiên cứu về Nguyễn Huy Thiệp trong thời kỳ đầu ông mới xuất
hiện tuy chưa có bài viết nghiên cứu hệ thống về người kể chuyện, nhưng những phát
hiện về người kể chuyện trong một số truyện ngắn tiêu biểu bước đầu cho ta hình dung
về kiểu người kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.

1

Về sau các nhà nghiên cứu trên cơ sở khảo sát hàng loạt các truyện ngắn của
Nguyễn Huy Thiệp cũng đã có những nhận định mang tính chất hệ thống hơn về người
kể chuyện. Đó là...
1
Người k chuyn trong truyn ngn ca
Nguyn Huy Thip
Bùi Thị Đức Thin
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lí luận văn học; Mã số: 60 22 01 20
Người ng dn khoa hc: PGS.TS. Lí Hoài Thu
Năm bảo v: 2012
Abstract. Khái lược về người kể chuyện hành trình truyện ngắn của nhà văn
Nguyễn Huy Thiệp. Nghiên cứu về người kể chuyện điểm nhìn trần thuật trong
truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Phân tích ngôn ngữ giọng điệu người kể chuyện
trong truyện ngắn của tác giả Nguyễn Huy Thiệp.
Keywords. Lý luận văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn
M đầu
1. Lí do chọn đề i
Nguyn Huy Thip mt trong nhng nhà văn tiêu biểu cho văn học Vit Nam
những năm sau đổi mi.
Nguyn Huy Thip tri nghiệm ngòi bút của mình khá nhiều th loi song thành
công hơn cả là sáng tác truyện ngn.
Nếu k được xem “thiên chức” của người viết văn xuôi thì Nguyễn Huy Thip
là nhà văn đã hoàn thành “thiên chức” đó trong truyện ngn một cách xuất sc”.
Vic ng dụng nghiên cứu v người k chuyện theo lí thuyết t s hc Vit Nam
đã thu hút được s quan m của giới nghiên cứu từng bước khẳng định hiu qu
của hướng tiếp cận này. Trên sở đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu v người k
chuyn trong truyn ngn ca Nguyn Huy Thip vi mong muốn có được cái nhìn cụ
th v người k chuyn trong truyn ngn của ông. Đồng thời góp phần tìm hiểu
phong cách độc đáo cũng như những đóng góp của tài năng Nguyễn Huy Thip trong
sáng tác truyn ngn Việt Nam đương đi.
2. Lch s vấn đề
Trưc hết chúng tôi nghiên cứu hu hết các bài viết v Nguyn Huy Thip trong
khoảng mười m năm từ khi Nguyn Huy Thiệp trình ng đưc tp hp trong
tuyn tập tựa đ Đi tìm Nguyễn Huy Thip của tác gi Phạm Xuân Nguyên sưu tm
biên soạn. Chúng tôi nhn thy rng, trong phm vi đ tài của các bài viết đưc la
chọn tuy không nghiên cứu sâu về người k chuyện nhưng các tác gi cũng đã đề cp
ít nhiều v người k chuyn trong mt s truyn ngắn tiêu biểu ca Nguyn Huy Thip.
Nhìn chung, những nghiên cứu v Nguyn Huy Thip trong thi k đầu ông mới xut
hiện tuy chưa bài viết nghiên cứu h thng v người k chuyn, nhưng những phát
hin v ngưi k chuyn trong mt s truyn ngắn tiêu biểu bước đầu cho ta hình dung
v kiểu người k chuyn trong truyn ngn ca Nguyn Huy Thip.
Người kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Người kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp 9 10 146