Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại
hoá ở thành phố Hà Nội
Phạm Thị Thơm
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 38 01
Người hướng dẫn: TS. Tạ Đức Khánh
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Khái quát một số vấn đề lý luận về Nguồn nhân lực (NNL) cho quá trình Công
nghiệp hóa (CNH), Hiện đại hóa (HĐH) ở thành phố Hà Nội. Đánh giá thực trạng về
nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Hà Nội hiện nay. Đưa ra
phương hướng và giải pháp: phát triển giáo dục - đào tạo nhằm nâng cao trí lực của
nguồn nhân lực; Những giải pháp nhằm nâng cao thể lực của nguồn nhân lực; Xây dựng
tiềm lực tri thức và sử dụng lao động tri thức trong các ngành kinh tế cho quá trình CNH,
HĐH ở Hà Nội; Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách sử dụng nguồn nhân lực nhằm phát
triển NNL cho CNH, HĐH thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2020.
Keywords: Hiện đại hóa; Công nghiệp hóa; Nguồn nhân lực; Hà Nội

Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự phát triển của nền kinh tế thế giới đang bước sang trang mới với những thành tựu có tính
chất đột phá trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt trên lĩnh vực khoa
học, công nghệ, kinh tế, trong đó nhân tố đóng vai trò quyết định sự biến đổi về chất dẫn tới sự
ra đời của kinh tế tri thức, chính là nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao.
Trước đây, các nhân tố sản xuất truyền thống như số lượng đất đai, lao động, vốn được coi là
quan trọng nhất, song ngày nay đã có sự thay đổi thứ tự ưu tiên. Chính NNL có chất lượng cao mới
là yếu tố cơ bản nhất của mọi quá trình. Bởi lẽ những yếu tố khác người ta vẫn có thể có được nếu
có trí thức, song tri thức chỉ xuất hiện thông qua quá trình giáo dục, đào tạo và hoạt động thực tế
trong đời sống kinh tế - xã hội; từ chính quá trình sản xuất ra sản phẩm để nuôi sống con người và
làm giàu cho xã hội. Vì vậy, để có được tốc độ phát triển cao, các quốc gia trên thế giới đều rất

quan tâm tới việc nâng cao chât lượng NNL. Ngày nay, sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các doanh
nghiệp, công ty, các sản phẩm chủ yếu là cạnh tranh về tỷ lệ hàm lượng chất xám kết tinh trong sản
phẩm hàng hóa, dịch vụ, nhờ nâng cao chất lượng NNL.
Do vậy, việc nâng cao chất lượng NNL đối với các quốc gia, các tỉnh, thành phố nói
chung, các doanh nghiệp nói riêng đã và đang trở thành vấn đề cấp bách có tầm chiến lược,
là vấn đề có tính chất sống còn trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế với trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày càng ca...
Ngun nhân lc cho công nghip hoá, hiện đại
hoá thành ph Hà Ni
Phm Th Thơm
Trung tâm đào tạo, bi dưỡng ging viên lun chính tr
Lun văn ThS ngành: Kinh tế chính tr; Mã s: 60 38 01
Người hướng dn: TS. T Đức Khánh
m bảo v: 2012
Abstract: Khái quát mt s vấn đề lý lun v Ngun nhân lc (NNL) cho quá trình Công
nghip hóa (CNH), Hiện đại hóa (HĐH) thành ph Ni. Đánh giá thc trng v
ngun nhân lc cho công nghip hoá, hiện đại hoá thành ph Ni hiện nay. Đưa ra
phương hướng gii pháp: phát trin go dc - đào to nhm nâng cao t lc ca
ngun nhân lc; Nhng gii pháp nhm nâng cao th lc ca ngun nhân lc; y dng
tim lc tri thc và s dng lao động tri thc trong các ngành kinh tế cho quá trình CNH,
HĐH Hà Ni; Tiếp tục đổi mi cơ chế chính ch s dng ngun nhân lc nhm phát
triển NNL cho CNH, HĐH thành phố Hà Ni t nay đến năm 2020.
Keywords: Hiện đại hóa; Công nghip hóa; Ngun nhân lc; Hà Ni
Content
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
S phát trin ca nn kinh tế thế giới đang bước sang trang mi vi nhng thành tu tính
chất đột phá trên cácnh vực khác nhau của đời sng kinh tế - xã hi, đặc biệt trênnh vực khoa
hc, công ngh, kinh tế, trong đó nhân t đóng vai tquyết đnh s biến đổi v cht dn ti s
ra đời ca kinh tế tri thc, chính là ngun nhân lc (NNL) chất lượng cao.
Trước đây, các nhân tố sn xut truyn thống như số ợng đất đai, lao động, vốn được coi
quan trng nhất, song ngày nay đã có sự thay đổi th t ưu tiên. Chính NNL có chất lưng cao mi
là yếu t cơ bản nht ca mi quá trình. Bi l nhng yếu t khác người ta vn có th có được nếu
có trí thc, song tri thc ch xut hin thông qua quá trình giáo dục, đào to hot động thc tế
trong đời sng kinh tế - xã hi; t chính quá trình sn xut ra sn phm để ni sng con người
làm giàu cho hi. vậy, để có được tốc độ phát trin cao, các quc gia trên thế giới đều rt
Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Hà Nội 9 10 797