Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên cứu và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Đại học Công nghiệp

KINH TẾ
NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG XUẤT
KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM
Nguyễn Minh Tuấn*
TÓM TẮT
Ngành thủy sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước
và trong những năm qua đã có những bước tiến nhảy vọt, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong
lĩnh vực xuất khẩu. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi khảo sát, nghiên cứu một số yếu tố rủi ro
trong hoạt động xuất khẩu thủy sản như là cạnh tranh, các rào cản về công nghệ, các sự kiện chống
phá giá, thu mua nguyên liệu, vận chuyển hàng hóa, giao nhận, kiểm định, biến động tỉ giá, thanh
toán xuất khẩu… để đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại, nâng cao năng lực cạnh tranh
xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam.
RESEARCH AND PROPOSED SOLUTIONS LIMITED RISK IN EXPORT OF FISHERIES
BUSINESS IN VIETNAM
SUMMARY
The fishery industry has played an important role in the development of Vietnam’s economy.
Moreover, in recent year, there has been many great changes, which made the fishery industry
quickly become one of the most essential and efficient branches in the export area. In this material,
we on ly study, research and survey on the risks of Vietnam’s fishery exportation such as hight
competition, technical barries, selling - anti event, export transportations, implementations of
export contracts, delivery and inspection of goods, exchange rate of fluctiation, payment of export…
to figure out solutions which help that industry improve not only the productivity but also the
competitiveness.
THUẬT NGỮ
- ISO: International Organization for
Standardization (Tiêu chuẩn tổ chức quốc tế
trong lĩnh vực quản lý)
- GMP: Good manufacturing pratice
(Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất)
- HACCP: Hazard Analysis and critical
control points (là những nguyên tắc được sử
dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm).
*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam nằm trong khu nhiệt đới gió
mùa, có đường bờ biển dài hơn 3 260 km từ
Móng Cái đến Hà Tiên, diện tích sông ngòi, ao,
hồ rộng hơn 226 000 km2 và vùng biển đặc
quyền kinh tế trên 1 triệu km2, rộng gấp ba lần
diện tích đất liền, có trên 2 000 loài cá khác
nhau. Vì vậy, việc đánh bắt và nuôi trồng thủy
sản của Việt Nam phục vụ xuất khẩu là một thế
mạnh trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong những
năm qua, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh

PGS.TS. Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

3

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro…

xu...
Tp chí Đại hc Công nghip
3
NGHIÊN CU VÀ ĐỀ XUT GII PHÁP HN CH RI RO TRONG XUT
KHU CA CÁC DOANH NGHIP THY SN VIT NAM
Nguyn Minh Tun
*
TÓM TT
Ngành thy sn Vit Nam đóng vai trò quan trng trong s phát trin kinh tế ca đất nước
và trong nhng năm qua đã có nhng bước tiến nhy vt, tr thành ngành kinh tế mũi nhn trong
lĩnh vc xut khu. Trong phm vi bài báo này, chúng tôi kho sát, nghiên cu mt s yếu t ri ro
trong hot động xut khu thy sn như là cnh tranh, các rào cn v công ngh, các s kin chng
phá giá, thu mua nguyên liu, vn chuyn hàng hóa, giao nhn, kim định, biến động t giá, thanh
toán xut khu… để đề xut mt s gii pháp nhm hn chế thit hi, nâng cao năng lc cnh tranh
xut khu ca ngành thy sn Vit Nam.
RESEARCH AND PROPOSED SOLUTIONS LIMITED RISK IN EXPORT OF FISHERIES
BUSINESS IN VIETNAM
SUMMARY
The fishery industry has played an important role in the development of Vietnam’s economy.
Moreover, in recent year, there has been many great changes, which made the fishery industry
quickly become one of the most essential and efficient branches in the export area. In this material,
we on ly study, research and survey on the risks of Vietnam’s fishery exportation such as hight
competition, technical barries, selling - anti event, export transportations, implementations of
export contracts, delivery and inspection of goods, exchange rate of fluctiation, payment of export…
to figure out solutions which help that industry improve not only the productivity but also the
competitiveness.
THUT NG
- ISO: International Organization for
Standardization (Tiêu chun t chc quc tế
trong lĩnh vc qun lý)
- GMP: Good manufacturing pratice
(Tiêu chun thc hành tt sn xut)
- HACCP: Hazard Analysis and critical
control points (là nhng nguyên tc được s
dng trong vic thiết lp h thng qun lý an
toàn thc phm).
1. ĐẶT VN ĐỀ
Vit Nam nm trong khu nhit đới gió
mùa, có đường b bin dài hơn 3 260 km t
Móng Cái đến Hà Tiên, din tích sông ngòi, ao,
h rng hơn 226 000 km
2
và vùng bin đặc
quyn kinh tế trên 1 triu km
2
, rng gp ba ln
din tích đất lin, có trên 2 000 loài cá khác
nhau. Vì vy, vic đánh bt và nuôi trng thy
sn ca Vit Nam phc v xut khu là mt thế
mnh trong nn kinh tế. Tuy nhiên, trong nhng
năm qua, các doanh nghip (DN) kinh doanh
*
PGS.TS. Trưởng Khoa Qun tr kinh doanh, Trường Đại hc Công nghip TP. H Chí Minh
KINH T
Nguyên cứu và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên cứu và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nguyên cứu và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam 9 10 122