Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

Được đăng lên bởi phuonglinh212126
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN 2014

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

Học kỳ: 10

Năm học: 2013-2014

Hệ: ĐH chính quy

Môn thi: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
Thi lần 2
STT

MSV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0701279
0801231
0801356
0701153
0801146
0801458
0801541
0801546
0901461
0901030
0901593
0801076
0801551
0901171

Họ và tên sinh viên
NguyÔn ThÞ Mai
Ph¹m V¨n L¨ng
TrÇn Hång Qu©n
Lôc ThÞ Hoa
NguyÔn ThiÖn HiÖp
Vi ThÞ Thanh Trang
Vi §¹i Thµnh
Ph¹m ThÞ GÊm
Vi ThÞ Ph­¬ng Th¶o
Vò V¨n BÝch
Ph¹m Minh V­¬ng
NguyÔn V¨n Dông
L­¬ng TuÊn §¹t
T« Quang HiÖp

Điểm

Lớp/
Khóa

Số

Chữ

A/K62
A/K63
A/K63
A/K64
A/K64
A/K64
A/K64
A/K64
A/K64
M/K64
M/K64
N/K64
O/K64
O/K64

5
5
6
6
7
5
5
6
5
7
6
5
5
5

Năm
Năm
Sáu
Sáu
Bảy
Năm
Năm
Sáu
Năm
Bảy
Sáu
Năm
Năm
Năm

Ghi chú

Tổng số điểm: 78 (Bảy mươi tám điểm)
Tổng số sinh viên dưới 5 là: 0
(Không sinh viên)
Họ tên, chữ ký của Cán bộ vào điểm

Hà Nội, ngày 20 tháng 6năm 2014
Trưởng ban chấm thi tốt nghiệp

(đã ký)

(đã ký)

Ngô Thanh Hoa
Nguyễn Thị Hải Hà

Thái Nguyễn Hùng Thu

...
Học kỳ: 10 Năm học: 2013-2014 Hệ: ĐH chính quy
Môn thi: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
Thi lần 2
S Ch
1 0701279 NguyÔn ThÞ Mai A/K62 5 Năm
2 0801231 Ph¹m V¨n L¨ng A/K63 5 Năm
3 0801356 TrÇn Hång Qu©n A/K63 6 Sáu
4 0701153 Lôc ThÞ Hoa A/K64 6 Sáu
5 0801146 NguyÔn ThiÖn HiÖp A/K64 7 Bảy
6 0801458 Vi ThÞ Thanh Trang A/K64 5 Năm
7 0801541 Vi §¹i Thµnh A/K64 5 Năm
8 0801546 Ph¹m ThÞ GÊm A/K64 6 Sáu
9 0901461 Vi ThÞ Ph¬ng Th¶o A/K64 5 Năm
10 0901030 Vò V¨n BÝch
M/K64
7 Bảy
11 0901593 Ph¹m Minh V¬ng
M/K64
6 Sáu
12 0801076 NguyÔn V¨n Dông N/K64 5 Năm
13 0801551 L¬ng TuÊn §¹t O/K64 5 Năm
14 0901171 T« Quang HiÖp O/K64 5 Năm
Tổng số điểm: 78 (Bảy mươi tám điểm)
Tổng số sinh viên dưới 5 là: 0 (Không sinh viên)
Họ tên, chữ ký của Cán bộ vào điểm Trưởng ban chấm thi tốt nghiệp
ã ký) (đã ký)
Ngô Thanh Hoa
Nguyễn Thị Hải Hà Thái Nguyễn Hùng Thu
Hà Nội, ngày 20 tháng 6năm 2014
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN 2014
STT MSV Họ và tên sinh viên
Lớp/
Khóa
Điểm
Ghi chú
nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin - Người đăng: phuonglinh212126
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 9 10 117