Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc phù hợp và sự vận dụng nguyên tắc phù hợp vào hệ thống chuẩn mực kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP VÀ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP
VÀO HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
PRINCIPLES APPROPRIATE AND MANIPULATION PRINCIPLES APPROPRIATE
IN ACCOUNTING STANDARD SYSTEM
SVTH: Trần Thị Hoàng Hà
Lớp 08A3, Ng ành Kế toán – Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

GVHD: CN. Nguyễn Thị Hương Mai
Bộ môn Kế toán – Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
TÓM TẮT
Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi là một hệ thống bao gồm các giả định về
môi trường kế toán. Các khái niệm cơ bản của kế toán và các nguyên tắc kế toán chủ yếu được
những người hành nghề kế toán chấp nhận rộng rãi nhằm tạo sự thống nhất việc sử dụng và trình
bày các thông tin kế toán. (GAAP). Các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận bao gồm chín
nguyên tắc cơ bản. Trong đó, nguyên tắc phù hợp là nguyên tắc đòi hỏi rằng chi phí phải được
phản ảnh cho phù hợp với doanh thu trong từng kỳ kinh doanh cụ thể. Bài báo cáo này giới thiệu
việc nghiên cứu về sự vận dụng của nguyên tắc phù hợp vào hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt
Nam.
ABSTRACT
The accounting principles which are widely accepted are a system consisted of hypotheses
about the accounting environment. The fundermental accounting definitions and accounting
principles are mostly accepted by accountants to unify the usage and display of accounting
information. There're 9 general accounting priciples which are accepted. In those, the suitable
principle is the one acquiring that fees must be demonstrated to match the revenues of each
specific period. This report introduces the study about the application of the principles appropriate
on 26 standards accounting system of Vietnam.

1. Đặt vấn đề
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm 26 chuẩn mực cơ bản được Bộ tài
chính ban hành theo các quyết định và thông tư. Mục đích của các chuẩn mực giúp quy
định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán.
2. Các khái niệm cơ bản
2.1. Nguyên tắc kế toán Việt Nam
Trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản của kế toán bao gồm 9 nguyên tắc:
Nguyên tắc cân đối: còn gọi là “kế toán kép” hay tính hai mặt. Theo đó quy định rằng mọi
tài san của một tổ chức đều được giải thích bởi các nguồn hình thành lên tài sản. Nguồn
này có thể huy động từ vốn của chủ sở hữu hoặc do mua chịu hay vay mượn – tức các
khoản nợ phải trả
Nguyên tắc thước đo bằng tiền: theo nguyên tắc này, mọi tài sản và nguồn hình thành
lên tài sản đều phải được thể hiện giá trị bằn...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
496
NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP VÀ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP
VÀO HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
PRINCIPLES APPROPRIATE AND MANIPULATION PRINCIPLES APPROPRIATE
IN ACCOUNTING STANDARD SYSTEM
SVTH: Trần Thị Hoàng Hà
Lớp 08A3, Ng ành Kế toán Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
GVHD: CN. Nguyễn Thị Hương Mai
Bộ môn Kế toán Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
TÓM TT
Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi là một hệ thống bao gồm các giả định về
môi trường kế toán. Các khái niệm bản của kế toán các nguyên tắc kế toán chủ yếu được
những người hành nghề kế toán chấp nhận rộng rãi nhằm tạo sự thống nhất việc sử dụng trình
bày các thông tin kế toán. (GAAP). Các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận bao gồm chín
nguyên tắc bản. Trong đó, nguyên tắc phù hợp nguyên tắc đòi hỏi rằng chi phí phải được
phản nh cho phù hợp với doanh thu trong từng kkinh doanh cụ thể. Bài báo cáo y giới thiệu
việc nghiên cứu về sự vận dụng của nguyên tắc phù hợp vào hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt
Nam.
ABSTRACT
The accounting principles which are widely accepted are a system consisted of hypotheses
about the accounting environment. The fundermental accounting definitions and accounting
principles are mostly accepted by accountants to unify the usage and display of accounting
information. There're 9 general accounting priciples which are accepted. In those, the suitable
principle is the one acquiring that fees must be demonstrated to match the revenues of each
specific period. This report introduces the study about the application of the principles appropriate
on 26 standards accounting system of Vietnam.
1. Đặt vấn đề
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm 26 chuẩn mực cơ bản được Bộ tài
chính ban hành theo các quyết định thông tư. Mục đích của các chuẩn mực giúp quy
định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán.
2. Các khái niệm cơ bản
2.1. Nguyên tắc kế toán Việt Nam
Trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản của kế toán bao gồm 9 nguyên tắc:
Nguyên tắc cân đối: còn gọi là “kế toán kép” hay tính hai mặt. Theo đó quy định rằng mọi
tài san của một tổ chức đều được giải thích bởi các nguồn hình thành lên tài sản. Nguồn
này thể huy động từ vốn của chủ sở hữu hoặc do mua chịu hay vay mượn tức các
khoản nợ phải trả
Nguyên tắc thước đo bằng tiền: theo nguyên tắc y, mọi tài sản nguồn hình thành
lên tài sản đều phải được thể hiện giá trị bằng tiền
Nguyên tắc đơn vị hạch toán: về mặt kế toán, mỗi đơn vị doanh nghiệp được xem là một
Nguyên tắc phù hợp và sự vận dụng nguyên tắc phù hợp vào hệ thống chuẩn mực kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc phù hợp và sự vận dụng nguyên tắc phù hợp vào hệ thống chuẩn mực kế toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên tắc phù hợp và sự vận dụng nguyên tắc phù hợp vào hệ thống chuẩn mực kế toán 9 10 639