Ktl-icon-tai-lieu

NHÀ CAO TẦNG

Được đăng lên bởi An Ninh Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHAÌ NHIÃÖU TÁÖNG
1. Måí âáöu:
Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía KHKT, sæû gia tàng dán säú, giaï âáút tàng nhanh, nhaì nhiãöu
táöng ngaìy caìng âæåüc xáy dæûng nhiãöu. ÅÍ mäüt säú næåïc nhaì nhiãöu táöng chiãúm khoaíng 30-50%
täøng khäúi læåüng xáy dæûng noïi chung. Nhaì nhiãöu táöng duìng laìm nhaì åí, vàn phoìng, khaïch saûn
vaì caí trong saín xuáút cäng nghiãûp dãût, hoïa cháút,...
Viãûc phán loaûi nhaì nhiãöu táöng coìn mang tênh cháút tæång âäúi tuìy theo tæìng næåïc, gàõn
liãön våïi caïc âiãöu kiãûn kinh tãú, kyî thuáût vaì xaî häüi riãng biãût.
* Trong häüi thaío Quäúc tãú 1971 taûi Moxkva, caïc nhaì khoa hoüc taûm phán loaûi:
+ Nhaì nhiãöu táöng loaûi I : 9 - 16 táöng ( dæåïi 50m)
+ Nhaì nhiãöu táöng loaûi II : 17 - 25 táöng ( dæåïi 75m)
+ Nhaì nhiãöu táöng loaûi III : 26 - 40 táöng ( dæåïi 100m)
+ Nhaì siãu cao ( choüc tråìi) : trãn 40 táöng ( trãn 100m)
* Mäüt khaïi niãûm âæåüc âæa ra vãö nhaì cao táöng mang tênh khoa hoüc hån: Nhaì nhiãöu táöng
laì nhaì maì chiãöu cao cuía noï aính hæåíng tåïi yï âäö vaì caïch thæïc thiãút kãú khaïc våïi nhaì thäng
thæåìng.
* ÅÍ Trung Quäúc, nhaì dán duûng /8 táöng âæåüc xem laì nhaì cao táöng, thiãút kãú kãút cáúu
phaíi tuán theo caïc qui âënh coï liãn quan vãö thiãút kãú nhaì cao táöng. Nhaì/30 táöng (hay/100m) laì
nhaì siãu cao.
Nhæîng ngäi nhaì cao nháút thãú giåïi laì Sears Tower, Chicago (72/74), 110 táöng, 443m;
thaïp âäi Petronas - Malaysia 452m ( 1997), 88 táöng; Taipei 101 - Taiwan (2004), 101 táöng...
ÅÍ Dubai âang xáy dæûng thaïp BURJ DUBAI dæû kiãún cao âãún 800m
ÅÍ næåïc ta, âaî coï mäüt säú nhaì cao 20- 30 táöng åí Haì Näüi vaì thaình phäú Häö Chê Minh.
Hiãûn âang coï caïc dæû aïn seî xáy dæûng 50 - 60 táöng (Cty Kinh doanh XNK Binh Minh âang
xáy mäüt nhaì 60 táöng åí thaình phäú Häö Chê Minh).

TRUMP TOWER CHICAGO
(92 TẦNG - 343M)

Thaïp âäi Petronas - Malaysia
( 1997, cao 452m)

World Trade Center
( 110 táöng, 1368ft)

Taipei 101- Taiwan
(101 táöng, 509m)

BURJ DUBAI BUILDING CAO 800M
( 1/2004 - 12/2009)

* Phán loaûi nhaì nhiãöu táöng:
Âæåüc phán theo nhiãöu caïch sau:
1. Theo muûc âêch sæí duûng :
- Nhaì åí,
- Nhaì laìm viãûc vaì caïc dëch vuû khaïc,
- Khaïch saûn.
2. Theo hçnh daûng :
- Nhaì daûng thaïp,
- Nhaì daûng thanh.
3. Theo váût liãûu cå baín duìng âãø thi cäng kãút cáúu chëu læûc :
- Nhaì bàòng BTCT,
- Nhaì bàòng theïp,
- Nhaì häùn håüp theïp vaì BTCT.
Theo thäúng kã trong 10 nhaì cao trãn 300m, coï 7 nhaì bàòng KC theïp, 3 nhaì bàòng BTCT.
Trong 100 nhaì nhiãöu táöng xáy dæûng...
NHAÌ NHIÃÖU TÁÖNG
1. Måí âáöu:
Cuì
ng vå
ïi sæ
û pha
ït triã
øn cu
ía KHKT, sæ
û
gia tàng dán säú
, giaï
âáú
t tàng nhanh, nhaì
nhiã
öu
ö
ng nga
ì
y ca
ì
ng âæå
ü
c xáy dæ
û
ng nhiã
ö
u. Å
Í
ü
t sä
ú
næå
ï
c nha
ì
nhiã
ö
u tá
ö
ng chiã
ú
m khoa
í
ng 30-50%
ø
ng khäú
i læåü
ng xáy dæû
ng noï
i chung. Nha
ì nhiã
öu tá
öng du
ìng la
ì
m nhaì
åí
, vàn phoì
ng, khaï
ch sa
ûn
vaì caí trong saín xuáút cäng nghiãûp dãût, hoïa cháút,...
Viãû
c phán loa
ûi nha
ì nhiã
öu tá
öng co
ì
n mang tênh cháú
t tæång âäú
i tuì
y theo tæì
ng næå
ïc, gà
õn
liã
ö
n vå
ï
i ca
ï
c âiã
ö
u kiã
û
n kinh tã
ú
, ky
î
thuá
û
t va
ì
xa
î
ü
i riãng biã
û
t.
* Trong häüi thaí
o Quäúc tãú 1971 taûi Moxkva, caïc nhaì
khoa hoüc taûm phán loaûi:
+ Nhaì nhiãöu táöng loaûi I : 9 - 16 táöng ( dæåïi 50m)
+ Nhaì nhiãö
u táöng loaûi II : 17 - 25 táöng ( dæåïi 75m)
+ Nhaì nhiã
öu táöng loaûi III : 26 - 40 táöng ( dæåï
i 100m)
+ Nhaì siãu cao ( cho
üc tråìi) : trãn 40 táöng ( trãn 100m)
* Mäüt khaïi niãûm âæå
üc âæa ra vãö nhaì cao táöng mang tênh khoa hoü
c hån: Nhaì nhiãöu táöng
laì nhaì maì chiãöu cao cu
ía noï aính hæåíng tåïi y
ï âäö vaì caïch thæï
c thiãút kãú khaïc våïi nha
ì thäng
thæåìng.
* ÅÍ Trung Quäúc, nhaì dán duûng /
8 táöng âæåüc xem laì nhaì cao tá
öng, thiãút kãúút cáúu
phaíi tuán theo caïc qui âënh coï liãn quan vãö thiãút kãú nhaì cao táöng. Nhaì/30 táöng (hay/100m) laì
nha
ì
siãu cao.
Nhæîng ngäi nhaì cao nháút thãú giåïi laì Sears Tower, Chicago (72/74), 110 táöng, 443m;
thaïp âäi Petronas - Malaysia 452m ( 1997), 88 táöng; Taipei 101 - Taiwan (2004), 101 táöng...
ÅÍ
Dubai âang xáy dæ
û
ng thaï
p BURJ DUBAI dæ
û
kiã
ún cao âã
ú
n 800m
ÅÍ
næå
ï
c ta, âaî
co
ï
üt sä
ú
nha
ì
cao 20- 30 táö
ng å
í
Haì
ü
i va
ì tha
ì
nh phä
ú
ö
Chê Minh.
Hiã
û
n âang coï
ca
ï
c dæ
û a
ï
n se
î
xáy dæû
ng 50 - 60 tá
ö
ng (Cty Kinh doanh XNK Binh Minh âang
xáy mäüt nhaì 60 táöng åí thaình phäúö Chê Minh).
NHÀ CAO TẦNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHÀ CAO TẦNG - Người đăng: An Ninh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
NHÀ CAO TẦNG 9 10 635