Ktl-icon-tai-lieu

Nhà Nguyễn và Thiên Chúa giáo từ 18021858

Được đăng lên bởi Nam Hoài
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Quan điểm về độc lập dân tộc
Hoàn cảnh lịch sử
Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn
Chính sách của nhà Nguyễn đối với Thiên Chúa giáo
Được truyền bá vào Việt Nam từ những năm thế kỉ XVI, Thiên Chúa giáo đã tạo

ra cho mình một chỗ đứng trong xã hội đương thời, và trong suốt triều dài của lịch sử,
với sự tăng lên của số các linh mục, tu sĩ và giáo dân người bản xứ. Thế nhưng quá
trình phát triển đó của Thiên Chúa giáo không nằm ngoài sự kiểm soát của chính
quyền Việt Nam. Ngay từ giai đoạn Trịnh – Nguyễn phân tranh, các chúa Trịnh ở
Đàng Ngoài và các chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã nhiều lần ban hành những chính
sách cấm đạo, mặc dù những chính sách đó thường gắn liền với lợi ích thương mại mà
người phương Tây mang lại. Bước vào thời kì vương triều Nguyễn được xác lập, với
nhiều biến động của tình hình thế giới, mà nổi bật nhất đó là sự phát triển lớn mạnh
của chủ nghĩa tư bản gắn liền với quá trình xâm lược thực dân, thì sự phát triển của
Thiên Chúa giáo lại càng liên quan chặt chẽ hơn với sự bành trướng của các nước tư
bản, bên cạnh đó sự đối lập trên nhiều mặt giữa giáo lí của Thiên Chúa giáo với nền
tảng Nho giáo của xã hội, với những tín ngưỡng, đạo lí truyền thống của dân tộc, đã
tạo nên một mối ngờ vực và đi tới nhiều chính sách cấm đạo của các vua triều
Nguyễn. Tuy nhiên, chính sách cấm đạo này chỉ được thực thi vào những giai đoạn
nhất định, khi mà những vị vua này nhận thấy mối đe dọa đang đến gần, chứ không
trải dài suốt trong khoảng thời gian từ 1802-1858. Có thể thấy rắng những chính sách
cấm đạo của nhà Nguyễn trong những năm 50 của thế kỉ XIX đã trở thành một trong
những cái cớ để thực dân Pháp có thể tiến hành can thiệp và xâm lược nước ta. Với
những nội dung như thế, đồng thời tập trung vào vấn đề nhà “Nguyễn với độc lập dân
tộc”, chúng tôi sẽ phân tích những nguyên nhân dẫn đến những chính sách hà khắc
của triều đình Huế, có liên quan chặt chẽ với nền độc lập của Việt Nam thời bấy giờ.
Bắt nguồn từ mối liên hệ mật thiết với các giáo sĩ thừa sai, đặc biệt là Pigneau de
Béhaine (Bá Đa Lộc), trong việc đánh đổ triều Tây Sơn để giành chính quyền về tay
mình, Nguyễn Ánh, sau khi lên ngôi đã có một thái độ thiện chí đối với những người
đã từng giúp đỡ ông và đối với Thiên Chúa giáo. Cụ thể, “từ khi Nguyễn Ánh lên ngôi
năm 1802 cho đến năm 1820, do mối thân tình với giám mục Pigneau de Béhaine (Bá
Đa Lộc), nên trong khoảng thời gian này không có một sắc dụ cấm đọ nào được ban

ra. Các giáo sĩ vẫn được tự do truyền đạo” 1. Mặc dù...
1.1. Quan điểm về độc lập dân tộc
1.2. Hoàn cảnh lịch sử
1.3. Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn
1.4. Chính sách của nhà Nguyễn đối với Thiên Chúa giáo
Được truyền bá vào Việt Nam từ những năm thế kỉ XVI, Thiên Chúa giáo đã tạo
ra cho mình một chỗ đứng trong xã hội đương thời, và trong suốt triều dài của lịch sử,
với sự tăng lên của s các linh mục, tu giáo dân người bản xứ. Thế nhưng q
trình phát triển đó của Thiên Chúa giáo không nằm ngoài sự kiểm soát của chính
quyền Việt Nam. Ngay từ giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh, các chúa Trịnh
Đàng Ngoài các chúa Nguyễn Đàng Trong đã nhiều lần ban hành những chính
sách cấm đạo, mặc dù những chính sách đó thường gắn liền với lợi ích thương mại mà
người phương Tây mang lại. Bước vào thời vương triều Nguyễn được xác lập, với
nhiều biến động của tình hình thế giới, nổi bật nhất đó sự phát triển lớn mạnh
của ch nghĩa bản gắn liền với quá trình xâm lược thực dân, thì sự phát triển của
Thiên Chúa giáo lại càng liên quan chặt chẽ n với sự bành trướng của các nước
bản, bên cạnh đó sự đối lập trên nhiều mặt giữa giáo của Thiên Chúa giáo với nền
tảng Nho giáo của hội, với những n ngưỡng, đạo truyền thống của dân tộc, đã
tạo nên một mối ngờ vực đi tới nhiều chính sách cấm đạo của các vua triều
Nguyễn. Tuy nhiên, chính sách cấm đạo này chỉ được thực thi vào những giai đoạn
nhất định, khi những vị vua này nhận thấy mối đe dọa đang đến gần, chứ không
trải dài suốt trong khoảng thời gian từ 1802-1858. thể thấy rắng những chínhch
cấm đạo của nhà Nguyễn trong những năm 50 của thế kỉ XIX đã trở thành một trong
những cái cớ để thực dân Pháp thể tiến hành can thiệp xâm lược nước ta. Với
những nội dung như thế, đồng thời tập trung vào vấn đề nhà “Nguyễn với độc lập dân
tộc”, chúng tôi sẽ phân tích những nguyên nhân dẫn đến những chính sách khắc
của triều đình Huế, có liên quan chặt chẽ với nền độc lập của Việt Nam thời bấy giờ.
Bắt nguồn từ mối liên hệ mật thiết với các giáo sĩ thừa sai, đặc biệt là Pigneau de
Béhaine (Bá Đa Lộc), trong việc đánh đổ triều Tây Sơn để giành chính quyền về tay
mình, Nguyễn Ánh, sau khi lên ngôi đã một thái độ thiện chí đối với những người
đã từng giúp đỡ ông và đối với Thiên Chúa giáo. Cụ thể, “từ khi Nguyễn Ánh lên ngôi
năm 1802 cho đến năm 1820, do mối thân tình với giám mục Pigneau de Béhaine (Bá
Đa Lộc), nên trong khoảng thời gian này không một sắc dụ cấm đọ nào được ban
Nhà Nguyễn và Thiên Chúa giáo từ 18021858 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà Nguyễn và Thiên Chúa giáo từ 18021858 - Người đăng: Nam Hoài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nhà Nguyễn và Thiên Chúa giáo từ 18021858 9 10 351