Ktl-icon-tai-lieu

nhà nước pháp luật 1

Được đăng lên bởi phamhongtri1989-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU 1: NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, ĐẶC
TRUNG, VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP?

1. Nguồn gốc:
- Thuyết gia trưởng: NN
là kết quả phát triển của gia
đình, là hình thức tổ chức tự
nhiên của cuộc sống cộng
đồng, của con người. Do đó,
NN có trong mọi XH và
quyền lực của NN cũng giống
như quyền lực gia trưởng của
người đứng đầu gia đình.
- Thuyết thần học: Thượng đế
là người sắp đặt trật tự xã hội,
NN là do thượng đế sáng tạo
ra để bảo vệ trât tự XH chung.
Vì vậy, NN là lực luợng siêu
nhiên và đương nhiên quyền
lực NN là vĩnh cửu và sự phục
tùng quyền lực này là cần thiết
và tất yếu.
- Học thuyết Khế ước: Đó là
sự ký kết hợp đồng, một số
người ký kết với một số người
nào đó.
- CN Mác – Lênin: NN là
phạm trù lịch sử, có quá trình
phát sinh, phát triển và tiêu
vong NN chỉ xuất hiện khi XH
lòai nguời phát triển đến một
giai đọan nhất định và sẽ tiêu
vong khi những điều kiện
khách quan do sự tồn tại của
nó mất đi.
2. Bản chất:
- NN mang bản chất giai cấp
- NN mang tính XH
* Đặc điểm NN:
- NN có quyền lực công cộng
đặc biệt
- NN phân chia dân cư theo
lãnh thổ
- NN có chủ quyền quốc gia
- NN ban hành PL
3. Đặc trưng:
Nhà nước có 5 đặc trưng
cơ bản:
a) Nhà nước phân chia và
quản lý dân cư theo đơn vị
hành chính lãnh thổ. Nhà nước
thiết lập quyền lực trên các
đơn vị hành chính lãnh thổi,
quản lý cư dân theo đơn vị
hành chính lãnh thổ mà không
phụ thuộc vào huyết thống,
giới tính, tôn giáo.v.v.
b) Nhà nước thiết lập quyền
lực công để quản lý xã hội và
nắm quyền thống trị thông qua
việc thành lập bộ máy chuyên
là nhiệm vụ quản lý nhà nước
và bộ máy chuyên thực hiện
cưỡng chế (quân đội, nhà tù,
cảnh sát.v.v ) để duy trì địa vị
của giai cấp thống trị. Còn các
tổ chức khác trong xã hội
không có quyền lực này như
tổ chức nghiệp đoàn, công
đoàn, phụ nữ, đoàn thanh
niên, Mặt trận Tổ Quốc.v.v.
c) Nhà nước có chủ quyền
quốc gia, chủ quyền quốc gia
thể hiện ở quyền tối cao của
quốc gia trong phạm vi lãnh
thổ của mình.
- Nhà nước tự quyết định về
chính sách đối nội và đối
ngoại, không phụ thuộc vào
lực lượng bên ngoài.
d) Nhà nước ban hành pháp
luật và thực hiện quản lý buộc

các thành viên trong xã hội
phải tuân theo:
- Nhà nước ban hành pháp luật
và bảo đảm thực hiện bằng
sức mạnh cưỡng chế.
- Thông qua pháp luật, ý chí
của Nhà nước trở thành ý chí
của toàn xã hội, buộc mọi cơ
quan, tổ chức, phải tuân theo.
- Trong xã hội, chỉ có Nhà
nước mới có quyền ban hành
luật và áp dụng pháp luật.
e) Nhà nước quy định và thực
hiện thu thuế dưới hình thức
bắt buộc.
- Để duy trì bộ má...
CÂU 1: NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, ĐẶC
TRUNG, VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP?
1. Nguồn gốc:
- Thuyết gia trưởng: NN
kết quả phát triển của gia
đình, là hình thức tổ chức tự
nhiên của cuộc sống cộng
đồng, của con người. Do đó,
NN có trong mọi XH
quyền lực của NN cũng giống
như quyền lực gia trưởng của
người đứng đầu gia đình.
- Thuyết thần học: Thượng đế
người sắp đặt trật tựhội,
NN do thượng đế sáng tạo
ra để bảo vệ trât tự XH chung.
vậy, NN là lực luợng siêu
nhiên đương nhiên quyền
lực NN là vĩnh cửu và sự phc
tùng quyền lực này là cần thiết
và tất yếu.
- Học thuyết Khế ước: Đó là
sự kết hợp đồng, một số
người ký kết với một số người
nào đó.
- CN Mác Lênin: NN
phạm t lịch sử, có quá trình
phát sinh, phát triển tiêu
vong NN chỉ xuất hiện khi XH
lòai nguời phát triển đến một
giai đọan nhất định sẽ tiêu
vong khi những điều kiện
khách quan do sự tồn tại của
nó mất đi.
2. Bản chất:
- NN mang bản chất giai cấp
- NN mang tính XH
* Đặc điểm NN:
- NN có quyền lc công cộng
đặc biệt
- NN phân chia dân theo
lãnh thổ
- NN có chủ quyền quốc gia
- NN ban hành PL
3. Đặc trưng:
Nhà nước 5 đặc trưng
cơ bản:
a) Nhà nước phân chia
quản dân theo đơn vị
hành chính lãnh thổ. Nhà nước
thiết lập quyền lực trên các
đơn vị hành chính lãnh thổi,
quản dân theo đơn vị
hành chính lãnh thổ mà không
phụ thuộc vào huyết thống,
giới tính, tôn giáo.v.v.
b) N nước thiết lập quyền
lực công để quản hội
nắm quyền thống trị thông qua
việc thành lập bộ máy chuyên
nhiệm vụ quản nhà nước
bộ máy chuyên thực hiện
cưỡng chế (quân đội, nhà tù,
cảnh sát.v.v ) để duy trì địa vị
của giai cấp thống trị. Còn các
tổ chức khác trong hội
không quyền lực này như
tổ chức nghiệp đoàn, công
đoàn, phụ nữ, đoàn thanh
niên, Mặt trận Tổ Quốc.v.v.
c) Nhà nước có chủ quyền
quốc gia, chủ quyền quốc gia
thể hiện quyền tối cao của
quốc gia trong phạm vi lãnh
thổ của mình.
- Nhà nước tự quyết định về
chính sách đối nội đối
ngoại, không ph thuộc vào
lực lượng bên ngoài.
d) Nhà nước ban hành pháp
luật và thực hiện quản lý buộc
các thành viên trong hội
phải tuân theo:
- Nhà nước ban hành pháp luật
bảo đảm thực hiện bằng
sức mạnh cưỡng chế.
- Thông qua pháp luật, ý chí
của Nhà nước trở thành ý c
của toàn hội, buộc mọi
quan, tổ chức, phải tuân theo.
- Trong hội, chỉ Nhà
nước mới quyền ban hành
luật và áp dụng pháp luật.
e) Nhà nước quy định thực
hiện thu thuế dưới hình thức
bắt buộc.
- Để duy trì bộ máy nhà nước.
- Bảo đảm cho sự phát triển
kinh tế, văn hoá, hội, an
ninh, quốc phòng.
- Giải quyết các công việc
chung của xã hội.
Qua năm đặc trương trên,
nhằm pn biệt Nhà ớc với
các tổ chức chính trị, chính trị
hội khác (Đảng phái chính
trị, Đoàn thanh niên, hiệp
hội.v.v ), đồng thời cũng là để
phân biệt với các tổ chức th
tộc (trong hội công xã
nguyên thuỷ). Qua đó cho
thấy vai trò to lớn của Nhà
nước trong hệ thống chính trị
mà các tổ chức khác không có.
4. Vai trò của NN trong XH
có giai cấp:
- NN là tổ chức quyền lc
chính trị công cộng đặc bịêt,
tổ chức mà quyền lực của
tính bắt buộc đối với
mọi nguời thông qua công c
PL.
- NN công c sắc n nhất
của quyền lực chính trị, tổ
chức sức mạnh cưỡng chế,
đủ sức để thực hiện những
nhịêm vụ không một tổ
chức chính trị nào khác m
đuợc, vì NN có bộ máy cưỡng
chế như quân đội, tòa án, cảnh
sát, nhà tù, nắm trong tay các
phương tiện vật chất cần
thiết…
- NN là một tổ chức chính trị
độc lập có chủ quyền,thực
hiện quyền lực của mình về
đối nội đối ngọai 1 cách
độc lập./.
CÂU 2: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG,
HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC-PHONG
KIẾN?
1. Bản chất:
Bản chất giai cấp: Dựa trên
sở sở hữu tư nn của giai cấp
địa chủ phong kiến
sở XH: 2 giai cấp
bản
+ GC địa chủ
+ GC nông dân
2. Chức năng:
- Đối nội:
Bảo vệ phát triển chế độ
sở hữu phong kiến, duy trì bóc
lột của phong kiến đối với
nông dân các tầng lớp lao
động khác.
Đàn áp s chống đối của
nông dân các tầng lớp lao
động khác.
Chức năng đàn áp về
tuởng
- Đối ngọai:
Tiến hành chíên tranh xâm
lược
Chức năng phòng thủ đất
nước trước sự xâm lược và
bành trườn của các quốc gia
phong kiến khác.
Ngòai ra NN phong kiến
những thời điểm nhất định đã
tiến hành chính sách đối ngọai
hòa bình, chính sách hợp tác
mở rộng họat động thương
mại với các nước khác.
3. Hình thức:
- NN quân chủ
- NN cộng hòa phong kiến:
Tồn tại một số thành thị
Châu Âu sau khi giành được
quyền t quản bằng con
đường khác nhau. Trong chính
thể này, quyền lực nằm trong
tay giới quý tộc./.
CÂU 3: BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG,
HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC-TƯ SẢN?
1. Bản chất:
- sở kinh tế:nền kinh tế
TBCN dựa trên chế độ tư hữu
tư bản đối với tư liệu sản xuất.
- sở XH: 2 giai cấp
bản giai cấp sản giai
cấp vô sản
2. Chức năng:
- Đối nội:
Bảo vệ duy trì và củng cố sự
thống trị của giai cấp tư sản.
‘ Chức năng kinh tế
‘ Chức năng xã hội
- Đối ngọai:
Tiến hành chiến tranh xâm
lược chống phá phong trào
CMTG.
Đối ngọai hoà bình, hợp tác
quốc tế
3. Hình thức NN-TS:
- Hình thức chính thể
+ Chính thể cng hòa sản
có 2 dạng:
‘ Cộng a đại nghị: nghị viện
quyền lực trung tâm, nghị
viện bầu nguyên thủ quốc gia
‘ Công hòa tổng thống: Vai trò
của nguyên thủ quốc gia rất
quan trọng, do nhân n họăc
đại biểu cử tri bầu
+Chính thể quân chủ lập hiến
có 2 dạng:
Quân chủ nh nguyên: thể
hiện tính song phuơng quyền
lực giữa nhà vua và nghị viện.
Quyền lực của chỉ hạn chế
trong lp pháp nng các đạo
luật do Nghị viện thông qua
phải được vua phê chuẩn.
Quân chủ đại nghị thể hịên
quyền lực nhà vua nhưng chỉ
mang tính đại diện, tuợng
trưng. Quyền lực bị hạn chế
trong lập pháp, hiến pháp. Các
đạo luật do gnhị viên thông
qua vua không quyền phủ
quyết.
- Hình thức cấu trúc 2
dạng:
+NN liên minh: Tồn tại trong
giai đọan đầu CNTB, thể hiện
tính không bền vững, n định
trong sự liên minh giữa các bộ
phận quốc gia cấu thành liên
minh. Vd Liên minh Hoa Kỳ
trứơc 1787. Thụy 1848,
Đức 1815 – 1867).
+ NN liên bang
+ NN đơn nhất:
Chế độ quân chủ tư sản: Thể
hiện quyền lực tự do
Chế độ phản dân chủ: Bộ
phận cầm quyền./.
CÂU 4: SỰ RA ĐỜI, BẢN CHẤT,
CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC CỦA
NHÀ NƯỚC-XHCN?
1. Sự ra đời:
- Về kinh tế: Sự phát triển của
lực lượng sản xuất
- V hội: Mâu thuẫn giai
cấp
- ởng chính trị: Chủ
nghĩa Mac – lênin
+ Ngòai ra yếu tố dân tộc
thời đại cũng tác động mạnh
mẽ đến phong trào CM giai
cấp vô sản.
+ NN XHCN va bộ máy
chính trị hành chính, bộ máy
cưỡng chế, vừa là một tổ chc
quản kinh tế - hội của
nhân dân lao động
+ NN XHCN mang tính dân
chủ
2. Bản chất:
Bản chất của bất kỳ NN nào
trong hội giai cấp, bao
giờ cũng mang bản chất của
giai cấp thống trị hội (ví
dụ: nhà ớc dân chủ chủ nô,
nhà nước quân chủ phong
kiến, nhà nước dân chủ
sản...).
Bản chất của NN hội chủ
nghĩa (nhà nước chuyên chính
sản) do đó trước hết
mang bản chất giai cấp công
nhân. Nhưng giai cấp công
nhân lại là giai cấp thuộc nhân
dân lao động ra, đại biểu
phương thức sản xuất mới,
hiện đại, gắn với đại biểu
cho lợi ích của toàn thể nhân
dân lao động dân tộc, do
vậy nhà nước xã hi chủ nghĩa
vừa bản chất giai cấp công
nhân, vừa tính nhân dân
rộng rãi tính dân tộc sâu
sắc (giống như bản chất của
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa).
Đảng ta và HChí Minh đã t
lâu quan điểm rõ ràng
đúng đắn về nhà nước hội
chủ nghĩa, trong đó Nhà
nước ta: đó Nhà nước ca
dân, do dân, vì dân..., cũng nói
lên một cách tổng hợp về bản
chất, thực chất Nhà nước của
ta nhà nước xã hội chủ
nghĩa. Từ khi đổi mới đất
nước, Đảng ta lại càng chú
trọng vận dụng, phát triển, c
thể hoá vn đề n nước của
dân, do dân, vì dân.
3. Chức năng:
- Đối nội:
+ Kinh tế: là chức năng
bản, đặc thù của NN XHCN.
Gồm những họat động
Xây dựng chiến lược phát
triển kinh tế
‘ Tạo môi truờng họat động
Phát huy mặt tích cực, hạn
chế tiêu cực
Điều tiết lợi ích giữa các
thành phần kinh tế
+Chức năng xã hội:
NN xem giáo dục quốc
sách hàng đầu. Phát triển giáo
dục đào tạo nhân lực, bồi
duỡng nhân tài.
Bảo tồn phát triển văn
hóa, nghệ thuật, nhân cách con
người
‘ Chăm lo sức khỏe nhân dân
‘ Giải quyết việc làm nâng cao
đời sống
Giải quyết các vn đề nảy
sinh trong XH
+ Chức năng an ninh chính
trị: bảo vệ trật tự an tòan
hội, quyền t do, dân chủ của
công dân gồm:
Về an ninh Chính trị: giữ
an ninh quốc gia
Bảo vệ bảo đảm các
quyền tự do dân chủ và lợi ích
hợp pháp của công dân.
Bảo vệ trật tự an tòan xã hi
không ngừng tăng cường pháp
chế, thiết lập trật tự pháp luật.
- Đối ngọai:
‘ Bảo vệ tổ quốc XHCN
‘Thiết lp, củng c phát
triển các mối quan hệ hợp
tác với tất c các nước chế
độ chính trị - hội khác trên
sở của nguyên tắc cùng tồn
tại hòa nh, tôn trọng độc lập
chủ quyền của
Thiết lập tăng cuờng các nổ
lực chung trong cuộc đấu
tranh một trật tự thế giới
mới.
4. Nguyên tắc của NN-
XHCN:
- Quyền lực NN thuộc v nhân
dân
- Nguyên tắc bảo đảm vai t
lãnh đạo ca Đảng cộng sản
đối với NN
- Nguyên tắc tập trung dân
chủ
- Nguyên tắc pháp chế XHCN
- Nguyên tắc đảm bảo sự đoàn
kết bình đẳng giữa các dân
tộc./.
CÂU 5: ĐẶC ĐIỂM CỦA H
THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ?
1. Đặc điểm HTCT VN:
- HTCT nước ta được tổ chc
họat động rất chặt chẽ,
tính thống nht cao trên s
phân định chức năng,
nhiệm vụ của mỗi bộ phận
hợp thành HTCT
- HTCT nước ta mục tiêu
họat động tương đối thống
nhất về lợi ích lâu dài
- HTCT nước ta được tổ chc
họat động theo nguyên tắc
tối cao tất cả quyền lc
thuộc về nhân dân
- HTCT nước ta tính dân
chủ cao
- HTCT nước ta đặc điểm
tính tích cực chính trị cao
của quần chúng lao động.
2. Vị trí, vai trò của NN trong
HTCT:
Trong HTCT NN có vị trí, vai
trò đặc biệt quan trọng.NN
vị trí trung tâm trong HTCT
vì:
- NN người đại diện chính
thức cho các giai cấp và tầng
lớp trong XH.
- NN là chủ thể ca quyền lực
chính trị tổ chức thể hiện
nhhai.angiang@gmail.com_Hotline:0982.049.042
Trang 1
nhà nước pháp luật 1 - Trang 2
nhà nước pháp luật 1 - Người đăng: phamhongtri1989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
nhà nước pháp luật 1 9 10 531