Ktl-icon-tai-lieu

Nhà tạo lập thị trường P.2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhà tạo lập thị trường P.2


Để nghiên cứu tiếp về nhà tạo lập thị trường, trước tiên ta phải đặt câu hỏi: Vì sao


một tổ chức lại chấp nhận làm nhà tạo lập thị trường?


Ta sẽ đi tìm hiểu "lợi ích đối với tổ chức thực hiện vai trò nhà tạo lập thị


trường"


Lợi ích đối với tổ chức làm chức năng tạo lập thị trường có thể


được chỉ ra trên hai khía cạnh chính, đó là lợi ích thu được


trực tiếp từ việc tiến hành các giao dịch trên thị trường và lợi


ích do là một nhà tạo lập thị trường thu được từ những hỗ trợ


của nhà nước (được qui định trong các điều luật về hoạt động


của nhà nhà tạo lập thị trường), chẳng hạn như những ưu đãi


trong cho vay vốn, ưu đãi về khả năng tiếp cận thông tin, các


quyền của nhà tạo lập thị trường liên quan đến điều chỉnh thị


trường, ở trên một khía cạnh nào đó mang tính chất “thao túng


thị trường”.


Đối với lợi ích thu được trực tiếp từ các giao dịch. Lợi ích này phản ánh rõ ràng ở


doanh thu mà nhà tạo lập thị trường nhận được. Như đã trình bày ở bài trước, nhà


tạo lập thị trường sẽ tiến hành giao dịch với khách hàng, đóng vai trò đối ứng hoặc


tìm một lệnh đối ứng. Khi trực tiếp giao dịch, khoản lợi mà một nhà tạo lập thị


trường nhận được chính là khoảng chênh lệch giữa mức giá chào mua và chào bán.


Độ lớn của khoảng chênh lệch thường chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố: chi phí của


lựa chọn đối nghịch, chi phí lưu kho (lưu giữ chứng khoán) và chi phí thực hiện


giao dịch. Ta sẽ phân tích cụ thể ba yếu tố này trong phần sau.
Nhà tạo lập thị trường P.2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Nhà tạo lập thị trường P.2 9 10 683