Ktl-icon-tai-lieu

Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu các trường hợp ở

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận
diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản
xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng
đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu
các trường hợp ở phường Mũi Né, Phú Hải,
TP. Phan Thiết, Bình Thuận)
Nguyễn Xuân Hoa
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xuân Hằng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Nhận dạng vấn đề môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh
doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh ở các phường: Mũi Né, Phú
Hài của thành phố Phan Thiết. Chỉ ra những xung đột môi trường giữa các cơ sở sản
xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho các cơ quan quản lý môi trường quản lý và xử lý tốt các xung đột khi mới xảy
ra. Đề xuất các phương thức nhằm xử lý các xung đột môi trường giữa các cơ sở sản
xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư đến mức thấp nhất; đồng thời
giới thiệu các phương pháp xử lý chất thải phù hợp cho các cơ sở sản xuất chế biến
kinh doanh hải sản.
Keywords. Môi trường; Xung đột môi trường; Hải sản; Cộng đồng dân cư; Bình
Thuận
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Môi trường sinh thái và con người là một chỉnh thể thống nhất có mối quan hệ biện
chứng rất khăng khít và chặt chẽ với nhau. Môi trường (MT) có tầm quan trọng đặc biệt đối
với cuộc sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội của từng địa
phương, của đất nước và của nhân loại.Trong cuộc sống hàng ngày, con người đã không
ngừng tác động tới môi trường nhưng không phải ai cũng có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi
trường (BVMT). Nhiều khi do vô tình hay cố ý con người không tuân thủ những quy định
của Pháp luật, thực hiện những hành vi gây ra tác hại không nhỏ, làm ô nhiễm MT và phá vỡ
sự cân bằng sinh thái tự nhiên vốn có của nó. Điều đó dẫn đến những hậu quả tác hại mà cuộc
sống của chính con người đang phải gánh chịu. Sự biến đổi khí hậu, sự ô nhiễm các nguồn
nước (Ngầm, mặt ...) sự ô nhiễm không khí, sự cố MT và phát sinh các loại dịch, bệnh ngày

càng nguy hiểm hơn: dịch Sart, cúm gia cầm: H5N1, H1N1… những hậu quả đó không chỉ
đối với hiện tại mà còn tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đối với cuộc sống con
người chưa thể lường hết được.
Cạnh đó, trong quá trình đô thị hoá và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hiện nay, ngày
càng nảy sinh những xung đột (XĐ) về ô nhiễm MT đặc biệt là giữa các Xí nghiệp nhỏ, cơ sở
nhỏ hoặc hộ gia đình sản xuất chế bi...
Nhn dng vấn đề môi trường thông qua nhận
diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sn
xut chế biến kinh doanh hi sn vi cng
đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu
các trường hp phường Mũi Né, Phú Hải,
TP. Phan Thiết, Bình Thuận)
Nguyễn Xuân Hoa
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dn: PGS.TS. Phạm Xuân Hằng
Năm bảo v: 2010
Abstract. Nhn dng vấn đề môi trường giữa các sở sn xut chế biến kinh
doanh hi sn vi cộng đồng dân sống xung quanh các phường: Mũi Né, Phú
Hài của thành phố Phan Thiết. Ch ra nhng xung đột môi trường giữa các sở sn
xut chế biến kinh doanh hi sn vi cộng đồng dân nhằm tạo điều kin thun li
cho các quan quản môi trường quản xử tốt các xung đột khi mi xy
ra. Đề xuất các phương thức nhm x lý các xung đột môi trường giữa các sở sn
xut chế biến kinh doanh hi sn vi cộng đồng dân cư đến mc thp nhất; đồng thi
gii thiệu các phương pháp xử lý chất thải phù hợp cho các cơ sở sn xut chế biến
kinh doanh hi sn.
Keywords. Môi trường; Xung đột môi trường; Hi sn; Cộng đồng dân ; Bình
Thun
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Môi trường sinh thái con người một chnh th thng nhất mi quan h bin
chng rất khăng khít chặt ch vi nhau. Môi trưng (MT) tầm quan trọng đc biệt đi
vi cuc sống con ngưi, sinh vật sự phát triển kinh tế, văn hoá hội ca tng địa
phương, của đất nước của nhân loại.Trong cuc sống hàng ngày, con người đã không
ngừng tác đng tới môi trường nhưng không phải ai cũng ý thức gi gìn bo v môi
trường (BVMT). Nhiều khi do tình hay cố ý con người không tuân th những quy định
của Pháp luật, thc hin những hành vi gây ra tác hại không nhỏ, làm ô nhiễm MT phá vỡ
s cân bằng sinh thái tự nhiên vốn có của nó. Điều đó dẫn đến nhng hu qu tác hại mà cuộc
sng của chính con người đang phải gánh chịu. S biến đổi khí hậu, s ô nhiễm các nguồn
nước (Ngm, mt ...) s ô nhiễm không khí, sự c MT phát sinh các loại dch, bệnh ngày
Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu các trường hợp ở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu các trường hợp ở - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nhận dạng vấn đề môi trường thông qua nhận diện xung đột môi trường giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh hải sản với cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu các trường hợp ở 9 10 913