Ktl-icon-tai-lieu

Nhận diện hình ảnh Nhà xuất bản Quân đội nhân dân trong lòng bạn đọc (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhận diện hình ảnh Nhà xuất bản Quân đội
nhân dân trong lòng bạn đọc (Nghiên cứu tại
thành phố Hà Nội)
Lê Thị Nga Phương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Văn Tùng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích hình ảnh thực tế và sự tiến triển hình ảnh thương hiệu nhà xuất
bản Quân đội nhân dân (Nxb QĐND) trong lòng bạn đọc gắn với sự thay đổi của bối
cảnh xuất bản hiện nay. Dự báo về những đòi hỏi và nhu cầu của độc giả đối với ấn
phẩm sách của NXBQĐND. Phân tích và giải thích các nhân tố ảnh hưởng tới hình
ảnh thương hiệu NXBQĐND cũng như nâng cao hình ảnh trong lòng bạn đọc. Đề xuất
một số giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu NXBQĐND trong lòng độc giả.
Keywords. Xã hội học; Phương tiện truyền thông; Sách

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hình ảnh thương hiệu Nxb. Quân đội nhân dân là sự phản ánh chính xác nhất vị
trí của nhà xuất bản trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh theo đánh giá
của bạn đọc. Tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Nxb. Quân
đội nhân dân vẫn thường được đặt ngang hàng với việc hoạch định chiến lược
kinh doanh, bởi nó góp phần quyết định đời sống, uy tín của nhà xuất bản trong
lòng bạn đọc. Để có được một cái nhìn đúng đắn nhất về hình ảnh của Nxb. Quân
đội nhân dân và trên cơ sở đó xây dựng hình ảnh thương hiệu phát triển, chúng
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nhận diện hình ảnh Nxb. Quân đội nhân dân
trong lòng bạn đọc”.
2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
2.1. Ý nghĩa khoa học
2.2. Ý nghĩa thực tiễn
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tƣợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Khách thể nghiên cứu
1

4.3. Phạm vi nghiên cứu
* Phạm vi không gian.
* Phạm vi thời gian.
* Phạm vi nội dung.
5. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết
5.1. Câu hỏi nghiên cứu
5.2. Giả thuyết nghiên cứu
5.3. Khung lý thuyết
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp luận nghiên cứu
6.2. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
6.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu
6.2.2. Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi cấu trúc
6.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
6.2.4. Phương pháp quan sát
PHẦN NỘI DUNG CHÍNH
Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
1.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Mính, quan điểm của Đảng và Nhà nước ...
1
Nhận diện hình ảnh Nhà xuất bản Quân đội
nhân dân trong lòng bạn đọc (Nghiên cứu tại
thành phố Hà Nội)
Thị Nga Phương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Văn Tùng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích hình ảnh thực tế sự tiến triển hình ảnh thương hiệu nhà xuất
bản Quân đội nhân n (Nxb QĐND) trong lòng bạn đọc gắn với sự thay đổi của bối
cảnh xuất bản hiện nay. Dự o về những đòi hỏi nhu cầu của độc giả đối với n
phẩm sách của NXBQĐND. Phân tích giải thích các nhân tố ảnh hưởng tới hình
ảnh thương hiệu NXBQĐND cũng như nâng cao hình ảnh trong lòng bạn đọc. Đề xuất
một số giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu NXBQĐND trong lòng độc giả.
Keywords. Xã hội học; Phương tiện truyền thông; Sách
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hình ảnh thương hiệu Nxb. Quân đội nhân dân sự phản ánh chính xác nhất vị
trí của nhà xuất bản trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh theo đánh giá
của bạn đọc. Tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Nxb. Quân
đội nhân dân vẫn thường được đặt ngang ng với việc hoạch định chiến lược
kinh doanh, bởi góp phần quyết định đời sống, uy tín của nhà xuất bản trong
lòng bạn đọc. Để có được một cái nhìn đúng đắn nhất về hình ảnh của Nxb. Quân
đội nhân dân trên sở đó xây dựng hình ảnh thương hiệu phát triển, chúng
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nhận diện hình ảnh Nxb. Quân đội nhân dân
trong lòng bạn đọc”.
2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
2.1. Ý nghĩa khoa học
2.2. Ý nghĩa thực tiễn
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tƣợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Khách thể nghiên cứu
Nhận diện hình ảnh Nhà xuất bản Quân đội nhân dân trong lòng bạn đọc (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận diện hình ảnh Nhà xuất bản Quân đội nhân dân trong lòng bạn đọc (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhận diện hình ảnh Nhà xuất bản Quân đội nhân dân trong lòng bạn đọc (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội) 9 10 881