Ktl-icon-tai-lieu

Nhận diện rào cản thực hiện cơ chế liên kết trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong hoạt động quản lý xung đột môi trường do tác động của rác thải điện tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1738 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Nhận diện rào cản thực hiê ̣n cơ chế liên kế t
trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiê ̣p và
cô ̣ng đồ ng trong hoa ̣t đô ̣ng quản lý xung đô ̣t
môi trường do tác đô ̣ng của rác thải điện tử
Vũ Hải Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Quản lý
Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Cao Đàm
Năm bảo vệ : 2012
Abstract. Chỉ ra được các hình thức tồn tại của xung đột môi trường (XĐMT) do ewaste gây ra tại Việt Nam (VN): XĐMT do e-waste được nhìn nhận dựa trên việc nhận
diện kiến tạo xã hội của xung đột, trong đó, nội dung quan trọng nhất là nhận diện
những tác động của XĐMT dẫn đến những biến đổi về chất lượng sống, lối sống, cách
tổ chức hoạt động xã hội và bản thân cấu trúc xã hội. Từ đó chỉ ra các dạng XĐMT do
e-waste. Nhận diện được vai trò, trách nhiệm xử lý XĐMT do e-waste gây ra của các
đương sự. Thực trạng cơ chế liên kết trách nhiệm trong xử lý XĐMT do e-waste tại VN.
Nhận diện được các rào cản cho cơ chế liên kết trách nhiệm trong xử lý XĐMT do ewaste tại VN.
Keywords. Xung đột môi trường; Rác thải điện tử; Chính sách quản lý

Content.
1. Lý do nghiên cứu
Công nghiệp điện tử đã tạo nên một cuộc cách mạng trên khắp thế giới, ở đó các
thiết bị điện tử đã đi vào cuộc sống thường nhật và đóng vai trò không thể thiếu trên
khắp địa cầu. Người ta cũng không thể nghĩ đến một cuộc sống hiện đại với quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm thay đổi diện mạo của các quốc gia nếu không có các
sáng chế điện tử xuất hiện. Song nền công nghiệp này cũng đưa tới một loại hình rác
thải mới: e-waste, một trong những nguồn chất thải đáng lo ngại cho sự phát triển của
nhân loại trong hiện và tương lai.
Theo báo cáo về thực trạng xử lý rác điện tử "Recycling from E-Waste to Resources"
của Chương trình môi trường - Liên Hợp Quốc vừa công bố ngày 22/2/2010, ngay trước
cuộc họp của Hội đồng điều hành Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã ước
tính: Tại Liên minh Châu Âu các thiết bị điện tử được đưa vào thị trường năm 2005 đã
lên tới hơn 9.3 triệu tấn với tốc độ đáng lưu tâm, đặc biệt ở khu vực Đông Âu bao gồm:
44 triệu thiết bị gia dụng cỡ lớn, 48 triệu máy tính bàn và laptop, 32 triệu chiếc Tivi,
776 triệu bóng đèn. Tại Mỹ theo ước tính trong năm 2006 có hơn 34 triệu chiếc Tivi
được đưa vào thị trường, 24 triệu máy tính cá nhân và gần 139 triệu các thiết bị nghe

1

nhìn xách tay gồm điện thoại di động, máy nhắn tin, điện thoại ...
1
Nhận diện ra
̀
o ca
̉
n thư
̣
c hiê
̣
n cơ ć liên kết
trch nhiệm gia nh nưc, doanh nghiê
̣
p va
̀
̣
ng đồng trong hoa
̣
t đô
̣
ng qua
̉
n ly
́
xung đô
̣
t
môi trươ
̀
ng do ta
́
c đô
̣
ng cu
̉
a ra
́
c tha
̉
i điện t
Vũ Hải Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội v Nhân văn; Khoa Khoa học Quản
Chuyên ngnh: Quản lý Khoa học v Công nghệ; số: 60 34 72
Ni ng dn: PGS.TS Vũ Cao Đm
Năm bảo v : 2012
Abstract. Ch ra được cc hình thc tn ti của xung đột môi trường (XĐMT) do e-
waste gây ra ti Việt Nam (VN): XĐMT do e-waste được nhìn nhận dựa trên vic nhn
din kiến tạo hội của xung đột, trong đó, ni dung quan trng nhất l nhận din
nhng tc động của MT dẫn đến nhng biến đổi v chất lượng sng, li sống, cch
t chc hoạt động hội v bản thân cấu trúc hội. T đó chỉ ra cc dạng XĐMT do
e-waste. Nhn din được vai trò, trch nhim x XĐMT do e-waste gây ra của cc
đương sự. Thc trạng cơ chế liên kết trch nhiệm trong x lý XĐMT do e-waste ti VN.
Nhn diện được cc ro cản cho cơ chế liên kết trch nhiệm trong x MT do e-
waste ti VN.
Keywords. Xung đột môi trường; Rc thải điện t; Chính sch quản lý
Content.
1. L do nghiên cu
Công nghiệp điện t đã tạo nên một cuộc cch mạng trên khắp thế gii, đó cc
thiết b điện t đã đi vo cuộc sống thường nhật v đóng vai trò không thể thiếu trên
khắp địa cầu. Người ta cũng không th nghĩ đến mt cuc sng hiện đi vi qu trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa lm thay đổi din mo của cc quc gia nếu không có cc
sng chế điện t xut hin. Song nền công nghiệp ny cũng đưa ti mt loại hình rc
thi mi: e-waste, mt trong nhng ngun cht thải đng lo ngại cho s pht triển ca
nhân loại trong hiện v tương lai.
Theo bo co về thc trng x rc điện t "Recycling from E-Waste to Resources"
của Chương trình môi trưng - Liên Hợp Quc vừa công bố ngy 22/2/2010, ngay trưc
cuc hp ca Hội đồng điều hnh Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã ưc
tính: Tại Liên minh Châu Âu các thiết b điện t được đưa vào thị trường năm 2005 đã
lên tới hơn 9.3 triu tn vi tốc độ đáng u tâm, đc bit khu vực Đông Âu bao gồm:
44 triu thiết b gia dng c ln, 48 triệu máy tính bàn laptop, 32 triu chiếc Tivi,
776 triệu bóng đèn. Tại M theo ước tính trong năm 2006 n 34 triệu chiếc Tivi
được đưa vào th trường, 24 triệu máy tính cá nhân gn 139 triu các thiết b nghe
Nhận diện rào cản thực hiện cơ chế liên kết trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong hoạt động quản lý xung đột môi trường do tác động của rác thải điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận diện rào cản thực hiện cơ chế liên kết trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong hoạt động quản lý xung đột môi trường do tác động của rác thải điện tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nhận diện rào cản thực hiện cơ chế liên kết trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong hoạt động quản lý xung đột môi trường do tác động của rác thải điện tử 9 10 321