Ktl-icon-tai-lieu

Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptokinase tái tổ hợp từ chủng Streptococcus pyogenes trong E. coli.

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2033 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptokinase
tái tổ hợp từ chủng Streptococcus pyogenes
trong E. coli.
Nguyễn Thị Thƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 60 42 40
Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Quyền Đình Thi
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: chứng tắc nghẽn mạch máu;

Streptokinase; Streptococcus pyogenes. Trình bày vật liệu (nguyên liệu và thiết bị)
và phƣơng pháp nghiên cứu (phƣơng pháp vi sinh vật, sinh học phân tử; hóa sinh).
Đƣa ra một số kết quả nghiên cứu: Nhân dòng gên mã hóa mSK-nonhis; Thiết kế
plasmid biểu hiện mSK; Biểu hiện streptokinase nonhis; Tinh sạch streptokinase
nonhis; Hoạt hóa SK
Keywords: Vi sinh vật học; Sinh học; Chủng Streptococus pyogenes
Content
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong xã hội hiện đại, khi nền kinh tế ngày một phát triển cộng với áp lực về công việc và thời
gian khiến cho chế độ ăn của con ngƣời trở nên mất cân đối là một trong những nguyên nhân lớn
dẫn đến bệnh tim mạch, đặc biệt là ở các nƣớc phát triển. Bệnh tim mạch đang là nguyên nhân
gây tử vong số 1 trên thế giới [50]. Trong đó chứng tắc nghẽn mạch máu có thể dẫn tới đột quỵ,
nhồi máu cơ tim thƣờng để lại hậu quả nghiêm trọng hơn.
Trên thị trƣờng hiện nay có một số thuốc đặc trị tắc nghẽn mạch máu nhƣ Durakinase, Streptase,
Alteplase, Tenecteplase... Tuy nhiên đây hầu hết là các sản phẩm của nƣớc ngoài với giá thành
rất đắt.
Ở Việt Nam chƣa có nhiều công trình nghiên cứu về các thuốc tan huyết. Đề tài KC10.28 có thể
coi là công trình nghiên cứu cấp Bộ đầu tiên về lĩnh vực này. Trong đề tài này các nhà nghiên
cứu đã nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch thành công streptokinase. Streptokinase đƣợc biểu hiện
cả ở dạng có signal và không có signal (mSK), trong đó mSK với hoạt tính cao. Streptokinase tái
tổ hợp bƣớc đầu đƣợc thử nghiệm trên đối tƣợng thỏ thí nghiệm cho kết quả tốt.

Để hạn chế thấp nhất các biến chứng của chứng tắc nghẽn mạch máu thì thời gian xử lý huyết
khối trong mạch là một yếu tố vô cùng quan trọng. Thuốc tan huyết khối dạng tiêm đƣợc sử dụng
rộng rãi hơn. Tuy nhiên, thuốc dạng tiêm đòi hỏi phải có độ tinh khiết cao. Các enzyme tái tổ hợp
thông thƣờng thƣờng dung hợp đuôi 6xhistidine để thuận tiện cho quá trình tinh sạch, nhƣng việc
dung hợp đuôi 6xhistidine đƣợc xem là có thể gây tác dụng phụ cho con ngƣời. Trên cơ sở đó,
trong khuôn khổ đề tài KC10.28 “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm
enzyme tái tổ hợp streptokinase và yếu tố hoạt...
Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptokinase
tái tổ hợp từ chủng Streptococcus pyogenes
trong E. coli.
Nguyễn Thị Thƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 60 42 40
Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Quyền Đình Thi
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: chứng tắc nghẽn mạch máu;
Streptokinase; Streptococcus pyogenes. Trình y vật liệu (nguyên liệu và thiết bị)
phƣơng pháp nghiên cứu (phƣơng pháp vi sinh vật, sinh học phân tử; hóa sinh).
Đƣa ra một số kết quả nghiên cứu: Nhân dòng gên hóa mSK-nonhis; Thiết kế
plasmid biểu hiện mSK; Biểu hiện streptokinase nonhis; Tinh sạch streptokinase
nonhis; Hoạt hóa SK
Keywords: Vi sinh vật học; Sinh học; Chủng Streptococus pyogenes
Content
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong hội hiện đại, khi nền kinh tế ngày một phát triển cộng với áp lực về công việc thời
gian khiến cho chế độ ăn của con ngƣời trở nên mất cân đối là một trong những nguyên nhân lớn
dẫn đến bệnh tim mạch, đặc biệt là các nƣớc phát triển. Bệnh tim mạch đang nguyên nhân
gây tvong số 1 trên thế giới [50]. Trong đó chứng tắc nghẽn mạch máu thể dẫn tới đột quỵ,
nhồi máu cơ tim thƣờng để lại hậu quả nghiêm trọng hơn.
Trên thị trƣờng hiện nay có một số thuốc đặc trị tắc nghẽn mạch máu nhƣ Durakinase, Streptase,
Alteplase, Tenecteplase... Tuy nhiên đây hầu hết các sản phẩm của nƣớc ngoài với giá thành
rất đắt.
Việt Nam chƣa nhiều công trình nghiên cứu về các thuốc tan huyết. Đề tài KC10.28 thể
coi công trình nghiên cứu cấp Bộ đầu tiên về lĩnh vực y. Trong đề i y các nhà nghiên
cứu đã nhân dòng, biểu hiện tinh sạch thành công streptokinase. Streptokinase đƣợc biểu hiện
cả ở dạng có signal và không có signal (mSK), trong đó mSK với hoạt tính cao. Streptokinase tái
tổ hợp bƣớc đầu đƣợc thử nghiệm trên đối tƣợng thỏ thí nghiệm cho kết quả tốt.
Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptokinase tái tổ hợp từ chủng Streptococcus pyogenes trong E. coli. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptokinase tái tổ hợp từ chủng Streptococcus pyogenes trong E. coli. - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptokinase tái tổ hợp từ chủng Streptococcus pyogenes trong E. coli. 9 10 731