Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý ở một số trường tiểu học ở Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2035 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược
quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động
giảm chú ý ở một số trường tiểu học ở Hà Nội
Nguyễn Linh Trang
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: TS. Đặng Hoàng Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về rối loạn Tăng động giảm
chú ý (TĐGCY) ở trẻ tiểu học, chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có rối loạn
tăng TĐGCY và một số khái niệm công cụ liên quan. Xác định đặc điểm và mức độ
nhận thức của giáo viên tiểu học về những dấu hiệu TĐGCY và chiến lược quản lý
hành vi đối với trẻ có dấu hiệu TĐGCY trong trường học. Đề xuất một số cách thức
tác động nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên ti ểu học về học sinh có dấu hiệu
rối loạn TĐGCY, giúp giáo viên có chiến lược quản lý hành vi phù hợp.
Keywords: Tâm lý học trẻ em; Trẻ vị thành niên; Giảm chú ý; Rối loạn hành vi;
Trường tiểu học
Content
1. Lý do chọn đề tài
Rối loạn tăng động giảm chú ý (TĐGCY) là một rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em.
Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi học đường có rối loạn TĐGCY trên thế giới vàokhoảng từ 2 –
16%. Ở Việt Namchưa có số liệu toàn quốc về trẻ em trong độ tuổi đến trường có rối loạn
TĐGCY. Tuy nhiên một vài nghiên cứu ở Hà Nội, Đồng Nai cho thấy có tỷ lệ không nhỏ
học sinh các cấpmắc TĐGCY.
Can thiệp hành vi là một trong những phương pháp trị liệu hiệu quả đối với trẻ có rối
loạn TĐGCY. Với mục tiêu kiểm soát hành vi của trẻ cả ở nhà và ở trường, việc trị liệu
cho trẻ TĐGCY không chỉ của riêng cán bộ tâm lý trị liệu mà cần có sự phối hợp của giáo
viên tại trường học.
Trên thế giới, có nhiều quốc gia đưa chương trình can thiệp cho trẻ TĐGCY vào trường
học, trong đó có nội dung dung quan trọng là đào tạo cho giáo viên về quản lý hành vi lớp

học. Các kiến thức và thái độ của giáo viên đối với các rối loạn của TĐGCY là rất quan
trọng. Việc các giáo viên thiếu kiến thức cơ bản về các dấu hiệu của TĐGCY và các
chương trình quản lý hành vi, quản lý lớp học có thể không đem lại hiệu quả trị liệu cho trẻ
TĐGCY.
Ở Việt Nam hiện nay, các can thiệp đối với trẻ TĐGCY thường tập trung vào giáo dục
cho cha mẹ trong khi cách ứng xử của giáo viên có thể tác động lớn đến việc cải thiện hay
trầm trọng hóa tình trạng TĐGCY của trẻ. Các nghiên cứu ở Việt Nam về TĐGCY và về
các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình can thiệp TĐGCY chưa nhiều, đặc biệt là các nhân tố
học đường – vai trò của giáo viên ít được nghiên cứu đến. Xuất phát ...
Nhn thc ca giáo viên tiu hc v chic
qui vi tr có du hing
gim chú ý mt s ng tiu hc Hà Ni
Nguyn Linh Trang
i hc Giáo dc
LuTâm hc lâm sàng tr emv thành niên; Mã s: 60 52 70
ng dn: ng Hoàng Minh
o v: 2012
Abstract: H thng hóa nhng v lun v ri long gim
 tr tiu hc, chic qui vi tr ri lon
t s khái nim công c m và mc 
nhn thc ca giáo viên tiu hc v nhng du hic qun
i vi tr du hing h xut mt s cách thc
 u hc v hc sinh du hiu
ri loc qun lý hành vi phù hp.
Keywords: m hc tr em; Tr v thành niên; Gim chú ý; Ri lon hành vi;
ng tiu hc
Content
1. Lý do chọn đề tài
Ri long git ri lon phát tring gp tr em.
T l tr  tui hng ri lotrên th gii vàokhong t 2
16%. Vi s liu toàn quc v tr  tung ri lon
. Tuy nhiên mt vài nghiên cu Nng Nai cho thy t l không nh
hc sinh các cpm.
Can thip hành vi mt trong nh liu hiu qu i vi tr ri
lo. Vi mc tiêu kim soát hành vi ca tr c nhà ng, vic tr liu
cho tr  ca riêng cán b m lý tr liu mà cn có s phi hp ca giáo
viên tng hc.
Trên th gii, nhiu quc gia  p cho tr ng
hc, ti dung dung quan trng là o cho giáo viên v qun lý hành vi lp
Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý ở một số trường tiểu học ở Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý ở một số trường tiểu học ở Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nhận thức của giáo viên tiểu học về chiến lược quản lý hành vi đối với trẻ có dấu hiệu tăng động giảm chú ý ở một số trường tiểu học ở Hà Nội 9 10 681