Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức và sự lựa chọn của người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng giữa thuốc nội và thuốc ngoại

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

NHẬN THỨC VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIỮA THUỐC NỘI VÀ THUỐC NGOẠI
DANANG CONSUMERS’ PERCEPTION AND CHOICE OF DOMESTIC
AND IMPORTED MEDICAMENTS
Bùi Thanh Huân

Bùi Thị Thanh Thu

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra nhiều thách thức cho công nghiệp dược Việt Nam.
Trên thị trường nội địa, dược phẩm Việt Nam chưa chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.
Nghiên cứu này đánh giá sơ lược thực trạng ngành công nghiệp dược Việt Nam, so sánh
tương quan giữa thuốc nội và thuốc ngoại thông qua phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng nhằm
tìm hiểu nhận thức và sự lựa chọn thuốc sử dụng của họ. Trên cơ sở nhận ra những điểm
mạnh và điểm yếu của thuốc nội so với thuốc ngoại, một số kiến nghị được đề xuất cho các
doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nhằm từng bước hoàn thiện hoạt động kinh doanh, đáp ứng
mong đợi của người tiêu dùng, đối phó với những thách thức cạnh tranh toàn cầu và đạt được
các mục tiêu đề ra.
ABSTRACT
International economic integration has posed many challenges to Vietnamese
pharmaceutical industry. On domestic markets, Vietnamese medicaments have not yet gained
the confidence of consumers. This study evaluates the current general situation of
pharmaceutical industry in Vietnam and compares domestic with imported medicaments
through direct interviews with consumers to find out their perception and choice on different
medicaments. Based on the strong and weak points of domestic medicaments in comparison
with oversea medicines, some solutions are suggested to pharmaceutical manufacturers so that
they can make gradual improvement of their businesses to meet consumers’ demand, cope with
the threats in global competitions and achieve their defined objectives.

1. Đặt vấn đề
Trong thời gian qua, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực
dược phẩm Việt Nam vẫn phát triển khá mạnh, tăng trưởng bình quân hàng năm trên
10%, dự đoán đạt từ 2,25 đến 2,40 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 và có thể tăng đến 3,50 tỷ
đô la Mỹ vào năm 2020 [1]. Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được
hầu hết các loại thuốc điều trị thông thường. Dù chưa thể sánh ngang với thuốc ngoại
nhưng nhiều nhãn hiệu thuốc nội vẫn có khả năng thay thế hàng ngoại nhập mà giá lại
thấp hơn nhiều.
Nhìn lại quá khứ, ngành công nghiệp dược Việt Nam lạc hậu về công nghệ, chủng
loại sản phẩm nghèo nàn, ch...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 5(40).2010
140
NHN THC VÀ S LA CHN CA NGƯỜI TIÊU DÙNG
THÀNH PH ĐÀ NNG GIA THUC NI VÀ THUC NGOI
DANANG CONSUMERS’ PERCEPTION AND CHOICE OF DOMESTIC
AND IMPORTED MEDICAMENTS
Bùi Thanh Huân
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
Bùi Th Thanh Thu
Cu sinh viên Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Hi nhp kinh tế quc tế đã đặt ra nhiu thách thc cho công nghip dược Vit Nam.
Trên th trường ni địa, dược phm Vit Nam chưa chiếm được lòng tin ca người tiêu dùng.
Nghiên cu này đánh giá sơ lược thc trng ngành công nghip dược Vit Nam, so sánh
tương quan gia thuc ni và thuc ngoi thông qua phng vn trc tiếp người tiêu dùng nhm
tìm hiu nh
n thc và s la chn thuc s dng ca h. Trên cơ s nhn ra nhng đim
mnh và đim yếu ca thuc ni so vi thuc ngoi, mt s kiến ngh được đề xut cho các
doanh nghip sn xut dược phm nhm tng bước hoàn thin hot động kinh doanh, đáp ng
mong đợi ca người tiêu dùng,
đối phó vi nhng thách thc cnh tranh toàn cu và đạt được
các mc tiêu đề ra.
ABSTRACT
International economic integration has posed many challenges to Vietnamese
pharmaceutical industry. On domestic markets, Vietnamese medicaments have not yet gained
the confidence of consumers. This study evaluates the current general situation of
pharmaceutical industry in Vietnam and compares domestic with imported medicaments
through direct interviews with consumers to find out their perception and choice on different
medicaments. Based on the strong and weak points of domestic medicaments in comparison
with oversea medicines, some solutions are suggested to pharmaceutical manufacturers so that
they can make gradual improvement of their businesses to meet consumers’ demand, cope with
the threats in global competitions and achieve their defined objectives.
1. Đặt vn đề
Trong thi gian qua, mc dù nn kinh tế gp nhiu khó khăn nhưng lĩnh vc
dược phm Vit Nam vn phát trin khá mnh, tăng trưởng bình quân hàng năm tn
10%, d đoán đạt t 2,25 đến 2,40 t đô la M vào năm 2015 và có th tăng đến 3,50 t
đô la M vào năm 2020 [1]. Hin nay, các doanh nghip trong nước đã sn xut được
hu hết các lo
i thuc điu tr thông thường. Dù chưa th sánh ngang vi thuc ngoi
nhưng nhiu nhãn hiu thuc ni vn có kh năng thay thế hàng ngoi nhp mà giá li
thp hơn nhiu.
Nhìn li quá kh, ngành công nghip dược Vit Nam lc hu v công ngh, chng
loi sn phm nghèo nàn, cht lượng thp và mu mã không đẹp. Giai đon y đã để li
trong người tiêu dùng mt khái nim “Thuc ni”. Thương hiu “Thuc ni” đã và đang
Nhận thức và sự lựa chọn của người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng giữa thuốc nội và thuốc ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận thức và sự lựa chọn của người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng giữa thuốc nội và thuốc ngoại - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nhận thức và sự lựa chọn của người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng giữa thuốc nội và thuốc ngoại 9 10 6