Ktl-icon-tai-lieu

Nhân tố ảnh hưởng tới động lực

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi ®éng lùc vµ t¹o ®éng lùc Lª Kim Hoµng
Lêi më ®Çu
chÕ tËp trung–bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng qu¶n lý cña
nhµ níc lµ sù ®æi míi s¸ng suèt cña ®¶ng ta. Thùc gÇn 20 n¨m cho thÊy nÒn
kinh ®· nh÷ng bíc khëi c ®¸ng ghi nhËn. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
®ang ®øng lªn kh¼ng ®Þnh m×nh trong chÕ míi, chñ ®éng s¸ng t¹o h¬n
trong nh÷ng bíc ph¸t triÓn cña m×nh.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi c¹nh tranh kh¾c nghiÖt, c¸c doanh
nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn ®îc mét c¸ch bÒn ng n quan t©m tíi tÊt
c¸c kh©u tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. §Ó lµm tèt nh÷ng c«ng viÖc
nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ngêi lao ®éng giái ng say lµm viÖc doanh
nghiÖp cña m×nh.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®îc ®éng lùc ®«Ý víi ngêi lao ®éng? C©u hái nµy
lu«n ®îc ®Æt ra ®èi víi bÊt kú nhµ qu¶n lý nµo muèn giµnh th¾ng lîi trªn th¬ng
trêng.
Trong ph¹m vi néi dung ®Ò ¸n y em muèn ®a ta mét c thuyÕt,
quan ®iÓm cïng nh÷ng thùc tiÔn ®· cã ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò nµy.
Do cha ®iÒu kiÖn quan s¸t thùc tiÔn ë c¸c doanh nghiÖp nªn nh÷ng
vÊn ®Ò em nªu chØ mang tÝnh thuyÕt nhng nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®· ®îc c¸c nhµ
khoa häc hµnh vi ®óc kÕt tõ thùc tiÔn.
KÕt cÊu ®Ò ¸n ®îc tr×nh bÇy theo bè côc sau:
- Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ viÖc t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng.
- Ch¬ng 2: C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn t¹o ®éng lùc ®èi víi ngêi lao
®éng.
- Ch¬ng 3: Tæ chøc tèt c¸c yÕu tè t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng.
1
Nhân tố ảnh hưởng tới động lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân tố ảnh hưởng tới động lực - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nhân tố ảnh hưởng tới động lực 9 10 333