Ktl-icon-tai-lieu

Nhân vật hoàng đế như là một nhân vật văn hóa (Khảo sát trường hợp Lê Thánh Tông qua lịch sử và văn học)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhân vật hoàng đế như là một nhân vật văn
hóa (Khảo sát trường hợp Lê Thánh Tông qua
lịch sử và văn học)
Phạm Võ Thanh Hà
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Luận văn ThS. ngành: Việt Nam hoc; Mã số: 60 31 60
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Nho Thìn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu những con đường hình thành chế độ Đế quyền. Nghiên cứu
nhân vật Hoàng đế và những quyền lực, phẩm chất cần có của Hoàng đế thông qua
việc nghiên cứu nhân vật Hoàng đế Lê Thánh Tông. Trình bày các hình thức bảo vệ
Đế quyền như: Quân sự, Chính trị, Văn hóa tâm linh, Văn hóa, Văn học nghệ thuật.
Keywords. Lịch sử Việt Nam; Việt Nam học; Hoàng đế; Nhân vật lịch sử
Content
1. Lý do, mục đích chọn đề tài
Trong cả nghìn năm tồn tại của thể chế quân chủ truyền thống Việt Nam, Hoàng đế là
một “nhân vật” đặc biệt. Đặc biệt, bởi Hoàng đế là trung tâm của toàn xã hội, đứng đầu một
thời đại kéo dài nhiều thế kỷ (thời đại quân chủ). Hơn nữa, bản thân “ông ta” là một nhân vật
văn hóa và có chi phối đáng kể đến văn hóa của một thời kỳ lịch sử nhất định. Do những biến
động lịch sử (trực tiếp hoặc gián tiếp, ngấm ngầm hoặc công khai), các vương triều có thể thay
thế lẫn nhau (dưới hình thức chuyển giao quyền lực êm đẹp hay bạo loạn lật đổ) ở những thời
điểm nhất định, nhưng nhân vật Hoàng đế thì vẫn còn đó - như biểu tượng của một hình thái
kinh tế - xã hội,. Nhân vật Hoàng đế chỉ mất đi khi xã hội đã chuyển sang một thời đại khác tức thời đại của nhân vật Hoàng đế không còn lý do để tồn tại, đồng hành cùng lịch sử.
Có thể thấy, “nhân vật” Hoàng đế một mặt mang tính đại diện cho một dân tộc - quốc
gia trong nhiều thế kỷ, thậm chí cả nghìn năm lịch sử; mặt khác, bản thân “ông ta” lại tiêu
biểu cho một thiết chế chính trị nhất định - thiết chế quân chủ, đại diện cho một nền văn hóa
nhất định. Nói cách khác, một Hoàng đế đúng nghĩa phải đảm nhiệm hai “vai” trên sân khấu
chính trị của thời đại mình phản ánh sự lựa chọn văn hóa của một dân tộc vào một thời đại.
Mọi nghiên cứu về các ông vua, không để ý tới đặc điểm quan trọng này, thường không toàn
bích. Ấy thế nhưng, ở thời hiện đại, khi tìm hiểu về các Hoàng đế/ông vua, người ta thường
đứng trên lập trường của chủ nghĩa dân tộc và mang nặng dấu ấn giai cấp: có thể hết lời ca
ngợi người đứng đầu chế độ quân chủ với những chiến công hiển hách (nhất là dẹp nội thù chống xâm lăng), những cải cách - thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời
gian trị vì… song lại ra sức đả phá, công kích xã hội phong kiến rằng nó lạc hậu, phản động,...
Nhân vật hoàng đế như là một nhân vật văn
hóa (Khảo sát trường hợp Lê Thánh Tông qua
lch s và văn học)
Phạm Võ Thanh Hà
Vin Vit Nam học và Khoa học Phát triển
Luận văn ThS. ngành: Vit Nam hoc; Mã số: 60 31 60
Người hướng dn: PGS.TS. Trần Nho Thìn
Năm bảo v: 2011
Abstract. Nghiên cứu những con đường hình thành chế độ Đế quyền. Nghiên cứu
nhân vật Hoàng đế những quyn lc, phm cht cần của Hoàng đế thông qua
việc nghiên cứu nhân vật Hoàng đế Thánh Tông. Trình y các hình thc bo v
Đế quyền như: Quân sự, Chính trị, Văn hóa tâm linh, Văn hóa, Văn học ngh thut.
Keywords. Lch s Vit Nam; Vit Nam hc; Hoàng đế; Nhân vật lch s
Content
1. Lý do, mục đích chọn đề tài
Trong c nghìn năm tn ti ca th chế quân chủ truyn thng Vit Nam, Hng đế
một “nn vt” đặc bit. Đặc bit, bi Hng đế trung tâm của toàn hội, đứng đầu mt
thời đại kéo dài nhiều thế k (thi đại quân chủ). Hơn nữa, bn thân “ông ta” một nhân vật
n hóa chi phối đáng kể đến văn hóa của mt thi k lch s nhất đnh. Do nhng biến
động lch s (trc tiếp hoặc gián tiếp, ngm ngm hoc công khai), các vương triều thể thay
thế ln nhau (ới hình thức chuyn giao quyn lực êm đẹp hay bo lon lật đổ) nhng thi
điểm nhất định, nhưng nhân vt Hoàng đế t vẫn còn đó - n biu tượng ca mt hình ti
kinh tế - hội,. Nhân vật Hoàng đế ch mất đi khi hội đã chuyn sang mt thời đại khác -
tc thi đại của nhân vật Hoàng đế không còn do để tn tại, đồngnh cùng lch s.
thể thy, “nhân vật” Hoàng đế mt mặt mang tính đại din cho một n tc - quc
gia trong nhiu thế k, thậm chí cả nghìn năm lch s; mặt khác, bản thân “ông ta” lại tiêu
biu cho mt thiết chế chính trị nhất đnh - thiết chế quân chủ, đi din cho mt nền văn hóa
nhất định. Nói cách khác, một Hoàng đế đúng nghĩa phải đm nhiệm hai “vai” trên n khu
chính tr ca thời đại nh phản ánh s la chọn n hóa của một n tộc o một thời đi.
Mọi nghiên cứu v các ông vua, không đ ý tới đặc điểm quan trọng này, thường không toàn
bích. y thế nhưng, thi hiện đại, khi tìm hiểu v các Hoàng đế/ông vua, người ta thường
đứng trên lập trường ca ch nghĩa dân tộc mang nng du n giai cấp: thể hết li ca
ngợi người đứng đầu chế đ quân chủ vi nhng chiến công hiển hách (nhất dp nội thù -
chống xâm lăng), những cải cách - thành tựu ni bt v kinh tế, văn a, hi trong thi
gian tr vì… song lại ra sức đả phá, công kích xã hội phong kiến rằng nó lạc hu, phản động,
người bóc lột người. Thật phi lý khi cơ sở xã hội sinh ra Hoàng đế thì xu xa”, mà người đại
diện cholại “tốt đẹp”. Không còn nghi ngờ nữa, cách tiếp cận y đã tn ti nhiều mâu
thun, bt n bi Hoàng đế và chế độ quân chủ luôn có mối quan h hữu cơ, tác đng qua li,
Nhân vật hoàng đế như là một nhân vật văn hóa (Khảo sát trường hợp Lê Thánh Tông qua lịch sử và văn học) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân vật hoàng đế như là một nhân vật văn hóa (Khảo sát trường hợp Lê Thánh Tông qua lịch sử và văn học) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhân vật hoàng đế như là một nhân vật văn hóa (Khảo sát trường hợp Lê Thánh Tông qua lịch sử và văn học) 9 10 86