Ktl-icon-tai-lieu

NHẬP MÔN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các mục tiêu của kế toán tài chính

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các mục tiêu của kế toán tài chính
Kế toán tài chính chi phối quá trình chuẩn bị các báo cáo tài chính. Trong phạm vi
của các hướng dẫn dựa trên những nguyên tắc kế toán được thừa nhận (GAAP Generally Accepted Accounting Principles), mục tiêu của kế toán tài chính là trình bày
một cách rõ ràng tình hình tài chính của công ty cho các cổ đông hoặc những người cho
vay hiện tại và tương lai, cho các nhà phân tích thị trường chứng khoán và cho các đối
tượng khác có quan tâm. Các báo cáo tài chính thường được các kế toán viên công (CPAs
- Certified Public Accountants) độc lập chứng thực sau khi nó được kiểm tra bằng cách
dùng các tiêu chuẩn kiểm toán được thừa nhận và (trong phần lớn các trường hợp) được
dùng để trình bày một cách rõ ràng tình hình tài chính của công ty theo các nguyên tắc kế
toán được thừa nhận
Thuật ngữ “Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận” có thể gây ra ít nhiều tranh
luận trong lĩnh vực kế toán tài chính. Mặc dù thuật ngữ này đã được dùng phổ biến trên 3
thập kỷ qua, nhưng dường như đó vẫn chưa phải là cách định nghĩa duy nhất hoặc liệt kê
đầy đủ mọi nguyên tắc có khả năng được các nhà lý thuyết và thực hành nhất trí thừa
nhận. Với tư cách là một định nghĩa để làm việc, chúng ta có thể sử dụng cách nói sau
đây về GAAP:
GAAP: là một hệ thống các mục tiêu, quy ước và nguyên tắc, được đúc kết qua
nhiều năm, chi phối quá trình chuẩn bị và trình bày các báo cáo tài chính. Các nguyên tắc
này áp dụng cho lĩnh vực kế toán tài chính, tách biệt với các lĩnh vực khác của kế toán
như kế toán thuế, kế toán quản lý và kế toán chi phí. Do lĩnh vực kế toán tài chính được
coi như là một khoa học xã hội chứ không phải là khoa học vật lý, nên điều quan trọng
cần chú ý là định nghĩa trên nhấn mạnh tới tính chất tiến hoá của các quy tắc và các quy
chế kế toán. GAAP còn tuỳ thuộc vào nhiều cách giải thích và áp dụng khác nhau, và rất
có thể trong cùng một ngành, hai công ty khác nhau có thể tiến hành hạch toán cùng một
hoạt động giao dịch theo những cách khác nhau tuy cả hai đều nhằm trong phạm vi
hướng dẫn do GAAP đưa ra. Chẳng hạn, trong phạm vi của lĩnh vực kế toán khấu hao,
một công ty có thể hạch toán hao mòn các thiết bị tư bản của nó trên cơ sở tuyến tính,
trong khi công ty khác trong cùng ngành lại hạch toán theo phương pháp khấu hao nhanh.
Bản thân khấu hao là một chủ đề tương đối phức tạp và phần này sẽ được giải quyết chi
tiết hơn trong chương 5. Hiện tại, ta chỉ cần nhận xét rằng kế toán khấu hao th ực ra chỉ là

nhữn...
NHP MÔN V BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các mc tiêu ca kế toán tài chính
Kế toán tài chính chi phi quá trình chun b các báo cáo tài chính. Trong phm vi
ca các hướng dn da trên nhng nguyên tc kế toán được tha nhn (GAAP -
Generally Accepted Accounting Principles), mc tiêu ca kế toán tài chính là trình bày
mt cách rõ ràng tình hình tài chính ca công ty cho các c đông hoc nhng người cho
vay hin ti và tương lai, cho các nhà phân tích th trường chng khoán và cho các đối
tượng khác có quan tâm. Các báo cáo tài chính thường được các kế toán viên công (CPAs
- Certified Public Accountants) độc lp chng thc sau khi nó được kim tra bng cách
dùng các tiêu chun kim toán được tha nhn và (trong phn ln các trường hp) được
dùng để trình bày mt cách rõ ràng tình hình tài chính ca công ty theo các nguyên tc kế
toán được tha nhn
Thut ng “Các nguyên tc kế toán được tha nhn” có th gây ra ít nhiu tranh
lun trong lĩnh vc kế toán tài chính. Mc dù thut ng này đã được dùng ph biến trên 3
thp k qua, nhưng dường như đó vn chưa phi là cách định nghĩa duy nht hoc lit kê
đầy đủ mi nguyên tc có kh năng được các nhà lý thuyết và thc hành nht trí tha
nhn. Vi tư cách là mt định nghĩa để làm vic, chúng ta có th s dng cách nói sau
đây v GAAP:
GAAP: là mt h thng các mc tiêu, quy ước và nguyên tc, được đúc kết qua
nhiu năm, chi phi quá trình chun b và trình bày các báo cáo tài chính. Các nguyên tc
này áp dng cho lĩnh vc kế toán tài chính, tách bit vi các lĩnh vc khác ca kế toán
như kế toán thuế, kế toán qun lý và kế toán chi phí. Do lĩnh vc kế toán tài chính được
coi như là mt khoa hc xã hi ch không phi là khoa hc vt lý, nên điu quan trng
cn chú ý là định nghĩa trên nhn mnh ti tính cht tiến hoá ca các quy tc và các quy
chế kế toán. GAAP còn tu thuc vào nhiu cách gii thích và áp dng khác nhau, và rt
có th trong cùng mt ngành, hai công ty khác nhau có th tiến hành hch toán cùng mt
hot động giao dch theo nhng cách khác nhau tuy c hai đều nhm trong phm vi
hướng dn do GAAP đưa ra. Chng hn, trong phm vi ca lĩnh vc kế toán khu hao,
mt công ty có th hch toán hao mòn các thiết b tư bn ca nó trên cơ s tuyến tính,
trong khi công ty khác trong cùng ngành li hch toán theo phương pháp khu hao nhanh.
Bn thân khu hao là mt ch đề tương đối phc tp và phn này s được gii quyết chi
tiết hơn trong chương 5. Hin ti, ta ch cn nhn xét rng kế toán khu hao th c ra ch
NHẬP MÔN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các mục tiêu của kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬP MÔN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các mục tiêu của kế toán tài chính - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
NHẬP MÔN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các mục tiêu của kế toán tài chính 9 10 855