Ktl-icon-tai-lieu

Nhập siêu và một số biện pháp hạn chế nhập siêu trong thời gian tới

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhập siêu và một số biện pháp hạn chế nhập siêu trong thời gian tới
15:6' 23/9/2008

Một tồn tại hiện nổi lên trong bối cảnh kinh tế Việt Nam là thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai xuất
phát chủ yếu từ thâm hụt cán cân thương mại. Cán cân thương mại và vãng lai trong những
tháng đầu năm 2008 tiếp tục xấu đi trong khi khả năng tài trợ cho các khoản thâm hụt đó trở nên
thiếu bền vững hơn. Nhập siêu Việt Nam ở vào thực trạng đáng báo động và cần tìm hướng giải
quyết.
Cán cân xuất nhập khẩu (còn được gọi là cán cân thương mại) được định nghĩa bằng hiệu số giữa kim
ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu của một nước. Ở nước ta, từ năm 1991 đến nay, cán cân này
thường xuyên ở tình trạng âm tức là kim ngạch xuất khẩu thấp hơn kim ngạch nhập khẩu và tình trạng
này được gọi là nhập siêu.
Thực chất của nhập siêu chính là việc tiêu dùng quá khả năng của đất nước. Tuy nhiên, nhập siêu vẫn
có thể khắc phục được nếu cán cân thanh toán bảo đảm ở mức dương. Cán cân thanh toán bao gồm
cán cân thương mại và các phần chênh lệch của xuất nhập khẩu hàng dịch vụ, du lịch, đầu tư, kiều hối,
trợ cấp... Như vậy, dẫu cán cân thương mại âm nhưng nếu được bù đắp bởi phần dương của du lịch,
kiều hối, đầu tư... thì nền kinh tế hoàn toàn có thể khắc phục được ảnh hưởng của nhập siêu và tự chủ
về ngoại tệ.
Thực trạng nhập siêu những năm gần đây
Bảng 1: Thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu qua các năm
Đơn vị: triệu USD
Năm
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 dự kiến
6 tháng 2008

Kim ngạch XK
14482,7
15029,2
16706,1
20149,3
26485,0
32447,1
39826,2
48380,0
67000,0
29695,0

Kim ngạch NK
15636,5
16217,9
19745,6
25255,8
31968,8
36761,1
44891,1
60830,0
86000,0
44470,0

Nhập siêu
-1153,8
-1188,7
-3039,5
-5106,5
-5483,8
-4314,0
-5064,9
-12450,0
-19000,0
-14775,0

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Nhìn qua số liệu trên, chúng ta không khỏi băn khoăn về tình hình nhập siêu của nước ta trong thời gian
qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2008, khi nhập siêu đã tăng hơn cả nhập siêu của cả năm 2007 và
tăng gấp gần 3 lần năm 2006. Nếu so với mục tiêu kiềm chế nhập siêu của năm nay là dưới 20 tỉ USD thì
nhập siêu của 6 tháng đầu năm đã chiếm tới 73,8%.
Thực trạng trên là do đâu? Bài viết tập trung phân tích những năm gần đây để có được cái nhìn sâu sắc
hơn.
Nhập siêu năm 2007 đạt 12,450 tỉ USD, tăng gấp gần 2,5 lần so với năm 2006. Để phân tích nguyên
nhân dẫn đến nhập siêu, cần đi vào hai khía cạnh của nhập siêu là kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch
nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 có tăng so với năm 2...
Nhập siêu và một số biện pháp hạn chế nhập siêu trong thời gian tới
15:6' 23/9/2008
Một tồn tại hiện nổi lên trong bối cảnh kinh tế Việt Nam là thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai xuất
phát chủ yếu từ thâm hụt cán n thương mại. Cán cân thương mại vãng lai trong những
tháng đầu năm 2008 tiếp tục xấu đi trong khi khả năng tài trcho các khoản thâm hụt đó trở nên
thiếu bền vững hơn. Nhập siêu Việt Nam vào thực trạng đáng báo động cần tìm hướng giải
quyết.
Cán cân xuất nhập khẩu (còn được gọi cán cân thương mại) được định nghĩa bằng hiệu sgiữa kim
ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu của một nước. ớc ta, từ năm 1991 đến nay, cán cân này
thường xuyên tình trạng âm tức kim ngạch xuất khẩu thấp hơn kim ngạch nhập khẩu tình trạng
y được gọi là nhập siêu.
Thực chất của nhập siêu chính việc tiêu dùng quá khả năng của đất ớc. Tuy nhiên, nhập siêu vẫn
thể khắc phục được nếu cán cân thanh toán bảo đảm mức dương. Cán cân thanh toán bao gồm
cán cân thương mại các phần chênh lệch của xuất nhập khẩu hàng dịch vụ, du lịch, đầu tư, kiều hối,
trợ cấp... Như vậy, dẫu n cân thương mại âm nhưng nếu được bù đắp bởi phần ơng của du lịch,
kiều hối, đầu tư... thì nền kinh tế hoàn toàn thể khắc phục được ảnh ởng của nhập siêu tự chủ
về ngoại tệ.
Thực trạng nhập siêu những năm gần đây
Bảng 1: Thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu qua các năm
Đơn vị: triệu USD
Năm
Kim ngạch XK
Kim ngạch NK
Nhập siêu
2000
14482,7
15636,5
-1153,8
2001
15029,2
16217,9
-1188,7
2002
16706,1
19745,6
-3039,5
2003
20149,3
25255,8
-5106,5
2004
26485,0
31968,8
-5483,8
2005
32447,1
36761,1
-4314,0
2006
39826,2
44891,1
-5064,9
2007
48380,0
60830,0
-12450,0
2008 dự kiến
67000,0
86000,0
-19000,0
6 tháng 2008
29695,0
44470,0
-14775,0
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Nhìn qua số liệu trên, chúng ta không khỏi băn khoăn về tình hình nhập siêu của nước ta trong thời gian
qua, nhất trong 6 tháng đầu năm 2008, khi nhập siêu đã tăng hơn cnhập siêu của cả năm 2007
tăng gấp gần 3 lần năm 2006. Nếu so với mục tiêu kiềm chế nhập siêu của năm nay là dưới 20 tỉ USD thì
nhập siêu của 6 tháng đầu năm đã chiếm tới 73,8%.
Thực trạng trên do đâu? Bài viết tập trung phân tích những năm gần đây để có được cái nhìn sâu sắc
hơn.
Nhập siêu năm 2007 đạt 12,450 tUSD, tăng gấp gần 2,5 lần so với năm 2006. Đphân tích nguyên
nhân dẫn đến nhập siêu, cần đi vào hai khía cạnh của nhập siêu kim ngạch xuất khẩu kim ngạch
nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 tăng so với năm 2006 nhưng lại chỉ tăng 8.553,8 triệu
Nhập siêu và một số biện pháp hạn chế nhập siêu trong thời gian tới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập siêu và một số biện pháp hạn chế nhập siêu trong thời gian tới - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhập siêu và một số biện pháp hạn chế nhập siêu trong thời gian tới 9 10 509