Ktl-icon-tai-lieu

Nhìn lại tiến trình hiện đại hoá công nghệ và mở rộng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2003

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
~
,

A',

A

I

A

A

"HI" 1.61TIE" Titl"" "I~" D81 "OR CO"G"G"~
va I~ r~ug ~eh '11 ugau hang bim Ie
am2003 da ketthUc,nhinl<;Ii
Trin Th! Minh Phu'dng *
trong nam qua, toi thay
cuaNHNo&PTNT
Vi$tNam,...
chuang
trlnhca caul<;1i
NHTM chinhanh
cOng dUaVaG
da
v$n hanhthongsuot
tiept~cdi VaG
chieu sau, cac NHTM a
giaodichmQt ua,
c
nLrac danghuangVaG
ta
vi$c hi$nd<;li congngh$nganhang
t<;lO
ti$nichchokhachhang.
hoacongngh$nganhang,phat tri~n
.
dich
v~ngan
hang
banIetaicactanglap
Nghiencuu vi$c tri~n khai cong
dan cacaul<;Ii
cU,
hO<;lt va nguon ngh$ cua cac NHTMchungtoi cOng
d~mg
thunh$p
cuamoinganhang.
nh$nthaycacdichvl,J
nganhang:Home
Banking, Mobile Banking, Phor;1e
Hi$nnay,6 ti~udl! an hi$nd<;li
hoa
thanh
toandoWBtaitrqduqctri~nkhai Banking,InternetBanking,thanhtoan
Online;...
cungcacdjchvl,J
nganhangtl!
t~i NHNN, NHTMNha nuac va 2
4
quamayATM, ichvl,J
d
tietki$mgui
NHTM
cophan
dangduqcgapruthoan dQng
tat. NhieuNHTM da thue va mua mQt aiITnh
n
nhieunai,dichVl,Jhi luang
c
c6soluqngdong
chuang
trinhphanmem tfnhungdl,Jng chocacdoanhnghi$p
vi
thutienm$tngayt<;li
hi$n ve dichvl,Jtai chinhcua cac congnhan,dichvl,J
d<;li
doanhnghi$p
c6khoan
thutienm$tban
hang
cong
ngh$thongtin noitiengtren
hangngayIan...dang
the lapd$tchom<;lng
giai,
luaichinhanh hangva dichvl,J
Dongdao
cuaminh.NHTMCP Ky thuangVi$t duqccac NHTMd§y m<;lnh.
n
n
Nam Techcombank lapd$tvatri~n doanhnghi$p, hCIngguaic6thunh$p
da
khai hanmemGlobus, iai phapcong kha,...duqc huangIqi tCrti$n ich nay.
p
g
ngh$ngan hang hi$n d<;licua hang Cacnganhanglan, CPuy tfn con lam
p
s
Temenos
HoldingNV Thuy'Sy, duqc dichVl,J hathanhvathanhtoanmQt 6
trienkhait<;li ac chi nhanhchinhcua 10<;li tfn dl,Jng
c
the
qu6cte, nhu: Master
d
Ngan
hangnay.Cacsanph§mdangva Card,Visa,DinerClub,... ongthaiphat
thenQi ia,di~nhinhnhu;
d
seduqcthietI$pla tai khoanthauchi, hanhcac10<;li
thethanhtoanFastAccess,the thanh VietcomBank,A chau, Dong A,...
toan. iCIa
G thang12/2003, ganhang
N
NHTMCPPhuangNamtrangnam
nayda khanhthanhva dUaVaGhO<;lt 2003khaitruangdichvl,J
truyxuatthOng
dQnghuang
c
trinhphanmemn6i trEm, tintl! dQng
thongquadi$ntho<;li dQng
di
chophepkhachhangthl!c hi$n khai danhchokhachhang,chophephQtruy
dich tiet ki$mgui mQt ai,ITnh
vl,J
n
nhieu xuatthongtin tCr
nganhang24 gia moi
naitrongm<;lng
luainganhangnay,giao ngay,nhungchi phaitra phidichVl,J ui
g
dich ngan hang mQt cua,... nhantin thongthuangcua hai m<;lng
Techcombank ky ket n6i m<;lngai Mobile Phoneva Vina Phone.Ngan
da
v
Vietcombank dl,Jng
veSLr
theATM.Ngan hangthuang m<;li...