Ktl-icon-tai-lieu

Nhóm II III

Được đăng lên bởi dinhthingocbiet-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngêi ®îc b¶o hiÓm cã thÓ tham gia mét trong hai ®iÒu kiÖn díi ®©y:
1.1. B¶o hiÓm mäi rñi ro ®èi víi th©n tµu thuyÒn
Víi ®iÒu kiÖn nµy, Ngêi b¶o hiÓm nhËn tr¸ch nhiÖm båi thêng:
- Tæn thÊt toµn hay tæn thÊt phËn x¶y ra ®èi víi th©n tµu ®îc b¶o hiÓm
do hËu qu¶ cña nh÷ng nguyªn nh©n trùc tiÕp sau ®©y:
+ §©m va víi tµu thuyÒn, m¸y bay, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trªn hoÆc díi n-
íc.
+ §©m, c c¹n, ®©m va vµo ®¸, vËt thÓ ngÇm hoÆc næi tr«i, ®Þnh, cÇu phµ,
®µ, c«ng tr×nh ®ª ®Ëp, cÇu c¶ng....
+ Ch¸y næ ngay trªn tµu thuyÒn hoÆc ch¸y næ ë n¬i kh¸c g©y tæn thÊt cho tµu.
+ Vøt bá tµi s¶n khái tµu thuyÒn trong trêng hîp cÇn thiÕt, hîp lý.
+ MÊt tÝch.
+ §éng ®Êt, sôt lë, nói löa phun.
+ B·o tè, sãng thÇn, giã lèc, ma ®¸ hay sÐt ®¸nh.
+ Tai n¹n x¶y ra trong lóc xÕp dì, di chuyÓn hµng hãa, nguyªn liÖu hoÆc khi
tµu ®ang neo ®Ëu, lªn ®µ söa ch÷a t¹i xëng.
+ Næ nåi h¬i, g·y trôc c¬ hoÆc h háng do khuyÕt tËt ngÇm g©y ra víi ®iÒu kiÖn
kiÓm tra gi¸m ®Þnh b×nh thêng kh«ng ph¸t hiÖn ®îc.
+ S¬ suÊt cña ThuyÒn trëng, quan, thñy thñ, hoa tiªu hoÆc cña ngêi söa ch÷a
víi ®iÒu kiÖn ngêi söa ch÷a kh«ng ph¶i lµ Ngêi ®îc b¶o hiÓm.
- Nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt vµ hîp lý trong viÖc:
+ H¹n c tæn thÊt, t gióp hay cøu hoÆc chi phÝ tông ®îc Ngêi b¶o
hiÓm ®ång ý tríc.
Nhóm II III - Trang 2
Nhóm II III - Người đăng: dinhthingocbiet-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhóm II III 9 10 730