Ktl-icon-tai-lieu

Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong một số trường trung học phổ thông huyện Đan Phượng – Hà Nội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong
một số trường trung học phổ thông huyện Đan
Phượng – Hà Nội
Bùi Thị Thoa
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
Người hướng dẫn: TS. Ngô Thu Dung, TS. Bùi Thị Thúy Hằng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tìm hiểu cơ sở lý luận về nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học
sinh trung học phổ thông. Nghiên cứu thực trạng nhu cầu trợ giúp tâm lý học đường
của học sinh trung học phổ thông. Đề xuất một số kiến nghị về việc triển khai các
hoạt động trợ giúp tâm lý học đường tại cơ sở.
Keywords: Tâm lý học; Tâm lý học đường; Phổ thông trung học; Trợ giúp tâm lý
Content
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tình trạng
nghèo nàn, lạc hậu dần dần được khắc phục. Đời sống vật chất, tinh thần của mọi người, mọi
nhà đang từng bước được cải thiện. Song xã hội (XH) càng phát triển thì những vấn đề của
đời sống tâm lý, tình cảm cũng càng nảy sinh phong phú, đa dạng và bức xúc hơn. Các hoạt
động tham vấn tâm lý (TVTL) xuất hiện và ngày càng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của
xã hội, nhất là ở những đô thị đông dân. Tham vấn tâm lý được ứng dụng ở nhiều loại hình
tham vấn khác nhau, trong đó trợ giúp tâm lý học đường đang trở thành một nhu cầu cấp
bách của xã hội cần được đáp ứng kịp thời. Hoạt động trợ giúp tâm lý học đường không chỉ
đóng vai trò quan trọng đối với học sinh (HS), sinh viên mà nó còn rất cần thiết cho giáo
viên, phụ huynh HS – những người có liên quan đến sự nghiệp “trồng người”.
Sự phát triển với tốc độ nhanh và đầy biến động của nền kinh tế - xã hội, các yêu cầu
ngày càng cao của nhà trường và cả những điều bất cập trong thực tiễn giáo dục; thêm vào
đó là sự kỳ vọng quá cao của cha mẹ, thầy cô đang tạo ra những áp lực rất lớn và gây căng
thẳng cho HS trong cuộc sống, trong học tập và trong quá trình phát triển. Mặt khác, sự hiểu

biết của HS về bản thân mình cũng như kỹ năng sống của các em vẫn còn hạn chế trước
những sức ép nói trên. Thực tế cho thấy HS trong nhà trường phổ thông có thể có những rối
loạn về phát triển tâm lý, rối loạn phát triển các kỹ năng nhà trường (như đọc, viết, tính
toán…), những rối loạn về cảm xúc như lo âu, trầm cảm hay những rối loạn về hành vi (như
vô kỷ luật, bỏ học, trốn học, trộm cắp, hung bạo…). Hậu quả là ngày càng có nhiều HS gặp
không ít khó khăn trong học tập, tu dưỡng đạo đức, xây dựng lý tưởng sống cho mình cũng
như xác định cách thức ứng xử cho phù hợp trong các mối qu...
Nhu cu đưc tr giúp tâm lý ca hc sinh trong
mt s trường trung hc ph thông huyện Đan
Phượng Ni
Bùi Th Thoa
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Tâm hc lâm sàng tr emv thành niên
Người hướng dn: TS. Ngô Thu Dung, TS. Bùi Th Thúy Hng
m bảo v: 2012
Abstract: Tìm hiểu sở lun v nhu cầu được tr giúp tâm lý học đường ca hc
sinh trung hc ph thông. Nghiên cu thc trng nhu cu tr giúp m học đường
ca hc sinh trung hc ph thông. Đề xut mt s kiến ngh v vic trin khai các
hoạt động tr giúp tâmhọc đường tại cơ sở.
Keywords: Tâm lý hc; Tâm lý học đường; Ph thông trung hc; Tr giúp tâm lý
Content
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang bước vào thi k công nghip hóa hiện đại hóa đất nước. Tình trng
nghèo nàn, lc hu dn dần được khc phục. Đi sng vt cht, tinh thn ca mọi người, mi
nhà đang từng bước được ci thin. Song hi (XH) càng phát trin thì nhng vấn đề ca
đời sng tâm lý, tình cm cũng càng ny sinh phong phú, đa dạng và bức xúcn. Các hoạt
động tham vn tâm (TVTL) xut hin và ngày càng phát trin nhằm đáp ng nhu cu ca
hi, nht những đô thị đông dân. Tham vấn m đưc ng dng nhiu loi hình
tham vấn khác nhau, trong đó trợ giúp tâm lý học đường đang trở thành mt nhu cu cp
bách ca hi cần được đáp ng kp thi. Hoạt động tr giúp m học đường không ch
đóng vai trò quan trọng đối vi hc sinh (HS), sinh viên còn rt cn thiết cho giáo
viên, ph huynh HS những người có liên quan đến s nghiệp “trồng người”.
S phát trin vi tốc độ nhanh và đầy biến động ca nn kinh tế - hi, các yêu cu
ngày ng cao của nhà trường và c những điu bt cp trong thc tin giáo dc; thêm vào
đó sự k vng quá cao ca cha m, thy đang to ra nhng áp lc rt lớn gây căng
thng cho HS trong cuc sng, trong hc tp trong quá trình phát trin. Mt khác, s hiu
Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong một số trường trung học phổ thông huyện Đan Phượng – Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong một số trường trung học phổ thông huyện Đan Phượng – Hà Nội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong một số trường trung học phổ thông huyện Đan Phượng – Hà Nội 9 10 436