Ktl-icon-tai-lieu

Những địa chỉ hữu ích cho nghiên cứu thị trường

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những địa chỉ hữu ích cho nghiên cứu thị trường
1. World fact book: 
Cung cấp những thông tin về chính tr ị, địa lý và cơ s ở hạ t ầng, cũng nh ư nh ững ch ỉ s ố kinh t ế cho
các quốc gia và cá nhân.

2. Country Commercial Guides: 

cung cấp “cái nhìn toàn diện về các nước”, các môi trường thương m ại, n ền kinh tế th ực d ụng,
những phân tích chính trị và thị trường.
3. 
Cung cấp thông tin thương mại theo ngành và l ĩnh vực.
Địa chỉ tìm kiếm thông tin thương mại của một số nước:
Quốc gia/ Châu lục
Africa
Argentina
Australia
Austria
Balgium
Brazil
Canada
European Union
China
Czech Republic
Finland
France
Germany
Ghana
Honduras
HongKong ( China)
Ireland
Japan
Mexico
Morocco
Netherlands
Phillippines
Portugal
Russian Federation
South Africa
Sweden
Turkey
United Kingdom
United State
Zimbabwe
Various countries

Ðịa chỉ Internet
...
Những địa chỉ hữu ích cho nghiên cứu thị trường
1. World fact book: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
Cung c p nh ng thông tin v chính tr , a lý và c s h t ng, c ng nh nh ng ch s kinh t cho đị ơ ũ ư ế
các qu c gia và cá nhân.
2. Country Commercial Guides: http://www.state.gov/www/about-state/business/com-guides
cung c p “cái nhìn toàn di n v các n c”, các môi tr ng th ng m i, n n kinh t th c d ng, ướ ườ ươ ế
nh ng phân tích chính tr và th tr ng. ườ
3. www.tradeport.org
Cung c p thông tin th ng m i theo ngành và l nh v c. ươ ĩ
a ch tìm ki m thông tin th ng m i c a m t s n c:Đị ế ươ ướ
Qu c gia/ Châu l c Ð a ch Internet
Africa http://africa.com/
Argentina http://www.mccon.ar/
Australia http://www.austrade.gov.au/index.htm
Austria http://www.wk.or.at/aw/
Balgium http://www.obeebdbh.be/
Brazil http://www.brazilexporters.com
Canada http://www.statca.ca
European Union http://www.europa.eu.int
China http://www.chinax.com/
Czech Republic http://www.mpo.cz/
Finland http://www.finland.fi/
France http://www.cfee.fr/
Germany http://www.bfai.com
Ghana http://www.ghanaclassifieds.com
Honduras http://www.hondurasiweb.com/bus.htm
HongKong ( China) http://www.hongkong.org
Ireland http://www.itw.ie/
Japan http://www.jetro.go.jp/
Mexico http://www.trace-sc.com
Morocco http://maghreb.net
Netherlands http://www.hollandtrade.com
Phillippines http://philexport.org/
Portugal http://www.portugal.org
Russian Federation http://www.online.ru
South Africa http://cbu.co.za/buslist/category.htm
Sweden http://www.chamber.se
Turkey http://www.igememorg.tr
United Kingdom http://brainstorm.co.uk
United State http://www.stat-usa.gov
Zimbabwe http://www.zimtrade.co.zw
Various countries http://www.commerce.com
Những địa chỉ hữu ích cho nghiên cứu thị trường - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Những địa chỉ hữu ích cho nghiên cứu thị trường 9 10 506