Ktl-icon-tai-lieu

Những đóng góp của Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2245 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Những đóng góp của Nguyễn Xuân Khánh vào
tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương
đại (Qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly và Mẫu
Thượng Ngàn)
Tống Thị Thanh
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Ngữ văn; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: TS. Phạm Xuân Thạch
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1- Nguyễn Xuân Khánh trong dòng chảy của tiểu thuyết Việt
Nam đương đại: Tiểu thuyết Việt Nam đương đại – những tìm tòi đổi mới;
Nguyễn Xuân Khánh và văn học Việt Nam đương đại. Chương 2- Những chiều
sâu mới về tư tưởng và nội dung trong tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh qua:
Phương thức tiếp cận lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh trong các tiểu thuyết lịch
sử; các chủ đề trong tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh; vai trò của hư cấu
trong tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh. Chương 3- Những đổi mới trong
tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ góc độ thể loại: Những vấn đề thi
pháp thể loại; những vấn đề mỹ học thể loại
Keywords: Nguyễn, Xuân Khánh; Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu
văn học
Content
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong tiến trình phát triển của lịch sử văn học, sự vận động của thể loại bao giờ cũng giữ
một vị trí quan trọng. Trong mối tương quan giữa các thể loại, tiểu thuyết hội tụ đủ trong
mình tư cách của một thể loại lớn mang chức năng đa dạng nhất và chưa ổn định nhất
“đang biến chuyển và còn chưa định hình” [7, tr.23]. Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI
(1986), sự nghiệp Đổi mới đất nước diễn ra trên mọi cấp độ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư
tưởng tình cảm và tư duy sáng tạo của các văn nghệ sĩ. Cùng với sự thay đổi diện mạo

của đất nước, sự thay đổi trong cách quan niệm về giá trị và bản chất nghệ thuật là những
nhân tố quan trọng tạo nên những chuyển biến có tính chất bước ngoặt của văn học nói
chung, tiểu thuyết nói riêng. Hơn bao giờ hết, tiểu thuyết – đã và đang là một thể loại tiên
phong trong tiến trình cách tân, đổi mới thể loại. Chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi năm
kể từ 1986 đến nay, với sự ra đời của các loạt tác phẩm có giá trị, tiểu thuyết là một trong
những thể loại đóng vai trò tích cực nhất vào thành tựu chung của văn học thời kì Đổi
mới.
Chưa bao giờ ý thức cách tân và đổi mới thể loại lại thu hút đông đảo đội ngũ những
người cầm bút như lúc này. Thế hệ các nhà văn Cách mạng trưởng thành trong kháng
chiến chống Pháp như Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Nguyên Ngọc, v.v. là những
người mở đường tinh anh và đặt những dấu mốc đầu tiên cho quá trình cách tân thể loại.
Với các tác phẩm Bến quê (1985), Mảnh đất tình yêu (198...
Những đóng góp của Nguyn Xuân Khánh vào
tiến trình đổi mi tiu thuyết Việt Nam đương
đại (Qua hai tác phm H Quý Ly và Mu
Thượng Ngàn)
Tng Th Thanh
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Ng văn; Mã s: 60 22 34
Người ng dn: TS. Phm Xuân Thch
m bảo v: 2010
Abstract: Chương 1- Nguyn Xuân Khánh trong dòng chy ca tiu thuyết Vit
Nam đương đại: Tiu thuyết Việt Nam đương đại những tìm tòi đổi mi;
Nguyễn Xuân Khánh văn học Việt Nam đương đại. Chương 2- Nhng chiu
sâu mi v tưởng và ni dung trong tiu thuyết Nguyn Xuân Khánh qua:
Phương thức tiếp cn lch s ca Nguyn Xuân Khánh trong các tiu thuyết lch
s; các ch đề trong tiu thuyết lch s Nguyn Xuân Khánh; vai trò của cấu
trong tiu thuyết lch s Nguyễn Xuân Khánh. Chương 3- Những đổi mi trong
tiu thuyết lch s Nguyn Xuân Khánh nhìn t góc đ th loi: Nhng vấn đề thi
pháp th loi; nhng vấn đề m hc th loi
Keywords: Nguyn, Xuân Khánh; Tiu thuyết; Văn học Vit Nam; Nghiên cu
văn học
Content
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong tiến trình phát trin ca lch s văn học, s vận động ca th loi bao gi cũng giữ
mt v trí quan trng. Trong mi tương quan gia các th loi, tiu thuyết hi t đủ trong
mình cách ca mt th loi ln mang chức năng đa dạng nhất chưa ổn đnh nht
“đang biến chuyển và còn chưa định hình[7, tr.23]. T sau Đại hội Đảng ln th VI
(1986), s nghiệp Đổi mới đất nước din ra trên mi cấp độ đã ảnh hưởng trc tiếp đến
tưởng tình cảm duy sáng tạo của các văn nghệ sĩ. Cùng với s thay đổi din mo
Những đóng góp của Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những đóng góp của Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Những đóng góp của Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn) 9 10 450