Ktl-icon-tai-lieu

Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực sau thời kỳ khủng hoảng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 1-8

Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực
sau thời kỳ khủng hoảng
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ1,*, TS. Phạm Thùy Linh2
1

Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Nhận ngày 18 tháng 5 năm 2009

Tóm tắt. Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới nền
kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới với nhiều mức độ khác nhau. Một trong số các đối
tượng chính bị tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng là nguồn nhân lực. Đối với mỗi quốc gia,
nguồn nhân lực là một trong những yếu tố có tính chất quyết định đến năng lực cạnh tranh của
quốc gia đó trên trường quốc tế, do đó khi có khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, nguồn nhân
lực của các quốc gia sẽ bị tác động ở các mức độ khác nhau. Tác động của cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu tới nguồn nhân lực của Việt Nam chủ yếu là sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và sự suy
giảm tỷ lệ công việc mới được tạo ra cho lao động phổ thông, sự khan hiếm các lao động chất lượng
cao. Do đó, để đáp ứng được các cơ hội khi nền kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam hồi phục
đem lại, việc đưa ra các giải pháp để tái tạo và phát triển nguồn nhân lực sau khủng hoảng mang ý
nghĩa cấp thiết. Theo đó, bài viết này sẽ phân tích về nguồn nhân lực của Việt Nam cũng như tác
động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nguồn nhân lực. Trên cơ sở ấy, bài viết đề xuất
một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của nước ta sau khủng hoảng như các giải pháp liên
quan đến việc tăng cường các hoạt động dự báo về cung - cầu nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động
của các công ty cung ứng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo và xây dựng các chế độ chính
sách đãi ngộ phù hợp.

1. Nguồn nhân lực và thị trường lao động
Việt Nam hiện nay *

cục Thống kê(1), hiện nay cả nước có hơn 44
triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó
nhóm tuổi từ 15-34 chiếm hơn 45% tổng số lao
động. Thêm vào đó, hàng năm số người đến độ
tuổi lao động có thể tham gia vào thị trường lao
động là từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu người, trong
đó chủ yếu là lao động trẻ với những ưu điểm
chăm chỉ cần cù, ham học hỏi, có khả năng tiếp
thu nhanh những tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong sản xuất và kỹ năng quản lý.

Từ khi đổi mới nền kinh tế đất nước đến
nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong suốt
một thời gian dài, sự hội nhập ngày càng sâu
rộng vào nền kinh tế thế giới đã ...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 1-8
1
Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực
sau thời kỳ khủng hoảng
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
1,
*, TS. Phạm Thùy Linh
2
1
Khoa Kinh tế Quc tế, Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Quc gia Hà Ni
2
Khoa Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Quc gia Hà Ni
Nhn ngày 18 tháng 5 năm 2009
Tóm tt. Cuc khng hong tài chính kinh tế toàn cu đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cc ti nn
kinh tế - hi ca các quc gia trên thế gii vi nhiu mức độ khác nhau. Mt trong s các đối
tượng chính b tác đng trc tiếp t cuc khng hong ngun nhân lực. Đối vi mi quc gia,
ngun nhân lc mt trong nhng yếu t tính cht quyết định đến năng lc cnh tranh ca
quốc gia đó trên trường quc tế, do đó khi khủng hong kinh tế tài chính toàn cu, ngun nhân
lc ca các quc gia s b tác động các mức đ khác nhau. Tác đng ca cuc khng hong tài
chính toàn cu ti ngun nhân lc ca Vit Nam ch yếu s gia tăng tỷ l tht nghip s suy
gim t l công vic mới được tạo ra cho lao động ph thông, s khan hiếm các lao động chất lượng
cao. Do đó, để đáp ứng được các hội khi nn kinh tế thế giới cũng như của Vit Nam hi phc
đem lại, việc đưa ra các giải pháp để tái to phát trin ngun nhân lc sau khng hong mang ý
nghĩa cấp thiết. Theo đó, bài viết này s phân tích v ngun nhân lc ca Việt Nam cũng như tác
động ca cuc khng hong tài chính toàn cầu đến ngun nhân lực. Trên sở y, bài viết đề xut
mt s gii pháp nhm phát trin ngun nhân lc của nước ta sau khng hoảng như các giải pháp liên
quan đến vic tăng cường các hoạt động d báo v cung - cu ngun nhân lực, tăng cường hoạt động
ca các công ty cung ng ngun nhân lc, tăng cường công tác đào tạo và xây dng các chế độ chính
ch đãi ng phù hp.
1. Nguồn nhân lực thị trường lao động
Việt Nam hiện nay
*
T khi đi mi nn kinh tế đất nước đến
nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong sut
mt thi gian dài, s hi nhp ngày càng sâu
rng vào nn kinh tế thế giới đã làm thị trường
lao động ngun nhân lc của nưc ta
nhiều thay đổi. Xét v mt s ng, Vit Nam
ngun nhân lc tr và di dào. Theo Tng
______
* ĐT: 84-4-37547506 (606)
E-mail: nhapx@vnu.edu.vn
cc Thng kê
(1)
, hin nay c ớc hơn 44
triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó
nhóm tui t 15-34 chiếm hơn 45% tổng s lao
động. Thêm vào đó, hàng năm s người đến độ
tuổi lao động có th tham gia vào th trường lao
động t 1,5 triệu đến 1,7 triệu người, trong
đó chủ yếu lao động tr vi những ưu điểm
chăm chỉ cn cù, ham hc hi, kh năng tiếp
thu nhanh nhng tiến b khoa hc k thut
trong sn xut và k năng quản lý.
______
(1)
Tổng cục thống kê (2009), Số liệu thống kê về dân số và
lao động
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=427&idmid=3
ngày 28/06/2009
Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực sau thời kỳ khủng hoảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực sau thời kỳ khủng hoảng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực sau thời kỳ khủng hoảng 9 10 552