Ktl-icon-tai-lieu

Những hình thức cộng đồng người trong lịch sử

Được đăng lên bởi Rùa Kute
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Những hình thức cộng đồng người trong lịch
sử
Xã hội tồn tại và phát triển được là nhờ vào sự tồn tại của con người và quan hệ giữa con người
với nhau. Chính những hình thức quan hệ giữa người với người đã tạo ra hình thức cộng đồng
người khác nhau. Sự biến đổi từ hình thức thị tộc, bộ lạc, bộ tộc và dân tộc đã phản ánh sự phát
triển của xã hội.

Thị tộc
Thị tộc là hình thức cộng đồng đầu tiên, đồng thời là một tổ chức xã hội đầu tiên của con người.
Theo Ăng ghen, thị tộc là một thiết chế chung cho tất cả dân dã man, cho đến khi họ bước vào
thời đại văn minh, và thậm chí còn sau hơn nữa.
Thị tộc gồm khoảng vài trăm người. Do trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển, nguồn
sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt, nên vai trò của người phụ nữ đặc biệt quan trọng.
Chế độ quần hôn thời kỳ đầu và địa vị độc tôn của người phụ nữ là cơ sở hình thành hình thức thị
tộc mẫu quyền đầu tiên trong lịch sử. Sự phát triển của lực lượng sản xuất đẩy vai trò của người
phụ nữ khỏi vị trí độc tôn, người đàn ông dần chiếm vị trí lớn nhất trong thị tộc. Hình thức thị
tộc mẫu quyền được thay thế bằng hình thức thị tộc phụ quyền. Thị tộc là hình thức cộng đồng
đầu tiên trong lịch sử.
Thị tộc có đặc trưng chung về huyết thống, các thành viên trong thị tộc đều có chung một tổ tiên
sinh ra. Ngoài ra, cộng đồng thị tộc có những mối liên hệ cộng đồng sau đây:
+ Các thành viên cộng đồng có chung một tiếng nói (mặc dù ngôn ngữ thị tộc còn rất đơn giản).
+ Mỗi thị tộc có những tập tục, tập quán, nghi thức tín ngưỡng riêng của mình. Có yếu tố văn
hoá nguyên thuỷ mang sắc thái riêng của cộng đồng.
+ Mỗi thị tộc có khu vực cư trú riêng, vùng săn bắt và tên gọi riêng.
+ Cơ sở kinh tế của thị tộc là quyền sở hữu chung về tư liệu sản xuất và tài sản. Họ cùng lao
động và cùng hưởng thụ một cách bình đẳng.
Tổ chức xã hội: Lãnh đạo thị tộc là một hội đồng thị tộc đứng đầu là tộc trưởng được mọi người
bầu ra. Việc quản lý điều hành của thị tộc dựa trên nghị quyết của hội nghị thị tộc. Tộc trưởng
được các thành viên tôn kính và chấp hành sự điều khiển của tộc trưởng một cách tự nhiên.

Bộ lạc

Bộ lạc được hình thành từ nhiều thị tộc có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hôn nhân liên kết
với nhau. Trong bộ lạc có một thị tộc gốc tạo thành bộ lạc được gọi là bào tộc. Bộ tộc đã có sự
phát triển về số lượng so với thị tộc, có bộ tộc đông đến hàng vạn người.
Bộ lạc có những đặc trưng cơ bản sau:
Mỗi bộ lạc cũng có tên gọi riêng, có cùng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hoá, tín ngưỡng
(Nh...
Những hình thức cộng đồng người trong lịch
sử
Xã hội tồn tại và phát triển được là nhờ vào sự tồn tại của con người và quan hệ giữa con người
với nhau. Chính những hình thức quan hệ giữa người với người đã tạo ra hình thức cộng đồng
người khác nhau. Sự biến đổi từ hình thức thị tộc, bộ lạc, bộ tộc và dân tộc đã phản ánh sự phát
triển của xã hội.
Thị tộc
Thị tộc là hình thức cộng đồng đầu tiên, đồng thời là một tổ chức xã hội đầu tiên của con người.
Theo Ăng ghen, thị tộc là một thiết chế chung cho tất cả dân dã man, cho đến khi họ bước vào
thời đại văn minh, và thậm chí còn sau hơn nữa.
Thị tộc gồm khoảng vài trăm người. Do trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển, nguồn
sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt, nên vai trò của người phụ nữ đặc biệt quan trọng.
Chế độ quần hôn thời kỳ đầu và địa vị độc tôn của người phụ nữ là cơ sở hình thành hình thức thị
tộc mẫu quyền đầu tiên trong lịch sử. Sự phát triển của lực lượng sản xuất đẩy vai trò của người
phụ nữ khỏi vị trí độc tôn, người đàn ông dần chiếm vị trí lớn nhất trong thị tộc. Hình thức thị
tộc mẫu quyền được thay thế bằng hình thức thị tộc phụ quyền. Thị tộc là hình thức cộng đồng
đầu tiên trong lịch sử.
Thị tộc có đặc trưng chung về huyết thống, các thành viên trong thị tộc đều có chung một tổ tiên
sinh ra. Ngoài ra, cộng đồng thị tộc có những mối liên hệ cộng đồng sau đây:
+ Các thành viên cộng đồng có chung một tiếng nói (mặc dù ngôn ngữ thị tộc còn rất đơn giản).
+ Mỗi thị tộc có những tập tục, tập quán, nghi thức tín ngưỡng riêng của mình. Có yếu tố văn
hoá nguyên thuỷ mang sắc thái riêng của cộng đồng.
+ Mỗi thị tộc có khu vực cư trú riêng, vùng săn bắt và tên gọi riêng.
+ Cơ sở kinh tế của thị tộc là quyền sở hữu chung về tư liệu sản xuất và tài sản. Họ cùng lao
động và cùng hưởng thụ một cách bình đẳng.
Tổ chức xã hội: Lãnh đạo thị tộc là một hội đồng thị tộc đứng đầu là tộc trưởng được mọi người
bầu ra. Việc quản lý điều hành của thị tộc dựa trên nghị quyết của hội nghị thị tộc. Tộc trưởng
được các thành viên tôn kính và chấp hành sự điều khiển của tộc trưởng một cách tự nhiên.
Bộ lạc
Những hình thức cộng đồng người trong lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những hình thức cộng đồng người trong lịch sử - Người đăng: Rùa Kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Những hình thức cộng đồng người trong lịch sử 9 10 184