Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên tắc của họat động báo chí

Được đăng lên bởi thanhvan4896
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG NGUYÊN TĂC CỦA HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

I. KHÁI NIỆM
1. Thuật ngữ nguyên tắc.
- Theo từ điển tiếng Việt: Nguyên tắc là những điều cơ bản được định ra nhất thiết
phải tuân theo trong một loạt việc làm.
- Theo quan niệm khoa học: Nguyên tắc là sự phối hợp hữu cơ giữa những tri thức
về các quy luật nền tảng của hoạt động và các quy tắc cơ bản cho việc sử dụng chúng
trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Thuật ngữ nguyên tắc được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau
của hoạt động chính trị xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, đạo đức và luật
pháp, là một bộ phận cấu thành của hệ thống tri thức khoa học, của những quy luật
của hoạt động sáng tạo, những yêu cầu của công tác tổ chức. Hay nói một cách tổng
hợp, bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào của con người cũng đều dựa trên những nguyên
tác tương ứng tạo thành những chuẩn mực của hành vi, của hoạt động.
Nguyên tắc không chỉ là quan niệm về các quy tắc phối hợp giữa các cộng
đồng nghề nghiệp và từng thành viên của nó đối với xã hội nói chung, mà còn là các
quy tắc cơ bản về việc sử dụng chúng trong ứng xử nghề nghiệp vốn là cơ sở cho sự
hoàn thành các nhiệm vụ nghề nghiệp,
2. Nguyên tắc của hoạt động báo chí.
- Hoạt động báo chí vừa là hoạt động sáng tạo, vừa là hoạt động làm ra sản phẩm.
Để sáng tạo ra một tác phẩm báo chí đòi hỏi tác giả:
+ Phải lựa chọn được những thông tin cần thiết.
+ Phải hiểu và đánh giá đúng những sự kiện, hiện tượng đã lựa chọn.

-1-

+ Phải rút ra được những kết luận và ý kiến đề xuất.
Mỗi cung đoạn trong hoạt động của nhà báo phải chịu sự chi phối và tác động
của những quy tắc và chuẩn mực riêng (ví dụ, ở khâu lựa chọn thông tin - áp dụng
các quy tắc: trực quan; phỏng vấn; nghiên cứu văn kiện - tư liệu và kiểm tra lại thông
tin) và những quy tắc và chuẩn mực chung (Phương pháp xem xét cá sự kiện, hiện
tượng của đời sống xã hội; mối quan hệ với các sự kiện, hiện tượng đó; cơ sở của
cách đánh giá). Những quy tắc và chuẩn mực chung của hoạt động báo chí giúp
cho báo chí thực hiện được những chức năng xã hội của mình chính là những
nguyên tắc của hoạt động báo chí.
- Đối với hoạt động báo chí, nguyên tắc được thể hiện như là những quan điểm
cơ bản để xác định mối quan hệ với thực tiễn, quan điểm cơ bản trong việc đánh giá
các sự kiện, hiện tượng của đời sống xã hội, là quy tắc, chuẩn mực của hành vi, của
hoạt động. Như vậy cũng có nghĩa là nguyên tắc vừa là cơ sở lý luận, vừa là cơ sở
phương pháp luận của hoạt động báo chí.
+ Cơ sở lý luận: Hoạt động ở lĩnh ...
NHỮNG NGUYÊN TĂC CỦA HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
I. KHÁI NIỆM
1. Thuật ngữ nguyên tắc.
- Theo từ điển tiếng Việt: Nguyên tắc những điều bản được định ra nhất thiết
phải tuân theo trong một loạt việc làm.
- Theo quan niệm khoa học: Nguyên tắc sự phối hợp hữu giữa những tri thức
về các quy luật nền tảng của hoạt động và các quy tắc cơ bản cho việc sử dụng chúng
trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Thuật ngữ nguyên tắc được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau
của hoạt động chính trị xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, đạo đức và luật
pháp, một bộ phận cấu thành của hệ thống tri thức khoa học, của những quy luật
của hoạt động sáng tạo, những yêu cầu của công tác tổ chức. Hay nói một cách tổng
hợp, bất k lĩnh vực hoạt động nào của con người cũng đều dựa trên những nguyên
tác tương ứng tạo thành những chuẩn mực của hành vi, của hoạt động.
Nguyên tắc không chỉ quan niệm về các quy tắc phối hợp giữa các cộng
đồng nghề nghiệp từng thành viên của đối với hội nói chung, còn các
quy tắc bản về việc sử dụng chúng trong ứng xử nghề nghiệp vốn sở cho sự
hoàn thành các nhiệm vụ nghề nghiệp,
2. Nguyên tắc của hoạt động báo chí.
- Hoạt động báo chí vừa hoạt động sáng tạo, vừa là hoạt động làm ra sản phẩm.
Để sáng tạo ra một tác phẩm báo chí đòi hỏi tác giả:
+ Phải lựa chọn được những thông tin cần thiết.
+ Phải hiểu và đánh giá đúng những sự kiện, hiện tượng đã lựa chọn.
- 1 -
Những nguyên tắc của họat động báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên tắc của họat động báo chí - Người đăng: thanhvan4896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Những nguyên tắc của họat động báo chí 9 10 299