Ktl-icon-tai-lieu

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cao giá thấp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhftng yeu to anh hLtdng gia cao

va gia thap

. MQI s6 san philm ban gia cao va mQI so khac ban gia Ihap. San philm gia cao va
san phllm gia lhap deu co m¢1 so d~c dii!m rieng (xem ffinh 2),
san philm gia cao IhuOng la san ph am -cong ngM cao doi hoi phai co nhiln cong
lanh ngM b~c cao lrong san xual. Nhfrng san philm nay ding IhuOng doi hOi dau
III IOn cho cong lac nghien CtIu va Iri~n khai ding nhu de cao lam quan tI'Qng clla
vi~c cung cap djch vv kMch hang tOI, Ih~m chi phai hoan hao, va t~o d\fIlg m¢1
hlnh anh rieng bi~t ve nhlin hi~u san philm. Di~n tho~i di d¢ng va pMn mem may
tinh la cac 'vi dv lieu bieu cho lo~i san phllm gia nay.
San philm gia Ihap thuOng san xuat dai Ira va co gia thanh IMp bbi vi~c lip dvng
phuang phap siln xual va may moc thiet bj chuyen mon, lam tang hi~u qua va cAt
giam chi phI. Cac doanh nghi~p san xuat va ban san pha:m gia tMp, co san philm
san xuat hang I~t IhuOng kiem soM ch~1 ve ngiln sach, philn phoi thong qua cac
kenh philn phoi d~i tra va ap dvng bi~n phap quang cao d~i chung tm nhieu nguOi.
B¢t gi~t va ml an lien la cac vi dV lieu bien cho lol!i srlfl ph~m gia IMp.
Gil! cao
•
•
•
•
•
•

C6ng ngh$ cao
lao d(ing lanh nghe
Dau ILI Ian vila nghien cliu va tn6n khai
Dich v~ khilch hang holln hao
Hlnh imh san pham an tLIO!1g
Khuech trLIcrng IrQng diem

Giathap
•
•
•
•
•

san xuat hang I~t
hoa cOng vi$C
Kiem soal chat va tai chinh
Kenh phan ph6i Ian
Khuech trtlO!1g d~i chung

Chuy~n mon

San 11I'c;1ng
Hinh 2: Gi. cao va gi' thap.

81m philm gia cao va san philm gia thap co nhfing d~c
di~m rieng.

Gia WI Chien lu'!c gia

9

BAI T';"P THVC HANH 1
Dii!n vao bing sau hai silo philm gia cao va hai san phllm gia tMp rna b~n da
mua va neu cac d~c dii!m vi! gia cua chung.

B.

San pMm gia cao bl,ln da rnua
1._ _ _ _ _ _ _ _ __

Dij.c di~rn ciia san philrn

2. _ _ _ _ _ _ _ _ __

A.

- COng ngh~ cao
-TayngMcao
- DAu tu IOn vao nghien cw va trien
khai
- Dich Vl.I khlich hang hoan hao
- Hinh anh san philm rat an tuQllg
- Khuech truang co trQng diem

San phllrn gia tMp bl,lll da mua
1. _ _ _ _ _ _ _ __

D~c di~rn cUa san phdrn

- Cong ngh~ cao
- Tay ngM cao
- DAu tu IOn vao nghien cw va trien
khai
- D~ch Vl.I khlich hang hoan hao
- Hinh Imh san philm ra:t an tu<;mg
- Khue(;h truang co tn;mg diem

-san xua:t hang Io~t
-san xUllt chuyen mon hoa
- Kiem soat ch~t ve tiii chfnh
- H~ th6ng phan ph6i Iqn
- Khuech truang ~i chUng

2.______________

-san xua:t hang Io~t
-san xuat chuyen m6n hoa
- Kiem soat chl}tve tiii chfnh
- H¢ th6ng phan p...
Nhftng yeu
to
anh
hLtdng
gia cao
va
gia thap
.
MQI
s6
san philm ban
gia
cao va
mQI
so
khac ban gia Ihap. San philm gia cao va
san phllm
gia
lhap
deu
co
m¢1
so
d~c
dii!m rieng (xem ffinh 2),
san
philm gia
cao
IhuOng la san ph am -cong
ngM
cao doi hoi phai co nhiln cong
lanh
ngM
b~c
cao lrong san xual. Nhfrng san philm nay
ding
IhuOng doi
hOi
dau
III
IOn
cho
cong lac nghien
CtIu
va
Iri~n
khai
ding
nhu
de cao lam quan
tI'Qng
clla
vi~c
cung
cap
djch vv
kMch
hang
tOI,
Ih~m
chi
phai hoan hao, va
t~o
d\fIlg
m¢1
hlnh anh rieng
bi~t
ve nhlin
hi~u
san philm.
Di~n
tho~i
di d¢ng va
pMn
mem
may
tinh la cac
'vi
dv lieu bieu
cho
lo~i
san phllm gia nay.
San philm gia Ihap thuOng san xuat
dai Ira va
co
gia thanh
IMp
bbi
vi~c
lip
dvng
phuang phap siln xual va may moc thiet bj chuyen mon, lam tang
hi~u
qua va
cAt
giam chi phI. Cac doanh
nghi~p
san xuat va ban san
pha:m
gia tMp,
co
san philm
san xuat hang
I~t
IhuOng kiem
soM
ch~1
ve ngiln sach, philn phoi thong qua cac
kenh philn phoi
d~i
tra va ap dvng
bi~n
phap quang
cao
d~i
chung tm nhieu nguOi.
B¢t
gi~t
va ml an lien la cac vi
dV
lieu bien
cho
lol!i
srlfl
ph~m
gia IMp.
Gia
WI
Chien lu'!c gia
Gil!
cao
C6ng
ngh$
cao
lao
d(ing
lanh
nghe
Dau
ILI
Ian
vila
nghien
cliu
va
tn6n
khai
Dich
v~
khilch
hang
holln
hao
Hlnh
imh
san
pham
an
tLIO!1g
Khuech
trLIcrng
IrQng
diem
Giathap
san
xuat
hang
I~t
Chuy~n
mon
hoa
cOng
vi$C
Kiem
soal
chat
va
tai
chinh
Kenh
phan
ph6i
Ian
Khuech
trtlO!1g
d~i
chung
San
11I'c;1ng
Hinh
2:
Gi.
cao
va
gi'
thap.
81m
philm gia
cao
va
san
philm gia
thap
co nhfing
d~c
di~m
rieng.
9
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cao giá thấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cao giá thấp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cao giá thấp 9 10 816