Ktl-icon-tai-lieu

Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Giải pháp nào cho sự phát triển bền vững?

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Giải pháp nào
cho sự phát triển bền vững?
Xu thế toàn cầu hoá đang từng giờ, từng ngày tác động
nhiều lãnh vực họat động kinh tế xã hội Việt Nam. Sự hội
nhập nền kinh tế thế giới càng được nhận thấy rõ qua các
chỉ tiêu kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, số lượng công
ty, sự phong phú về hàng hoá, dịch vụ, quảng cáo… Sự
phát triển của các hệ thống nhượng quyền thương mại bằng
cách tận dụng tối ưu các nguồn lực của các nhà nhượng
quyền và nhà nhận quyền tại Việt Nam cũng không nằm
ngoài xu thế này. Trong xu thế đó, vần đề đặt ra là làm sao
củng cố vững chắc hệ thống đại lý nhượng quyền trong xu
thế cạnh tranh quốc tế như hiện nay?

Để củng cố và phát triển hệ thống nhượng quyền
thương mại tại Việt Nam, nhà nhượng quyền Việt
Nam cần xây dựng môt hệ thống các qui trình, qui
định, giải pháp sao cho hệ thống vừa đảm bảo phát
triển hiệu quả trong ngắn hạn và bền vững trong dài
hạn. Cụ thể là nâng cao chất lượng chuyển giao và

chất lượng quan hệ cho hệ thống nhượng quyền của
mình.
Chất lượng chuyển giao là chất lượng của toàn bộ
các yếu tố ngắn hạn được chuyển từ nhà nhượng
quyền cho nhà nhận quyền từ lúc khởi nghiệp. Chất
lượng chuyển giao tập trung nhận diện và nhận định
các nhân tố ảnh hưởng đến thành công của nhà nhận
quyền trong việc khởi nghiệp, cụ thể là xem xét các
tiêu chuẩn tối thiểu cho việc khởi sự và quản lý của
nhà nhận quyền cho phù hợp và hiệu quả. Thông
thường, các yếu tố này thường được nhà nhượng
quyền thể hiện trong hồ sơ nhượng quyền và cụ thể
hoá trong hợp đồng nhượng quyền. Trong đó, cả hai
bên cam kết thực hiện hàng loạt các cam kết nhằm
tối đa hoá lợi ích của hai bên. Chất lượng chuyển
giao thường được quan tâm nhất là chất lượng của
sản phẩm cung ứng, mô hình kinh doanh, thời gian
hoạt động, qui trình đào tạo, vấn đề về cấp phép, thời
gian cung cấp hàng hóa - dịch vụ, về quyền phân
phối, độc quyền, phí chuyển nhượng, phí vận hành
hàng tháng, hiệu quả của các chương trình tiếp thị,

kinh doanh và những hỗ trợ khác như vận hành, tài
chính, tiếp cận và cung cấp thông tin hệ thống, bí
quyết kinh doanh, các qui định bắt buộc nhà nhận
quyền tuân theo, thương hiệu, các qui trình kinh
doanh, qui trình huấn luyện, khả năng phát triển kinh
doanh của nhà nhận quyền, thái độ tham gia huấn
luyện, cam kết thanh toán của các nhà nhận quyền,
cam kết của nhà nhận quyền về tính đồng nhất và
minh bạch trong kinh doanh…
Chất lượng quan hệ là chất lượng của các yếu tố
niềm tin, sự cam kết, sự tranh luận, mối quan hệ...
Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Giải pháp nào
cho sphát triển bền vững?
Xu thế toàn cầu hoá đang từng giờ, từng ngày tác động
nhiu lãnh vực họat động kinh tế xã hội Việt Nam. Sự hội
nhp nền kinh tế thế giới càng được nhn thấy rõ qua các
chỉ tiêu kinh tế, đu tư trực tiếp nước ngoài, số lượng công
ty, sphong phú về hàng hoá, dịch vụ, qung cáo… Sự
phát triển của các hệ thống nhượng quyền thương mại bằng
cách tận dụng tối ưu các nguồn lực của các nhà nhượng
quyn và nhà nhn quyền tại Vit Nam cũng không nằm
ngoài xu thế này. Trong xu thế đó, vần đề đt ra là làm sao
củng cố vững chắc hệ thống đại lý nhượng quyền trong xu
thế cạnh tranh quốc tế như hiện nay?
Để củng cố và phát triển hệ thống nhượng quyền
thương mại tại Việt Nam, nhà nhượng quyền Vit
Nam cần xây dựng môt hệ thống các qui trình, qui
định, giải pháp sao cho hệ thống vừa đảm bo phát
triển hiệu quả trong ngắn hạn và bền vững trong dài
hạn. Cụ thể là nâng cao chất lượng chuyển giao và
Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Giải pháp nào cho sự phát triển bền vững? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Giải pháp nào cho sự phát triển bền vững? - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Giải pháp nào cho sự phát triển bền vững? 9 10 403