Ktl-icon-tai-lieu

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NIỆM PHẬT SÁM PHÁP
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Ðảnh lễ
Mở đầu phương pháp sám hối Niệm Phật, đệ-tử chúng con xin an trụ trong hồng
danh Nam mô A Di Ðà Phật, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu phương
Chư Phật, vận dụng oai lực tuyệt đối, siêu việt và tối thắng của Bản-Nguyện A Di
Ðà mà quy y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo..
Quy-y tất cả PHẬT ÐÀ khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
Quy-y tất cả PHẬT PHÁP khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
Quy-y tất cả BỒ TÁT THÁNH HIỀN TĂNG khắp cả mười phương, cùng tận hư
không giới.
Nam mô Ta Bà giáo chủ, thiên bách ức hóa thân, Bổn sư THÍCH CA MÂU NI
PHẬT, vị bổn sư chỉ dạy pháp môn Niệm Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật vị đạo sư tiếp
dẫn vãng sanh Cực Lạc.
Nam mô Vô lượng Thọ kinh, Phật thuyết A Di Ðà kinh, Quán Vô lượng Thọ kinh
– ba bộ kinh dạy chỉ rõ ràng pháp môn thành Phật dễ dàng, vắn tắt, nhiệm mầu
và rốt ráo, dành cho tất cả chúng sanh thời mạt pháp.
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới vạn ức tử kim thân, đại từ đại bi cứu khổ
cứu nạn QUÁN THẾ ÂM Bồ tát.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới vô biên quang trí thân, đại hùng đại lực,
ĐẠI THẾ CHÍ Bồ tát.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới phước trí nhị nghiêm thân, THANH TỊNH
ÐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.
Nam mô Lư Sơn đạo tràng, khai sáng Niệm Phật pháp môn, sơ-tổ HUỆ VIỄN đại
sư Bồ tát.
Nam mô Quang Minh đạo tràng, hoằng dương Niệm Phật pháp môn, nhị tổ
THIỆN ÐẠO đại sư Bồ tát.

Nam mô Hộ Giới Hộ Giáo Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát – liệt vị Thiện Thần Bồ tát,
Ma ha tát.
PHẨM THỨ NHẤT
NIỆM PHẬT PHẢI VÌ THOÁT SANH TỬ LUÂN HỒI
Ðức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vì thương xót tất cả chúng-sanh mà hiện
ra nơi đời ác-trược, với bốn mươi chín năm thuyết pháp, mục đích mở bày và
chỉ rõ Tri-Kiến Phật cho chúng sanh và để rồi khiến cho chúng sanh tỏ ngộ và
thể nhập vào Tri-Kiến Phật , Giáo-nghĩa tuy nhiều hơn số cát sông Hằng, nhưng
tất cả năm thừa tám giáo đều không ra ngoài pháp môn Niệm Phật .
Do bản-nguyện-lực của đức A Di Ðà, do năng-lực hộ niệm của sáu phương chư
Phật, cùng với gia-trì-lực của chư vị Ðại địa Bồ-tát; đệ-tử chúng con được gặp
duyên-lành dẫn dắt vào Chân-Lý Tối Thượng bằng cửa ngõ Niệm Phật. Như
mùa hạ thì phải mặt áo vải, như mùa đông phải mặc áo bông, sự tu hành cũng
thế, nghĩa là không thể trái với thời tiết và cơ duyên được. Dù đức Ðạt-Ma tổ sư
tái hiện ngay lúc nầy, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sanh mau được
giải thoát, thì cũng không có pháp nào hơn pháp môn Niệm Phật cả. Vì thế cho
nên thuyết pháp mà không...
NIỆM PHẬT SÁM PHÁP
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Ðảnh lễ
Mở đầu phương pháp sám hối Niệm Phật, đệ-tử chúng con xin an trụ trong hồng
danh Nam mô A Di Ðà Phật, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu phương
Chư Phật, vận dụng oai lực tuyệt đối, siêu việt và tối thắng của Bản-Nguyện A Di
Ðà mà quy y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo..
Quy-y tất cả PHẬT ÐÀ khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
Quy-y tất cả PHẬT PHÁP khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
Quy-y tất cả BỒ TÁT THÁNH HIỀN TĂNG khắp cả mười phương, cùng tận
không giới.
Nam Ta giáo chủ, thiên bách ức hóa thân, Bổn THÍCH CA MÂU NI
PHẬT, vị bổn sư chỉ dạy pháp môn Niệm Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật vị đạo tiếp
dẫn vãng sanh Cực Lạc.
Nam lượng Thọ kinh, Phật thuyết A Di Ðà kinh, Quán lượng Thọ kinh
ba bộ kinh dạy chỉ ràng pháp môn thành Phật dễ dàng, vắn tắt, nhiệm mầu
và rốt ráo, dành cho tất cả chúng sanh thời mạt pháp.
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới vạn ức tử kim thân, đại từ đại bi cứu khổ
cứu nạn QUÁN THẾ ÂM Bồ tát.
Nam Tây phương Cực Lạc thế giới biên quang trí thân, đại hùng đại lực,
ĐẠI THẾ CHÍ Bồ tát.
Nam Tây phương Cực Lạc thế giới phước trí nhị nghiêm thân, THANH TỊNH
ÐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.
Nam mô Lư Sơn đạo tràng, khai sáng Niệm Phật pháp môn, sơ-tổ HUỆ VIỄN đại
sư Bồ tát.
Nam Quang Minh đạo tràng, hoằng dương Niệm Phật pháp môn, nhị tổ
THIỆN ÐẠO đại sư Bồ tát.
NIỆM PHẬT SÁM PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NIỆM PHẬT SÁM PHÁP - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
NIỆM PHẬT SÁM PHÁP 9 10 602